Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-11-13
Ändring införd
SFS 2014:1374 i lydelse enligt SFS 2018:870
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller förvaltningen av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt för att genomföra det operativa programmet. Förordningen innehåller bestämmelser som kompletterar

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, och
 3. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 532/2014 av den 13 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

2 §  I denna förordning betyder operativt program det operativa programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt.

Organisation

3 §  Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är förvaltande myndighet enligt artikel 31.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 för det operativa programmet.

[S2]Svenska ESF-rådet är även attesterande myndighet enligt artikel 31.2 i den förordningen för det operativa programmet.

4 §  För det operativa programmet ska det finnas en övervakningskommitté.

[S2]Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen. Regeringen beslutar om vilka berörda myndigheter och andra parter som ska vara företrädda i övervakningskommittén. Dessa ska i sin tur utse sina företrädare i övervakningskommittén enligt öppna förfaranden.

[S3]För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.

5 §  Svenska ESF-rådet ska bistå övervakningskommittén och offentliggöra en förteckning över kommitténs medlemmar.

6 §  Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet enligt artikel 31.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 för det operativa programmet.

Handläggning av stödärenden

7 §  Frågor om stöd prövas av Svenska ESF-rådet och en ansökan om sådant stöd ska ges in till Svenska ESF-rådet.

8 §  Svenska ESF-rådet ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt med det operativa programmet och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

[S2]Svenska ESF-rådet ska tillämpa sådana urvalskriterier som avses i artikel 32.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 och bedöma vilka projekt som bidrar till att uppnå de specifika målen och resultaten inom insatsområdena.

[S3]Stöd får inte beviljas för aktiviteter för vilka statsbidrag beviljats enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

9 §  Svenska ESF-rådets beslut om beviljande av stöd ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som tillämpats och vilka omständigheter som varit avgörande för utgången samt ange det förväntade resultatet av projektet. De villkor som beslutet är förenat med samt projektets budget och finansieringsplan ska särskilt framgå av beslutet.

[S2]Om det finns flera stödmottagare i ett projekt, ska detta framgå av beslutet om stöd.

10 §  Svenska ESF-rådet ska i beslutet om beviljande av stöd ange hur utgifterna i projektet ska redovisas. Det ska framgå vilket av de alternativ som avses i 13 § första stycket 6 som gäller för varje utgiftsslag.

11 §  Stöd får betalas ut endast om utgifterna är stödberättigande enligt 1330 §§. I annat fall ska Svenska ESF-rådet besluta att inte betala ut motsvarande del av stödet.

12 §  Svenska ESF-rådet får, om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, besluta om förskott på stödet. Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor.

Stödberättigande utgifter

Inledande bestämmelser

13 §  Utgifter är stödberättigande om de

 1. har uppkommit för att genomföra projektet,
 2. är skäliga,
 3. har uppkommit under den projektperiod som Svenska ESF-rådet har fastställt,
 4. är förenliga med unionsrättsliga och nationella bestämmelser,
 5. uppfyller de villkor som angetts i stödbeslutet, och
 6. antingen kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed eller uppfyller de krav som gäller förenklade redovisningsalternativ enligt vad som närmare framgår av artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014.

[S2]Bestämmelserna i 1830 §§ gäller inte för utgifter som omfattas av ett sådant förenklat redovisningsalternativ som avses i första stycket 6.

14 §  Om det finns särskilda skäl, kan en utgift som inte uppfyller de krav som ställs i 13 § första stycket 4 och 5 ändå vara stödberättigande till viss del. Stödet för utgiften ska då sättas ned i proportion till avvikelsens art och allvar. Nedsättningen ska åtminstone motsvara den ekonomiska förlust för det allmänna som avvikelsen kan bedömas orsaka.

[S2]Vid en bedömning enligt första stycket ska de riktlinjer om finansiella korrigeringar som Europeiska kommissionen ger ut tjäna som vägledning.

15 §  Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt eller delvis inte stödberättigande.

[S2]En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska vid köp, hyra och leasing följa de principer som framgår av 4 kap. 1 § den lagen. Förordning (2016:1173).

16 §  Stödet ska minskas med de intäkter som projektet medför. Intäkter i eller genom ett projekt ska löpande redovisas av stödmottagaren.

Vissa utgifter som inte kan vara stödberättigande

17 §  Följande utgifter kan inte vara stödberättigande:

 1. finansiella utgifter,
 2. böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader,
 3. utgifter för underleverantörskontrakt, om
  1. anlitande av en underleverantör ökar kostnaden för projektet utan att tillföra något motsvarande värde, eller
  2. utgiften för underleverantören beräknats med en procentuell andel av totalkostnaden för projektet, och
 4. utgifter för köp av fastigheter.

Utgifter för gåvor

18 §  Utgifter för gåvor är stödberättigande upp till ett belopp om 450 kronor per gåva och endast när de hör samman med marknadsföring, kommunikation, reklam eller information.

Utgifter för personal

19 §  Utgifter för personal ska avse bruttolönekostnader för personal med följande typ av anställning hos stödmottagaren:

 1. heltidsanställning,
 2. deltidsanställning med en fast andel av arbetstiden per månad,
 3. deltidsanställning med ett varierande antal arbetstimmar per månad, och
 4. timanställning.

20 §  Utgifter för arvodering av personal som inte är anställd av stödmottagaren är stödberättigande endast om arvodet fastställts i ett avtal som har godkänts av Svenska ESF-rådet eller om arvodet framgår av lag eller annan författning.

21 §  Följande utgifter för personal är stödberättigande:

 1. löner som betalats ut i samband med verksamhet som stödmottagaren inte skulle utföra om det inte vore för det berörda projektet, som fastställts i ett anställningsavtal, arbetsavtal eller anställningsbeslut (nedan kallade anställningsbevis) eller i lag eller annan författning och som gäller de arbetsuppgifter som anges i arbetsbeskrivningen för den berörda arbetstagaren,
 2. andra kostnader som arbetsgivaren haft och betalat och som är direkt kopplade till löner och förmåner, såsom skatter och sociala avgifter inklusive pensioner, förutsatt att
  1. de har fastställts i ett anställningsbevis, framgår av lag eller annan författning eller avser personalvårdande kostnader av mindre omfattning som inte ska beskattas som inkomst av tjänst hos den anställde, och
  2. de inte kan återkrävas av arbetsgivaren.

22 §  Om personalutgifterna ska ersättas utifrån faktiska kostnader, ska dessa styrkas genom att lönespecifikationer ges in.

23 §  Personalutgifter för personer som arbetar deltid med projektet ska beräknas som

 1. en fast procentsats av bruttopersonalkostnaden, i enlighet med att en fast andel av arbetstiden ägnas åt projektet, utan skyldighet att införa ett separat tidsregistreringssystem, eller
 2. en varierande andel av bruttopersonalkostnaden, i enlighet med att det antal arbetstimmar som ägnas åt projektet varierar från månad till månad, baserat på ett tidsregistreringssystem som täcker 100 procent av den anställdes arbetstid.

24 §  För deltidsuppgifter enligt 23 § 1 ska arbetsgivaren utfärda ett intyg för varje anställd och i det ange hur stor andel av tiden som den anställde ska arbeta med projektet.

[S2]För deltidsuppgifter enligt 23 § 2 ska ersättningen av personalkostnaderna beräknas på grundval av en timlön som fastställs

 1. genom att bruttopersonalkostnaden per månad divideras med det antal arbetstimmar per månad som anges i anställningsbeviset, eller
 2. genom att den senaste dokumenterade bruttopersonalkostnaden per år divideras med 1 720 timmar.

[S3]Timlönen ska multipliceras med det faktiska antalet timmar som ägnats åt projektet.

25 §  Personalkostnader för personer som enligt anställningsbeviset är timanställda ska vara stödberättigande. Det faktiska antalet timmar som personerna enligt ett tidsregistreringssystem har arbetat med projektet ska multipliceras med den timlön som anges i anställningsbeviset.

Utgifter för kontorslokaler, kontorsmateriel och administration

26 §  Följande utgifter för kontorslokaler, kontorsmateriel och administration är stödberättigande:

 1. hyra för kontorslokaler,
 2. försäkringsavgifter och skatter för kontorslokaler och för kontorsutrustning,
 3. kontorsmateriel,
 4. ekonomi- och löneadministration,
 5. bankavgifter för konton och kort,
 6. arkiv,
 7. underhåll, städning och reparationer,
 8. säkerhet,
 9. it-system,
 10. el, gas, värme och vatten, och
 11. kommunikation.

Utgifter för resor och logi

27 §  Följande utgifter för resor och logi är stödberättigande:

 1. för resor, såsom biljetter, rese- och bilförsäkring, bränsle, milersättning, vägtullar och parkeringsavgifter,
 2. för måltider, om de inte täcks av traktamente,
 3. för logi,
 4. för visum, och
 5. för dagtraktamenten.

Utgifter för utrustning, materiel och externa lokaler

28 §  Utgifter för finansiering av utrustning och materiel som köps, hyrs eller leasas av stödmottagaren för att genomföra projektet är stödberättigande.

[S2]Även hyra av externa lokaler för att genomföra projektet är stödberättigande.

[S3]Om det står klart att den utrustning som köps in kommer att ha ett värde när projektet avslutas, får Svenska ESF-rådet besluta att utgiften är stödberättigande endast till viss del. Om utrustningen säljs i samband med att projektet avslutas, ska inkomsten räknas av från stödet.

29 §  Utöver vad som sägs i 28 § gäller att utgifter för köp av begagnad utrustning är stödberättigande endast om

 1. inget annat stöd för utrustningen har mottagits,
 2. utrustningens pris är marknadsmässigt, och
 3. utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för projektet och uppfyller gällande normer och standarder.

Utgifter för extern sakkunskap och externa tjänster

30 §  Utgifter för extern sakkunskap och externa tjänster för att genomföra projektet är stödberättigande.

Upphävande av beslut, återbetalningsskyldighet och rapportering

31 §  Om beslut om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden eller om denne brutit mot de villkor som gäller för stödet, får Svenska ESF-rådet upphäva beslutet helt eller delvis.

32 §  Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut till följd av beslutet, eller om en stödmottagare i övrigt har tagit emot stöd för utgifter som inte är stödberättigande, är stödmottagaren återbetalningsskyldig för beloppet. Svenska ESF-rådet ska kräva att motsvarande del av stödet betalas tillbaka. Återbetalning får krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

[S2]Om det belopp som ska återbetalas understiger 2 000 kronor får, Svenska ESF-rådet låta bli att kräva tillbaka stödet.

33 §  Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska återbetalas, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Svenska ESF-rådet får sätta ned räntekravet om det finns särskilda skäl.

34 §  Är någon återbetalningsskyldig enligt 32 § eller skyldig att betala ränta enligt 33 § får annat stöd enligt denna förordning kvittas mot skulden.

35 §  Svenska ESF-rådet ska ansvara för rapporteringen av oriktigheter inom det operativa programmet i enlighet med artikel 30.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014.

[S2]En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas till Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket.

Överklagande

36 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 11, 31 och 34 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:870).

Bemyndigande

37 §  Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:1173) om ändring i förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:870) om ändring i förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2018-07-01