Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2012-06-28
Ändring införd
SFS 2012:517 i lydelse enligt SFS 2021:1319
Ikraft
2013-01-01
Upphäver
Förordning (1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål
Förordning (2008:556) om statsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till kulturella ändamål.

[S2]Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.

1 a §  Statsbidrag enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 53 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2021:1319).

Ändamålet med statsbidraget

2 §  Ändamålet med statsbidraget är att främja ett kulturutbud av hög kvalitet som bidrar till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till

  1. kulturverksamhet som bedrivs i Sverige,
  2. en aktör verksam i Sverige som deltar i internationell eller interkulturell kulturverksamhet, och
  3. internationell kulturverksamhet som bedrivs av en samisk organisation.

[S2]Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land. Med interkulturell kulturverksamhet avses verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald i Sverige.

4 §  Statsbidrag får lämnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

5 §  Statsbidrag får lämnas endast till juridiska personer och enskilda näringsidkare.

6 §  Statsbidrag får lämnas till

  1. verksamhet av professionell art, och
  2. amatörkulturell verksamhet och nationella minoriteters kulturverksamhet, om verksamheten är av nationell kulturpolitisk betydelse.

7 §  Statsbidrag får lämnas endast till verksamhet som har även annan finansiering. Vid fördelning av bidrag ska hänsyn tas till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.

8 §  Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller konkurs.

8 a §  Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet. Förordning (2021:1319).

Ärendenas handläggning

9 §  Statens kulturråd prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

10 §  En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens kulturråd.

11 §  Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 12 § anges.

Redovisning

12 §  Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Hinder mot utbetalning

12 a §  Statsbidrag får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2021:1319).

13 §  Statens kulturråd får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Återbetalning och återkrav

14 §  Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget inte använts för det ändamål som det har beviljats för,
  4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §, eller
  5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

15 §  Om någon är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Statens kulturråd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

16 §  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 15 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

17 §  Om det finns särskilda skäl, får Statens kulturråd helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 15 § eller ett krav på ränta enligt 16 §.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

17 a §  I 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring. Förordning (2021:1319).

Bemyndigande

18 §  Statens kulturråd får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 a och 13 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2021:1319).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2018:1075) om ändring i förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2021:1319) om ändring i förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

Omfattning
ändr. 19 §, rubr. närmast före 13 § sätts närmast före 14 §; nya 1 a, 8 a, 12 a, 17 a §§, rubr. närmast före 12 a, 17 a §§
Ikraftträder
2022-01-25