Lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2013-05-30
Ändring införd
SFS 2013:385 i lydelse enligt SFS 2016:1315
Ikraft
2013-06-29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.

[S2]I förordningen finns bestämmelser om förbud mot insiderhandel, skyldighet att offentliggöra insiderinformation, förbud mot otillbörlig marknadspåverkan, rapporteringsskyldighet och tillsyn över grossistmarknaderna för energi.

2 §  Vid tillämpningen av denna lag gäller de definitioner som finns i förordning (EU) nr 1227/2011.

Straffansvar m.m.

3 §  Den som bryter mot något av förbuden mot insiderhandel i artikel 3.1 a och c i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till fängelse i högst två år.

[S2]Om brottet med hänsyn till gärningsmannens ställning, den vinning för gärningsmannen som brottet medfört eller övriga omständigheter är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

[S3]Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2016:1315).

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innebär att det är straffbart att bryta mot förbuden mot insiderhandel i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.

4 §  Den som av oaktsamhet bryter mot något av förbuden mot insiderhandel i artikel 3.1 a och c i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

5 §  Den som bryter mot förbudet mot röjande av insiderinformation i artikel 3.1 b i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till böter eller fängelse i högst två år.

[S2]Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte till ansvar. Lag (2016:1315).

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innebär att det är straffbart att bryta mot förbudet mot röjande av insiderinformation i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011.

6 §  Den som bryter mot förbudet att bedriva, eller försöka bedriva, otillbörlig marknadspåverkan i artikel 5 i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till fängelse i högst två år.

[S2]Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan, gärningsmannens ställning eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

[S3]Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2016:1315).

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innebär att det är straffbart att bryta mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011.

7 §  Den som av oaktsamhet bryter mot förbudet att bedriva otillbörlig marknadspåverkan i artikel 5 i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

8 §  Den som har rapporterat enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1227/2011 får inte röja för den som rapporteringen avser eller för någon utomstående att rapportering har skett.

9 §  Den som har rapporterat enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1227/2011 får inte hållas ansvarig för att ha brutit mot någon tystnadsplikt, om den som rapporterat hade anledning att räkna med att rapportering borde ske.

Prop. 2012/13:122: Av paragrafen framgår att den som har rapporterat i enlighet med artikel 15 i EU-förordningen inte kan hållas ansvarig för att ha åsidosatt

10 §  Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1227/2011 eller bryter mot meddelandeförbudet enligt 8 § döms till böter.

[S2]11 § Utbyte av brott enligt 37 §§ ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Tillsynsmyndighet

12 §  Tillsynsmyndighet är den myndighet som regeringen utsett enligt 1 kap. 7 § ellagen (1997:857).

Prop. 2012/13:122: Paragrafen innehåller en upplysning om att tillsynsmyndighet är den myndighet som regeringen har utsett enligt 1 kap. 7 § ellagen (1997:857). Av 1 § elförordningen (1994:1250) följer att Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet.

Paragrafen behandlas i avsnitt ...

Tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter

13 §  Tillsynsmyndigheten fullgör de uppgifter som ankommer på den nationella tillsynsmyndigheten enligt förordning (EU) nr 1227/2011 och övervakar att

  1. förordningen, delegerade akter och genomförandeakter som antagits på grundval av förordningen följs, och
  2. denna lag och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen följs.

14 §  Tillsynsmyndigheten ska anmäla till åklagare när det finns anledning att anta att en överträdelse av förbuden i artikel 3 eller 5 i förordning (EU) nr 1227/2011 har begåtts. Detsamma gäller i fråga om överträdelse av rapporteringsskyldigheten i artikel 15 eller brott mot meddelandeförbudet enligt 8 §.

15 §  För att fullgöra sina uppgifter enligt 13 § får tillsynsmyndigheten förelägga

  1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat,
  2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig för förhör på tid och plats som myndigheten bestämmer.

[S2]Ett föreläggande enligt första stycket 1 får inte avse en handling vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet och som innehas av advokaten eller biträdet eller den till förmån för vilken tystnadsplikten gäller.

[S3]Ett föreläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Föreläggandet får förenas med vite.

Prop. 2012/13:122: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsynsmyndighetens utredningsbefogenheter. Befogenheterna motsvarar i sak dem som Finansinspektionen har för att fullgöra sina uppgifter i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, se 16 § och 6 kap. 1 a § lagen ...

16 §  Tillsynsmyndigheten får när det är nödvändigt genomföra en undersökning hos en marknadsaktör.

17 §  Den som är uppgiftsskyldig eller föremål för undersökning enligt denna lag får inte betungas onödigt.

[S2]18 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att se till att bestämmelserna i förordning (EU) nr 1227/2011 och genomförandeakter som antagits på grundval av förordningen följs.

[S3]Ett föreläggande enligt första stycket gäller omedelbart, om något annat inte bestäms. Föreläggandet får förenas med vite.

[S4]Avgifter

[S5]19 § För att finansiera tillsynsmyndighetens uppgifter enligt denna lag ska marknadsaktörer som är registrerade hos tillsynsmyndigheten enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 1227/2011 betala avgifter. Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter.

[S6]Överklagande

[S7]20 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Tillsynsmyndighetens beslut enligt 14 § får inte överklagas.

[S8]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar

Lag (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

Förarbeten
Rskr. 2012/13:248, Prop. 2012/13:122, Bet. 2012/13:NU18
CELEX-nr
32011R1227
Ikraftträder
2013-06-29

Lag (2016:1315) om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
2017-02-01