Lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-06-13
Ändring införd
SFS 2013:514 i lydelse enligt SFS 2018:693
Ikraft
2013-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna lag finns bestämmelser om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

[S2]Det som i denna lag sägs om ett landsting gäller även en kommun som inte ingår i ett landsting.

Prop. 2012/13:150: Av första stycket framgår att lagen innehåller bestämmelser om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet. Kostnadsansvaret för den gränsöverskridande vården vilade tidigare på staten. Genom lagen förs delar av detta kostnadsansvar över på landsting och kommuner. Lagen har tillkommit mot bakgrund av 8 kap. 2 § 3 regeringsformen.

I andra stycket anges att det som i lagen sägs ...

2 §  Ett landsting har, om inget annat sägs i denna lag, kostnadsansvar för ersättningar som har bestämts enligt

  1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

[S2]Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till en patient som vid tiden för den vård ersättningen avser

  1. var bosatt inom landstinget, eller
  2. hade skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistades inom landstinget. Lag (2018:693).

Prop. 2017/18:145: Ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Prop. 2012/13:150: Enligt första stycket har ett landsting, om inget annat sägs i lagen, kostnadsansvar för ersättningar som har bestämts enligt 7, 8 eller 9 § lagen (2013:00) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning ...

3 §  Ett landsting ska ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersättningar som avses i 2 §.

Prop. 2012/13:150: Enligt paragrafen ska ett landsting ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersättningar som avses i 2 §. Ytterligare bestämmelser om hur betalning ska ske kan meddelas genom verkställighetsföreskrifter.

Paragrafen behandlas i avsnitt 10.13.

4 §  En kommun som ingår i ett landsting har kostnadsansvar för ersättning som avses i 2 § om ersättningen avser hjälpmedel som kommunen skulle haft kostnadsansvar för om dessa tillhandahållits i Sverige.

[S2]En kommun ska ersätta ett landsting vad landstinget enligt 3 § har betalat ut för sådana hjälpmedel som kommunen enligt första stycket har kostnadsansvar för.

Prop. 2012/13:150: I första stycket anges att en kommun som ingår i ett landsting har kostnadsansvar för ersättning som avses i 2 § om ersättningen avser hjälpmedel som kommunen skulle haft kostnadsansvar för om dessa tillhandahållits i Sverige. Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret är nära samordnat med kommunens ansvar för socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (2001:453). En kommun har enligt ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.
  2. Lagen ska inte tillämpas för ersättningar som avser vårdkostnader som har uppkommit före lagens ikraftträdande.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:269, Prop. 2012/13:150, Bet. 2012/13:SoU23
CELEX-nr
32004R0883
Ikraftträder
2013-10-01

Lag (2018:693) om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:317, Prop. 2017/18:145, Bet. 2017/18:SkU19
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01