Förordning (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-22
Ändring införd
SFS 2013:711 i lydelse enligt SFS 2019:1095
Ikraft
2013-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-14

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden. Förordning (2015:882).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

2 §  Det som i denna förordning sägs om ett landsting gäller även en kommun som inte ingår i ett landsting.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

2 §  Det som i denna förordning sägs om en region gäller även en kommun som inte ingår i en region. Förordning (2019:1095).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

3 §  Ersättning lämnas med högst ett belopp som motsvarar de faktiska kostnader som har uppkommit för ett landsting eller för Försäkringskassan.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

3 §  Ersättning lämnas med högst ett belopp som motsvarar de faktiska kostnader som har uppkommit för en region eller för Försäkringskassan. Förordning (2019:1095).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

Ersättning till landsting

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

Ersättning till regioner

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

4 §  Försäkringskassan ska ersätta ett landsting för kostnader som avser hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. om

 1. kostnaderna har uppkommit till följd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen,
 2. kostnaderna har uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,
 3. det följer av en överenskommelse om social trygghet eller sjukvårdsförmåner mellan Sverige och annan stat, eller
 4. kostnaderna avser personer som vid tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 bedöms vara bosatta i Sverige men som inte ska folkbokföras.

Första stycket gäller inte kostnader som ett landsting ansvarar för enligt lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet. Förordning (2015:882).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

4 §  Försäkringskassan ska ersätta en region för kostnader som avser hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. om

 1. kostnaderna har uppkommit till följd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen,
 2. kostnaderna har uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,
 3. det följer av en överenskommelse om social trygghet eller sjukvårdsförmåner mellan Sverige och annan stat, eller
 4. kostnaderna avser personer som vid tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 bedöms vara bosatta i Sverige men som inte ska folkbokföras.

[S2]Första stycket gäller inte kostnader som en region ansvarar för enligt lagen (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet. Förordning (2019:1095).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

5 §  Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av ett landsting lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

5 §  Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av en region lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården. Förordning (2019:1095).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

6 §  Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av privatpraktiserande läkare eller fysioterapeuter som är anslutna till det ersättningssystem som landstinget finansierar lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården. Förordning (2013:1156).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

6 §  Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av privatpraktiserande läkare eller fysioterapeuter som är anslutna till det ersättningssystem som regionen finansierar lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården. Förordning (2019:1095).

7 §  Ersättning för tandvård lämnas enligt tandvårdslagen (1985:125) och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

8 §  Ersättning för en sjukresa eller annan sjuktransport lämnas med ett belopp som motsvarar den faktiska kostnad som landstinget haft för resan. Detsamma gäller inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

8 §  Ersättning för en sjukresa eller annan sjuktransport lämnas med ett belopp som motsvarar den faktiska kostnad som regionen haft för resan. Detsamma gäller inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Förordning (2019:1095).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

9 §  Ersättning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar ut högre avgifter

 1. av patienter som får hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. än den avgift som tas ut av patienter som är bosatta inom landstingets område, och
 2. lämnar Försäkringskassan ett specificerat underlag för debitering utomlands om kostnaden avser en person som är bosatt i Sverige men en behörig institution i ett annat land ska svara för kostnaden.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

9 §  Ersättning lämnas under förutsättning att regionen

 1. inte tar ut högre avgifter av patienter som får hälso- och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. än den avgift som tas ut av patienter som är bosatta inom regionens område, och
 2. lämnar Försäkringskassan ett specificerat underlag för debitering utomlands om kostnaden avser en person som är bosatt i Sverige men en behörig institution i ett annat land ska svara för kostnaden. Förordning (2019:1095).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

10 §  Ersättning som ett landsting är berättigat till för inköp som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får med landstingets medgivande betalas ut till den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

10 §  Ersättning som en region är berättigad till för inköp som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får med regionens medgivande betalas ut till den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Förordning (2019:1095).

Samråd

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

11 §  Försäkringskassan ska samråda med ett landsting inför beslut om

 1. tillstånd för planerad vård enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
 2. ersättning för kostnader som avses i artiklarna 26 b 7 och 26 c 8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser för förordning EG nr 883/2004.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

11 §  Försäkringskassan ska samråda med en region inför beslut om

 1. tillstånd för planerad vård enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
 2. ersättning för kostnader som avses i artiklarna 26 b 7 och 26 c 8 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser för förordning EG nr 883/2004. Förordning (2019:1095).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

Betalning av ersättningar till landsting

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

Betalning av ersättningar till regioner

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

12 §  Ersättning som ett landsting är berättigat till ska betalas senast inom 30 dagar från den dag då Försäkringskassan fått en specificerad faktura från landstinget.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

12 §  Ersättning som en region är berättigad till ska betalas senast inom 30 dagar från den dag då Försäkringskassan fått en specificerad faktura från regionen. Förordning (2019:1095).

Betalning av ersättningar till Försäkringskassan

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

13 §  Ersättning som ett landsting enligt 3 § lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska betala till Försäkringskassan, ska betalas senast 30 dagar från den dag då landstinget från Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som har betalats ut till följd av vården.

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

13 §  Ersättning som en region enligt 3 § lagen (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska betala till Försäkringskassan, ska betalas senast 30 dagar från den dag då regionen från Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som har betalats ut till följd av vården. Förordning (2019:1095).

Ytterligare föreskrifter

14 §  Försäkringskassan får, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.
 2. Förordningen tillämpas inte för ersättningar som avser kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.
CELEX-nr
32009R0987
Ikraftträder
2013-10-01

Förordning (2013:1156) om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Vid tillämpning av denna förordning ska sjukgymnast jämställas med fysioterapeut.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2015:882) om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
 2. Bestämmelsen i 4 § första stycket 4 tillämpas första gången på kostnader som har uppkommit efter den 31 januari 2016.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2019:1095) om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 4, 12 §§
Ikraftträder
2020-01-01