Lag (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2012-04-04
Ändring införd
SFS 2012:179 i lydelse enligt SFS 2021:1039
Ikraft
2012-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-04-01

1 §  Den som använder, utvecklar, tillverkar, förvärvar, innehar, lagrar, överlåter, till Sverige för in eller från Sverige för ut klusterammunition, döms för olovlig befattning med klusterammunition till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är att bedöma som krigsförbrytelse enligt lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott.

[S2]Med klusterammunition avses i denna lag sådan klusterammunition samt sådana explosiva substridsdelar från spridningskapslar fästa vid luftfartyg som avses i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammunition.

[S3]Sådan befattning med klusterammunition samt explosiva substridsdelar som är tillåten enligt den konvention som avses i andra stycket utgör inte brott.

[S4]Är brottet grovt döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen väsentligt bidragit till att klusterammunition kommit att användas på ett sätt som inneburit fara för många människors liv eller hälsa. Lag (2021:1039).

Prop. 2013/14:146: Ändringen behandlas i avsnitt 17.1.

Prop. 2020/21:204: Paragrafen innehåller bestämmelser om straff för olovlig befattning med klusterammunition. I första stycket görs en följdändring som en konsekvens av att lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot

Prop. 2011/12:47: Paragrafen och Lagrådets synpunkter på den behandlas i avsnitt 7.1.

Paragrafen innebär att sådan verksamhet som enligt konventionen om klusterammunition är förbjuden för de anslutna staterna även är förbjuden för enskilda.

I paragrafens första stycke ...

2 §  Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken är svensk domstol behörig att döma över brott enligt denna lag om brottet har begåtts av en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige.

[S2]Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 7 § brottsbalken. Lag (2021:1039).

Prop. 2011/12:47: Paragrafen och Lagrådets synpunkter på den behandlas i avsnitt 7.2.

Bestämmelsen i första stycket innebär att svensk domstol har behörighet vid brott mot denna lag som har begåtts av en svensk

medborgare eller av en utlänning med hemvist i Sverige, ...

Ändringar

Lag (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

Förarbeten
Rskr. 2011/12:155, Prop. 2011/12:47, Bet. 2011/12:UU7
Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2012:555) om ikraftträdande av lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

Omfattning
ikrafttr.

Lag (2014:413) om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

Förarbeten
Rskr. 2013/14:261, Prop. 2013/14:146, Bet. 2013/14:JuU10
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2021:1039) om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

Förarbeten
Rskr. 2021/22:20, Prop. 2020/21:204, Bet. 2021/22:JuU4
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2022-01-01