Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2012-04-26
Ändring införd
SFS 2012:208 i lydelse enligt SFS 2019:218
Ikraft
2012-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30

Uppgifter

1 §  Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna.

[S2]Myndigheten får även tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt andra än myndigheter i enlighet med de överenskommelser som myndigheten har övertagit från Kammarkollegiet. Förordning (2012:823).

1 a §  Myndigheten ska ingå serviceavtal med de myndigheter som regeringen bestämmer om att för dessa myndigheters räkning utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service.

[S2]Myndigheten ska bedriva verksamheten vid servicekontor.

[S3]Myndigheten får även ingå serviceavtal med andra myndigheter. Förordning (2019:218).

2 §  Myndigheten ska i sin verksamhet säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service.

Samverkan

3 §  Myndigheten ska kontinuerligt samverka med de myndigheter som nyttjar myndighetens tjänster i syfte att utveckla tjänsternas utformning och innehåll med avseende på kvalitet och effektivitet.

3 a §  Myndigheten ska samverka om verksamheten vid servicekontoren med de myndigheter som den ingått serviceavtal med. Förordning (2019:218).

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en styrelse.

5 §  Styrelsen består av högst sju ledamöter.

Anställningar

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

[S2]Om ett ärende i nämnden rör uppgifter som en arbetstagare har utfört med stöd av ett särskilt uppdragsavtal enligt 5 § lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service, ska nämnden innan den fattar beslut samråda med den myndighet som ansvarar för förvaltningsuppgifterna. Förordning (2019:218).

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

9 §  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 1 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten.

Avhändande av allmänna handlingar

10 §  Myndigheten får i sådan verksamhet som anges i 1 a § avhända sig allmänna handlingar i enlighet med 12 § arkivlagen (1990:782) genom att överlämna dem till den myndighet som är avsedd mottagare av handlingen i fråga eller i vars verksamhet handlingen upprättats. Förordning (2019:218).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:823) om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013. Bestämmelsen i sin nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2012.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2019:218) om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 1 a, 3 a §§
Ikraftträder
2019-06-01

Förordning (2022:554) om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Omfattning
ny 1 b §
Ikraftträder
2022-10-01