Förordning (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2012-01-19
Ändring införd
SFS 2012:31 i lydelse enligt SFS 2018:1069
Ikraft
2012-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Stöd enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till aktörer verksamma i sektorer med anknytning till skog för åtgärder som skapar förutsättningar för ekonomisk utveckling och tillväxt inom förädling och innovation samt för upplevelser och rekreation med anknytning till skog.

[S2]Närmare villkor för stöd anges i 28 §§.

Allmänna villkor för stöd

2 §  Stöd enligt denna förordning får endast lämnas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

3 §  Stöd enligt denna förordning får endast lämnas till mikroföretag, små samt medelstora företag såsom de definieras i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003.

[S2]Som företag ska i detta sammanhang anses varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga form, oavsett om den bedrivs i enskild eller offentlig regi och oavsett om verksamheten bedrivs med vinstsyfte eller inte.

4 §  Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till företag i svårigheter i den mening som avses i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

5 §  En mottagare av stöd enligt förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder får inte beviljas stöd för samma kostnader enligt denna förordning.

[S2]Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra former av statligt stöd eller annat unionsstöd än det som avses i första stycket, om de sammanlagda stöden inte överskrider den högsta stödnivå som anges i 8 §. De sammanlagda stöden får dock inte medföra att det stödtak som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 överskrids.

6 §  Stöd enligt denna förordning får inte lämnas för åtgärder som har påbörjats innan ansökan om stöd beviljats.

7 §  Stöd enligt denna förordning får inte lämnas för åtgärder som stödmottagaren är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning.

8 §  Stöd får lämnas med högst 100 procent av beräknade godkända kostnader för åtgärden.

Handläggningen av stödet

9 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Skogsstyrelsen.

[S2]Skogsstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd.

10 §  Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet eller som behövs för tillsyn och uppföljning av hur stödet används.

[S2]Ett beslut om stöd får förenas med villkor om att mottagaren av stödet ska utföra de avsedda åtgärderna inom en viss tid.

[S3]Villkoren ska framgå av beslutet.

11 §  Innan stöd beviljas ska det sökande företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre betydelse som det tagit emot under de föregående tre åren. Stödet får inte beviljas förrän det har kontrollerats att detta inte medför att det totala stöd av mindre betydelse som företaget får under den aktuella treårsperioden överskrider det stöd per företag som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006.

[S2]I samband med att stöd av mindre betydelse beviljas ska företaget upplysas om att stödet har karaktären av stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006.

12 §  Skogsstyrelsen ska föra ett register över de stöd som lämnas enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 är uppfyllda.

[S2]Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då stödet betalades ut.

13 §  Skogsstyrelsen får besluta att upphäva ett beslut om beviljat stöd helt eller delvis och att stödet inte ska betalas ut om någon av de grunder som anges i 17 § 1–3 föreligger.

Tillsyn

14 §  Skogsstyrelsen utövar tillsyn över att villkoren för lämnade stöd enligt denna förordning följs.

15 §  Mottagaren av stöd enligt denna förordning ska ge Skogsstyrelsen tillfälle att kontrollera utförandet av den åtgärd som stödet avser.

16 §  Mottagaren av stöd enligt denna förordning ska efter uppmaning lämna Skogsstyrelsen en skriftlig redovisning för den verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande samt en plan för stödets fortsatta utnyttjande.

Återbetalning och återkrav

17 §  Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
  3. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

18 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Skogsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

19 §  Ett beslut om återkrav enligt 17 § ska fattas inom tio år från det att stödet betalades ut.

[S2]På det återkrävda beloppet ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635).

[S3]Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Överklagande

20 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrelsens beslut enligt 13 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1069).

Bemyndiganden

21 §  Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd. Skogsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet

CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2012-02-15

Förordning (2018:1069) om ändring i förordningen (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-07-01