Förordning (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-09-11
Ändring införd
SFS 2014:1106
Ikraft
2015-01-01
Upphäver
Förordning (2010:1031) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om Polismyndighetens handläggning av vissa ärenden som gäller anställda inom polisen, vissa uppdragstagare vid Polismyndigheten och den som genomgår grundutbildning till polisman. Av 6 § framgår att förordningen i vissa delar gäller även vid handläggningen av ärenden om brott av vissa andra befattningshavare.

Utredningar om felaktigt handlande i samband med anställningen

2 §  Förordningen gäller vid handläggning av ärenden där

 1. det i en anmälan har påståtts att en anställd inom polisen har gjort sig skyldig till något brott som har samband med anställningen eller på något annat sätt har handlat felaktigt i sin myndighetsutövning,
 2. en person har skadats allvarligt antingen under vistelse i en polisarrest eller genom något som en anställd inom polisen har gjort i anställningen, eller
 3. det i något annat fall kan bli fråga om att inleda förundersökning mot en anställd inom polisen för brott som har samband med anställningen.

[S2]Det som anges om en anställd i första stycket gäller även en uppdragstagare som med stöd av ett särskilt förordnande från Polismyndigheten utför arbete för myndigheten under ledning av en polisman.

3 §  Förordningen gäller dock inte sådana ärenden som anges i 2 § om

 1. det är fråga om något annat brott mot trafikförfattningar än brott mot 1 § andra stycket eller 35 §§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
 2. det i fall som anges i 2 § första stycket 2 visar sig att skadan inte var allvarlig, och
 3. Polismyndigheten beslutar att utfärda ett föreläggande om ordningsbot eller att inleda en förundersökning.

[S2]Ett beslut om att lägga ned en sådan förundersökning som avses i första stycket 3 ska fattas av en åklagare.

Utredningar om brott som inte har samband med anställningen

4 §  Förordningen gäller också vid handläggning av ärenden där fråga har väckts om

 1. en anställd inom polisen har gjort sig skyldig till något brott som inte har samband med anställningen, eller
 2. den som genomgår grundutbildning till polisman har gjort sig skyldig till något brott.

5 §  Förordningen gäller dock inte sådana ärenden som anges i 4 § om

 1. endast böter är föreskrivet för brottet, och
 2. Polismyndigheten beslutar att utfärda ett föreläggande om ordningsbot eller att inleda en förundersökning.

[S2]Ett beslut om att lägga ned en sådan förundersökning som avses i första stycket 2 ska fattas av en åklagare.

Utredningar om brott av vissa andra befattningshavare

6 §  Utöver vad som anges i 2 och 4 §§ gäller denna förordning vid Polismyndighetens handläggning av de ärenden som vid Åklagarmyndigheten handläggs av de åklagare som är särskilt avdelade för utredning av ärenden om brott som begåtts av anställda inom polisen, åklagare, domare och vissa andra offentliga befattningshavare. Detsamma gäller vid Polismyndighetens handläggning av de ärenden som handläggs av riksåklagaren, om riksåklagaren inte bestämmer annat.

Utredningar innan det finns misstanke om konkret brott

7 §  Förordningen gäller också vid verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka om en anställd inom polisen, en sådan uppdragstagare som avses i 2 § andra stycket eller den som genomgår grundutbildning till polisman utövar eller kan komma att utöva brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver.

Handläggningen

Avdelningen för särskilda utredningar

8 §  Ärenden som anges i 2, 4, 6 och 7 §§ handläggs vid Avdelningen för särskilda utredningar vid Polismyndigheten.

9 §  Sådana ärenden som avses i 2 och 4 §§ ska omedelbart lämnas över till Avdelningen för särskilda utredningar, som genast ska lämna ärendet vidare till åklagare för prövning av om en förundersökning ska inledas.

10 §  Sådana ärenden som avses i 7 § ska så snart som möjligt lämnas över till Avdelningen för särskilda utredningar, som genast ska lämna ärendet vidare till åklagare för prövning av om en förundersökning ska inledas.

[S2]Finner åklagaren att det inte finns grund för att inleda en förundersökning, ansvarar Avdelningen för särskilda utredningar för det vidare arbetet med att klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas. Åklagaren ska fortlöpande informeras i ärendet för att kunna ta ställning till om en förundersökning ska inledas.

11 §  En förundersökning enligt denna förordning ska bedrivas med särskild skyndsamhet.

[S2]Förhör med en anställd inom polisen, en sådan uppdragstagare som anges i 2 § andra stycket eller den som genomgår grundutbildning till polisman ska hållas av en åklagare eller en polisman vid Avdelningen för särskilda utredningar.

Utredningsåtgärder innan förundersökning har inletts

12 §  Om anmälan görs eller frågan om att inleda förundersökning uppkommer vid en region eller annan enhet inom Polismyndigheten än Avdelningen för särskilda utredningar eller vid en annan myndighet, ska sådana åtgärder som anges i 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken vidtas där anmälan har gjorts eller frågan uppkommit.

Åtgärder som inte utan fara kan skjutas upp

13 §  Om ett förhör inte utan fara kan skjutas upp får förhöret, trots det som sägs i 11 § andra stycket, hållas av en polisman som inte tillhör Avdelningen för särskilda utredningar. Den som håller förhöret ska vara anställd vid en annan enhet inom myndigheten eller vid en annan myndighet och ha högre befattning än den som förhörs, om inte åklagaren av särskilda skäl bestämmer något annat.

Informationsskyldighet

14 §  Avdelningen för särskilda utredningar ska underrätta chefen för den region som är berörd eller, om den anställde inte är placerad i en region, motsvarande chef vid Polismyndigheten respektive Säkerhetspolisen om

 1. sådana inkomna och avslutade ärenden som avses i 2 och 4 §§ och som gäller anställda som är placerade i regionen eller motsvarande eller vid Säkerhetspolisen, och
 2. omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av om den anställde bör omplaceras, stängas av, sägas upp eller avskedas från sin anställning på grund av misstanke om brottslig gärning eller annat grovt olämpligt beteende.

[S2]Första stycket gäller också sådana uppdragstagare som avses i 2 § andra stycket.

15 §  Polismyndighetens insynsråd ska fortlöpande informeras om inkomna och avslutade ärenden enligt 2 och 4 §§. Regionpolisrådet ska på motsvarande sätt informeras om ärenden som rör personer som är placerade eller fullgör uppgifter som uppdragstagare i regionen.

16 §  Det följer av 7 a § förundersökningskungörelsen (1947:948) att ledamöter av Polismyndighetens insynsråd och regionpolisråd i vissa fall får följa en förundersökning.

17 §  Åklagarmyndigheten får, i samråd med Polismyndigheten, meddela närmare föreskrifter om handläggningen av ärenden enligt denna förordning.

Ändringar

Förordning (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare

Ikraftträder
2015-01-01