Lag (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
SFS 2011:603 i lydelse enligt SFS 2014:933
Ikraft
2011-06-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (underhållsförordningen) och Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (2007 års Haagkonvention). Lag (2012:451).

Reservforum

2 §  Om det finns svensk domsrätt enligt underhållsförordningen och annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Erkännande och verkställbarhet

4 § Har upphävts genom lag (2014:933).

5 §  Den som ansöker om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras vara verkställbart enligt 2007 års Haagkonvention ska tillsammans med ansökan ge in avgörandet i original eller en kopia av avgörandet som har bestyrkts av en behörig myndighet. I artikel 28.1 a i underhållsförordningen finns krav på att en kopia av avgörandet ska ges in. Lag (2012:451).

Prop. 2011/12:110: Av paragrafen framgår att sökanden tillsammans med ansökan ska ge in avgörandet i original eller en av behörig myndighet bestyrkt kopia av avgörandet. Med behörig myndighet avses den myndighet som får bestyrka det aktuella avgörandet enligt lagen i det land där det har meddelats.

6 §  Ett beslut om bifall till en ansökan om verkställbarhetsförklaring enligt 2007 års Haagkonvention ska delges den mot vilken förklaringen gäller. I artikel 31.2 i underhållsförordningen finns krav på delgivning. Lag (2012:451).

7 §  En ansökan om ändring av ett beslut med anledning av en ansökan som avses i 3 § görs till den tingsrätt som har meddelat beslutet.

[S2]En ansökan om ändring enligt underhållsförordningen som görs av den som har ansökt om erkännande eller verkställbarhet ska ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades. I artikel 23.6 i 2007 års Haagkonvention finns en bestämmelse om inom vilken tid en ansökan om ändring ska göras. Lag (2014:933).

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller regler om vilken domstol som är behörig att handlägga en ansökan om ändring enligt underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.3.

8 §  Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention. Lag (2014:933).

Prop. 2013/14:219: Av paragrafen framgår att ärendelagen är tillämplig vid domstolarnas handläggning av ärenden om erkännande eller verkställbarhet enligt underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention. Ärendelagens bestämmelser tillämpas dock inte om något annat följer av underhållsför-...

Förnyad prövning

9 §  I fråga om förnyad prövning enligt artikel 19 i underhållsförordningen tillämpas vad som föreskrivs om särskilda rättsmedel i rättegångsbalken, om inte annat följer av underhållsförordningen. Lag (2012:451).

Verkställighet

10 §  Om ett utländskt avgörande är verkställbart utan att det behövs någon verkställbarhetsförklaring, eller om en ansökan om verkställbarhetsförklaring bifalls, får det utländska avgörandet verkställas enligt utsökningsbalken som ett motsvarande svenskt avgörande. Om det inte finns någon motsvarighet till det utländska avgörandet, verkställs avgörandet som en dom.

[S2]Första stycket gäller inte om annat följer av underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention. Lag (2012:451).

11 §  Om tingsrätten bifaller en ansökan om verkställbarhetsförklaring enligt underhållsförordningen som avses i 3 §, ska tingsrättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap.rättegångsbalken. Lag (2014:933).

Prop. 2013/14:219: Av paragrafen framgår att en konsekvens av att en tingsrätt i exekvaturförfarandets första steg enligt underhållsförordningen har förklarat ett beslut vara verkställbart är att beslutet innefattar kvarstad och andra åtgärder som avses i 15 kap. RB. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.8.

12 §  Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att avgöra frågor om hinder mot och uppskov med verkställighet enligt artikel 21 i underhållsförordningen. Vid överklagande av ett sådant beslut tillämpas 18 kap.utsökningsbalken. Lag (2012:451).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

Förarbeten
Rskr. 2010/11:260, Prop. 2010/11:120, Bet. 2010/11:CU24
CELEX-nr
32009R0004
Ikraftträder
2011-06-18

Lag (2012:451) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Förarbeten
Rskr. 2011/12:220, Prop. 2011/12:110, Bet. 2011/12:CU25
Omfattning
nuvarande 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3 §§, de nya 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före nuvarande 7, 8 §§ sätts närmast före nya 9, 10 §§; nya 5, 6 §§
CELEX-nr
32009R0004
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar

Omfattning
ikrafttr. av 2012:451

Lag (2014:933) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
  2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:380, Prop. 2013/14:219, Bet. 2013/14:CU27
Omfattning
upph. 4 §; ändr. 3, 7, 8, 11 §§
Ikraftträder
2015-01-10