Lag (2013:849) om EU-miljömärket

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2013-11-14
Ändring införd
SFS 2013:849 i lydelse enligt SFS 2022:1128
Ikraft
2014-01-01
Upphäver
Lag (1994:1772) om tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

Tillämpningsområde

Behörigt organ

2 §  Regeringen får utse ett eller flera behöriga organ (artikel 4.1 i förordning (EG) nr 66/2010) som prövar ansökningar om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9 i förordningen) samt utför marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU- miljömärket (artikel 10 i förordningen). Lag (2022:1128).

Marknadskontroll

2 a §  Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

[S2]Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontrollmyndighet. Lag (2022:1128).

2 b §  Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten befogenhet

  1. att enligt artikel 14.4 a-14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,
  2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,
  3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,
  4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
  5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,
  6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
  7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och
  8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

[S2]Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

[S3]Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.

[S4]När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla. Lag (2022:1128).

2 c §  Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas. Lag (2022:1128).

2 d §  Ett beslut om föreläggande enligt 2 b eller 2 c § får förenas med vite. Lag (2022:1128).

2 e §  Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 2 b eller 2 c §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Lag (2022:1128).

2 f §  Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 2 b §.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

  1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
  2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2022:1128).

Kriterier för EU-miljömärket

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka kriterier som enligt Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas med EU-miljömärket.

Tystnadsplikt

4 §  Den som har befattat sig med ett ärende som gäller ansökan om tilldelning av EU-miljömärket och villkoren för att använda detta (artikel 9 i förordning (EG) nr 66/2010), marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU- miljömärket (artikel 10 i förordningen) eller marknadskontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. Lag (2022:1128).

Prop. 2012/13:179: I första stycket finns en bestämmelse om tystnadsplikt för den som har befattat sig med ett ärende som gäller ansökan om tilldelning av EUmiljömärket och villkoren för att använda detta eller marknadsövervakning och kontroll av användningen av EU-miljömärket. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Överklagande

5 §  Ett behörigt organs beslut om tilldelning av EU- miljömärket och förbud mot att använda EU-miljömärket på en produkt som tilldelats märket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av ett behörigt organ får inte överklagas.

[S2]Om ett enskilt behörigt organs beslut överklagas, ska det behöriga organet vara den enskildes motpart.

[S3]En marknadskontrollmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2022:1128).

Prop. 2012/13:179: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Ändringar

Lag (2013:849) om EU-miljömärket

Förarbeten
Rskr. 2013/14:32, Prop. 2012/13:179, Bet. 2013/14:CU6
CELEX-nr
32010R0066
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2022:1128) om ändring i lagen (2013:849) om EU-miljömärket

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2022-07-25