Upphävd författning

Förordning (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-12
Ändring införd
SFS 2011:555 i lydelse enligt SFS 2015:249
Ikraft
2011-07-01
Upphäver
Förordning (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet samt för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet i den utsträckning något annat inte är föreskrivet.

[S2]Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

[S3]Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra föreskrifter eller särskilda beslut. Förordning (2015:249).

Uppföljning och utvärdering

2 §  I 26 kap.skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndighetens ansvar för uppföljning och utvärdering. Myndigheten ska rapportera till regeringen i de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov till. Uppföljningen och utvärderingen ska öka kunskapen om hur utbildningarna och verksamheterna har utvecklats i förhållande till de nationella målen.

[S2]Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med uppföljning och utvärdering.

Styrning

3 §  Myndigheten ska se över kursplaner, ämnesplaner, betygskriterier och kunskapskrav samt ansvara för nationella prov och slutprov. Myndigheten ska rapportera till regeringen i de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov till.

[S2]Myndigheten ska utforma styrdokument som är tydliga och kan förstås av berörda målgrupper för att bidra till en likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse.

Utveckling

4 §  Myndigheten ska stödja kommuner och andra huvudmän i deras utbildningsverksamhet och andra pedagogiska verksamheter samt bidra till att förbättra deras förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheten för ökad måluppfyllelse genom att

 1. stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning och annan kompetensutveckling för personal,
 2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och
 3. svara för andra utvecklingsinsatser inom prioriterade områden. Förordning (2015:249).

Hantering av statliga stöd och bidrag

5 §  Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda föreskrifter eller särskilda beslut. Myndigheten ska också följa upp de verksamheter som har fått statliga stöd och bidrag.

Andra uppgifter

6 §  Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

7 §  Myndigheten ska ansvara för den statliga befattningsutbildningen enligt förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer.

8 §  Myndigheten ska ansvara för de nationella råden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan.

[S2]Myndigheten ska även ansvara för Nationella rådet för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Förordning (2014:856).

8 a §  Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom att

 1. stimulera anordnandet av lärlingsutbildning på gymnasial nivå, och
 2. stödja huvudmän, arbetsgivare och andra aktörer i deras arbete med att utveckla kvaliteten i gymnasial yrkesutbildning. Förordning (2013:929).

9 §  Myndigheten ska informera och sprida kunskap om sitt verksamhetsområde både i och utanför Sverige. I denna uppgift ingår att fungera som ett nationellt referenscentrum för information om yrkesutbildning i Sverige och i övriga EU-länder samt länder inom EES-området.

[S2]Myndigheten ska också utgöra en sådan nationell referenspunkt för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen som medlemsstaterna rekommenderas att utse i Europarlamentets och rådets rekommendation 2009/C av den 18 juni 2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Förordning (2013:929).

10 §  Myndigheten ska

 1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och – i den mån det inte är en uppgift för Specialpedagogiska skolmyndigheten – inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,
 2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör nyanlända personer, och
 3. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

[S2]Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt första stycket 3 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

11 §  Myndigheten ska ansvara för uppgifter som följer av konventionen med stadga för Europaskolorna (SÖ 2002:60).

12 §  Myndigheten ska vara behörig myndighet för läraryrket och förskolläraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 213/2011.

Arbetets bedrivande

13 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

[S2]Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter.

Samverkan

14 §  Myndigheten ska samverka med Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet i syfte att nå de utbildnings- och funktionshinderspolitiska målen inom skolområdet.

[S2]Myndigheten ska samverka med Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten särskilt när det gäller att sprida och tillgängliggöra relevanta forskningsresultat med god vetenskaplig kvalitet. Förordning (2014:1575).

Ledning

15 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

16 §  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Särskilda organ

Lärarnas ansvarsnämnd

17 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Lärarnas ansvarsnämnd.

[S2]Nämnden har till uppgift att, enligt skollagen (2010:800), pröva ärenden om

 1. varning,
 2. återkallelse av legitimation, och
 3. ny legitimation efter tidigare återkallelse.

18 §  I 27 kap.57 §§skollagen (2010:800) finns bestämmelser om Lärarnas ansvarsnämnds sammansättning och beslutförhet.

19 §  Lärarnas ansvarsnämnd ansvarar för sina beslut.

[S2]Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

20 §  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Lärarnas ansvarsnämnd tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Rådet för dansarutbildning

21 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Rådet för dansarutbildning. Rådet ska för sådan dansarutbildning som avses i förordningen (2011:7) om dansarutbildning

 1. ansvara för organisation och genomförande av antagnings- och urvalsprocessen till utbildningen, och
 2. bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen.

22 §  Rådet för dansarutbildning består av en ordförande samt minst sex och högst tio andra ledamöter. I rådet ska det finnas ledamöter med kunskap om dansprofessionen, grundskolan och gymnasieskolan. Varje ledamot ska ha en ersättare. Ordföranden och dennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare.

23 §  Rådet för dansarutbildning är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

24 §  Rådet för dansarutbildning ansvarar för sina beslut.

[S2]Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

25 §  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Rådet för dansarutbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

26 §  Generaldirektören är myndighetschef.

27 §  Vid myndigheten finns en överdirektör.

28 §  Ordföranden och dennes ersättare i Rådet för dansarutbildning utses av regeringen för en bestämd tid. Övriga ledamöter i rådet och ersättare för dessa utses av myndigheten för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

29 §  Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

31 §  Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket16 och 8 avgiftsförordningen (1992:191), utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk ska upphöra att gälla. Föreskrifterna om uppföljning och utvärdering i den upphävda förordningen ska fortsätta att gälla för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012.
CELEX-nr
32011R0213
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:929) om ändring i förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 9 §; ny 8 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:856) om ändring i förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:1575) om ändring i förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:249) om ändring i förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2015-06-10

Ändring, SFS 2015:1047

Omfattning
upph.