Klimatrapporteringsförordning (2014:1434)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2014-11-27
Ändring införd
SFS 2014:1434 i lydelse enligt SFS 2021:1292
Ikraft
2014-12-29
Upphäver
Förordning (2005:626) om klimatrapportering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-08-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om underlag för internationell klimatrapportering och den årliga klimatredovisning som regeringen enligt klimatlagen (2017:720) ska lämna i budgetpropositionen.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2021:1292).

Uttryck i förordningen

2 §  I denna förordning avses med

[S2]klimatkonventionen: Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar,

[S3]Parisavtalet: Parisavtalet till klimatkonventionen, och

[S4]IPCC: Förenta nationernas mellanstatliga klimatpanel. Förordning (2021:1292).

3 §  Med klimatrapportering avses i denna förordning rapportering som krävs enligt

 1. klimatkonventionen,
 2. Parisavtalet,
 3. beslut som har fattats av parterna till klimatkonventionen eller Parisavtalet,
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013,
 5. akter som Europeiska kommissionen antar inom ramen för den befogenhet som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999,
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 2018 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU, eller
 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 av den 30 maj 2018 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021-2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av förordning (EU) nr 525/2013. Förordning (2021:1292).

4 §  Med sektor avses i denna förordning en sektor så som den avgränsas i metodriktlinjer som IPCC har godkänt och som parterna till klimatkonventionen och till Parisavtalet har enats om. Förordning (2021:1292).

5 §  I denna förordning avses med

[S2]oberoende granskning: granskning av beräkningar, antaganden och resultat av inventeringar som omfattas av klimatrapportering och där granskningen utförs av någon som inte har deltagit i arbetet med de beräkningar, antaganden och resultat som granskas, och

[S3]internationell oberoende granskning: oberoende granskning där granskningen avser det svenska klimatrapporteringsarbetet och utförs av en expertgrupp i enlighet med klimatkonventionen och Parisavtalet samt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999. Förordning (2021:1292).

6 §  I denna förordning avses med

[S2]tvåårsrapport: en sådan tvåårsrapport som avses i artikel 13 i Parisavtalet, och

[S3]nationalrapport: en sådan nationalrapport som avses i artikel 12 i klimatkonventionen. Förordning (2021:1292).

7 §  I övrigt har uttryck i denna förordning samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999. Förordning (2021:1292).

Samordnat underlag till regeringens internationella klimatrapportering

8 §  Naturvårdsverket ska samordna det nationella klimatrapporteringsarbetet, upprätthålla det rapporteringssystem som behövs samt ta fram och sammanställa underlag för rapporteringen och lämna underlaget till regeringen.

[S2]Underlaget ska lämnas

 1. för den årliga växthusgasinventeringen enligt artiklarna 26.3 och 26.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 senast fem arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord,
 2. för tvåårsrapporten och nationalrapporten senast tre månader före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord,
 3. för rapportering om politiska strategier, åtgärder och scenarier enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 senast tio arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord,
 4. för rapportering om finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländer enligt artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 senast tio arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord, och
 5. för all annan rapportering enligt denna förordning senast femton arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord. Förordning (2021:1292).

Kvalitetssystem för rapporteringen

9 §  De myndigheter som enligt denna förordning deltar i klimatrapporteringsarbetet ska se till att de metoder som används för rapportering håller den kvalitet som behövs för att Sveriges klimatrapportering ska kunna göras på rätt sätt och med rätt information. Myndigheterna ska ha interna rutiner för att planera, genomföra, kontrollera, dokumentera och följa upp kvalitetsarbetet samt samråda med varandra i syfte att utveckla och upprätthålla ett samordnat kvalitetssystem.

[S2]Om det i samband med en internationell oberoende granskning kommer fram att en myndighets metoder eller rutiner behöver ändras, ska myndigheten vidta de åtgärder som behövs. Åtgärderna ska vara förenliga med de kvalitetskrav som gäller för klimatrapporteringen. Innan åtgärderna vidtas, ska myndigheten ge Naturvårdsverket tillfälle att ge sina synpunkter.

[S3]Myndigheterna ska verka för ökad harmonisering, jämförbarhet och transparens i den statistik som rapporteras i enlighet med denna förordning, särskilt i fråga om officiell statistik som omfattas av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2021:1292).

Myndigheternas underlag för rapporteringen

10 §  De myndigheter som anges i 12 a-27 §§ ska lämna det underlag till Naturvårdsverket som behövs för att verket ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 8 §.

[S2]En myndighet som har för avsikt att göra förändringar i sitt arbete med klimatrapportering som kan påverka underlagen ska ge Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig innan förändringarna genomförs. Förordning (2021:1292).

11 §  Naturvårdsverket ska informera myndigheterna om vid vilken tidpunkt underlaget behöver lämnas in till Naturvårdsverket och vilken utformning underlaget ska ha.

[S2]Naturvårdsverket ska informera myndigheterna om vid vilken tidpunkt dokumentationen om kvalitetsarbetet enligt 9 § första stycket behöver lämnas in till Naturvårdsverket och om vilken utformning dokumentationen behöver ha för att det ska vara möjligt att fullgöra Sveriges klimatrapportering.

Myndigheternas roll vid internationell oberoende granskning

12 §  Vid en internationell oberoende granskning ska de myndigheter som anges i 12 a-27 §§, i de frågor som omfattas av deras deltagande i klimatrapporteringsarbetet, hjälpa Naturvårdsverket med den information som behövs för granskningen. Förordning (2021:1292).

E-hälsomyndigheten

12 a §  E-hälsomyndigheten ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlag om mängden läkemedel som har expedierats till privatpersoner och sålts till vårdinrättningar och som innehåller de fluorerade växthusgaserna perfluorkolväten, fluorkolväten, kvävetrifluorid, svavelhexafluorid, triflourometyl, svavelpentafluorid samt halogenerade etrar och andra halogenerade kolväten. Förordning (2021:1292).

Försvarsmakten

13 §  Försvarsmakten ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle inom Försvarsmakten.

Kemikalieinspektionen

14 §  Kemikalieinspektionen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. lämna underlag från sitt produktregister om import och export av de fluorerade växthusgaserna perfluorkolväten, fluorkolväten, kvävetrifluorid, svavelhexafluorid, triflourometyl, svavelpentafluorid samt halogenerade etrar och andra halogenerade kolväten,
 2. lämna underlag från sitt produktregister om användning av flyktiga organiska ämnen, paraffinvax och smörjmedel och deras innehåll av kol,
 3. lämna underlag från sitt produktregister om användning av natriumkarbonat och dikväveoxid,
 4. lämna underlag om användning av dikväveoxid för anestesi,
 5. lämna underlag från sitt produktregister om användning av urea,
 6. utföra en oberoende granskning av de beräknade samlade utsläppen av fluorerade växthusgaser, och
 7. utföra en oberoende granskning av de beräknade samlade utsläppen av flyktiga organiska ämnen, koldioxid och dikväveoxid från användning av lösningsmedel och andra produkter. Förordning (2021:1292).

Konjunkturinstitutet

14 a §  Konjunkturinstitutet ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna ekonomiska scenarier som underlag till de scenarier som Statens energimyndighet ska lämna enligt 18 § 7.Förordning (2021:1292).

Läkemedelsverket

15 §  Läkemedelsverket ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlag om mängden fluorerad gas per dos eller per annan lämplig enhet för läkemedel som innehåller någon av de fluorerade växthusgaserna perfluorkolväten, fluorkolväten, kvävetrifluorid, svavelhexafluorid, triflourometyl, svavelpentafluorid eller halogenerade etrar eller andra halogenerade kolväten. Förordning (2021:1292).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

16 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlag om brunnen areal och deponibränder.

Skogsstyrelsen

17 §  Skogsstyrelsen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. lämna statistik om årlig skogsavverkningsvolym, produktion och handel med trävaror, hyggesbränning och naturvårdsbränning samt den mängd kväve som tillförs genom skogsgödsling,
 2. för den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som rör skogsmark lämna underlag till de scenarier som Sveriges lantbruksuniversitet ska lämna enligt 23 § 4, och
 3. för den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som inte rör användning av åkermark och betesmark
  1. utföra en granskning av beräknade utsläpp och upptag av växthusgaser,
  2. utföra en granskning av scenarier som har tagits fram enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999,
  3. utföra en granskning av information om styrmedel som har tagits fram till tvåårsrapporten och nationalrapporten, och
  4. utföra en granskning av information om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999. Förordning (2021:1292).

Statens energimyndighet

18 §  Statens energimyndighet ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. för energisektorn lämna värmevärden för relevanta bränslen och regelbundet uppdatera dessa,
 2. i sin egenskap av statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken för energisektorn lämna den statistik som behövs i fråga om
  1. bränsleanvändning inom tillverkningsindustrin, el- och fjärrvärmesektorn, småindustri, byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet och hushåll,
  2. mängd flytande bränslen och fordonsgas som har släppts ut på den svenska marknaden,
  3. produktion av biogas,
  4. bränsleanvändning inom bantrafiken, och
  5. uppgifter för jämförelse mellan referensbaserat tillvägagångssätt och sektorsbaserat tillvägagångssätt i enlighet med IPCC:s metodriktlinjer,
 3. lämna uppgifter om infrastruktur avseende naturgas och flytande naturgas för beräkning av diffusa utsläpp,
 4. lämna den energistatistik som rapporteras enligt artikel 4 och bilaga B till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 431/2014,
 5. för energisektorn, men inte för transporter, lämna data för sådan beräkning av approximativa utsläpp som avses i artikel 26.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999,
 6. i sin egenskap av expertmyndighet för sådana mekanismer som avses i artikel 6 i Parisavtalet samt i sin egenskap av kontoföringsmyndighet enligt lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser
  1. lämna de uppgifter om överföring av årlig utsläppstilldelning mellan EU:s medlemsstater som avses i artikel 26.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999,
  2. lämna information om ändringar i Sveriges nationella register som avses i artikel 26.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999,
  3. lämna sådana registeruppgifter som avses i artikel 4 i Parisavtalet, och
  4. lämna sådant underlag om samarbeten och sådana registeruppgifter som avses i artikel 6 i Parisavtalet,
 7. för energisektorn lämna de scenarier som anges i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999, uttryckta i energienheter, med stöd av underlag från Konjunkturinstitutet, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen,
 8. för energisektorn, men inte för transporter, lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten,
 9. för energisektorn, men inte för transporter, utföra en oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser,
 10. för energisektorn, men inte för transporter, utföra en granskning av information om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999, och
 11. lämna underlag om finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländer för rapportering enligt artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 samt för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten. Förordning (2021:1292).

Statens jordbruksverk

19 §  Statens jordbruksverk ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. lämna statistik om
  1. åkerarealens användning och skördestatistik i de åtta produktionsområdena, och
  2. antalet djur inom jordbrukssektorn,
 2. lämna data om gödselproduktion och kväveutsöndring för svin och nöt,
 3. lämna uppgifter om proteinkonsumtion,
 4. för jordbrukssektorn lämna underlag till de scenarier som anges i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999,
 5. för jordbrukssektorn och för den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som rör användning av åkermark och betesmark lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten,
 6. för jordbrukssektorn och inom den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som rör användning av åkermark och betesmark utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser,
 7. för den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som rör användning av åkermark och betesmark utföra granskning av scenarier som har tagits fram enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999, och
 8. för jordbrukssektorn och för den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som rör användning av åkermark och betesmark utföra granskning av information om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999. Förordning (2021:1292).

Statistiska centralbyrån

20 §  Statistiska centralbyrån ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna statistiskt underlag för beräkning av utsläpp av växthusgaser för

 1. sektorn jordbruk och för den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som rör markanvändning, där underlaget ska avse
  1. användning av skörderester,
  2. försäljning av mineralgödselmedel till jordbruket,
  3. tillförsel av kväve från mineralgödsel, stallgödsel och annan organisk gödsel till åkermark,
  4. hantering och lagring av stallgödsel,
  5. tillförsel av kalk till åkermark,
  6. betesperioder för nötkreatur, och
  7. andel stubbträda av total trädesareal,
 2. sektorn avfall, där underlaget ska avse totalbefolkning för riket, och
 3. sektorn industriella processer och produktanvändning, där underlaget ska avse
  1. produktion av livsmedel, djurfoder och alkoholhaltiga drycker, och
  2. import och export av kalciumkarbid. Förordning (2021:1292).

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

21 §  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlag om finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländer som har finansierats genom Sidas budget för rapportering enligt artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 och underlag för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten. Förordning (2021:1292).

22 § Har upphävts genom förordning (2021:1292).

Sveriges lantbruksuniversitet

23 §  Sveriges lantbruksuniversitet ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att för sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk"

 1. lämna underlag för beräkning av utsläpp och upptag av växthusgaser och för bestämning av markanvändningsslag med stöd av resultatet från de permanenta provytorna inom Riksskogstaxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet,
 2. lämna underlag för bedömning av omfattning av naturliga störningar,
 3. lämna underlag för beräkning av sådana approximativa utsläpp och upptag som avses i artikel 26.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999, och
 4. lämna de scenarier som anges i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 med stöd av det underlag som ska lämnas av Skogsstyrelsen enligt 17 § 2, Statens jordbruksverk enligt 19 § 4 och Statens energimyndighet enligt 18 § 7.Förordning (2021:1292).

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

24 §  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna

 1. klimatdata för modellberäkning av kolbalanser för sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk",
 2. beräknade dygnsmedelvärden för de områden och parametrar som Naturvårdsverket specificerar i överenskommelser med SMHI,
 3. underlag om anpassningsåtgärder och sårbarhet i enlighet med tvåårsrapporten och nationalrapporten, och
 4. underlag om anpassningsåtgärder och sårbarhet i enlighet med artikel 19.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999. Förordning (2021:1292).

Trafikanalys

25 §  Trafikanalys ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att för transportsektorn

 1. lämna uppgifter om antal nyregistrerade, importerade och exporterade fordon,
 2. lämna underlag till de scenarier som Statens energimyndighet ska lämna enligt 18 § 7,
 3. utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser, och
 4. utföra granskning av scenarier som har tagits fram enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999. Förordning (2021:1292).

Trafikverket

26 §  Trafikverket ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. för trafikeringen av det järnvägsnät som staten äger och förvaltar
  1. lämna emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,
  2. lämna uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle, och
  3. lämna beräkningar av utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,
 2. för vägtrafik i transportsektorn lämna
  1. emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,
  2. uppgifter om trafikarbete för olika fordonskategorier,
  3. uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle,
  4. beräkningar av utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,
  5. beräkningar av utsläpp av koldioxid från användning av urea i katalysatorer,
  6. de data för beräkning av approximativa utsläpp som avses i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999,
  7. beräkningar av prognostiserade utsläpp av metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen, och
  8. underlag till de scenarier som Statens energimyndighet ska lämna enligt 18 § 7, och
 3. för den del inom transportsektorn som omfattas av Trafikverkets verksamhetsområde
  1. lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten, och
  2. granska information om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999. Förordning (2021:1292).

Transportstyrelsen

27 §  Transportstyrelsen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. för luftfart i transportsektorn lämna
  1. emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,
  2. uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle och energianvändning,
  3. beräkningar av utsläpp av metan, dikväveoxid, koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och kolväten,
  4. uppgifter om dels fördelning på inrikestrafik och utrikestrafik, dels fördelning på den trafik som omfattas av start- och landningsfasen (Landing and Take-Off, LTO), dels den trafik som inte ingår i start- och landningsfasen (Cruise), dels antalet start- och landningscykler (LTO- cykler),
  5. de data för beräkning av approximativa utsläpp som avses i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999, och
  6. underlag till de scenarier som Statens energimyndighet ska lämna enligt 18 § 7,
 2. för den del inom transportsektorn som omfattas av Transportstyrelsens verksamhetsområde
  1. lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten, och
  2. granska information om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999, och
 3. för sjöfart i transportsektorn lämna emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen. Förordning (2021:1292).

Samlat underlag till regeringens årliga klimatredovisning

28 §  Naturvårdsverket ska årligen redovisa en bedömning av effekter av sådana beslut inom relevanta politikområden som har fattats under året och som myndigheten bedömer har betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av växthusgaser.

[S2]Bedömningen av effekter ska avse beslut som fattats av riksdagen och regeringen. Bedömningen ska också avse bindande EU-rättsakter som antagits under året och som primärt syftar till att påverka utvecklingen av utsläpp och upptag av växthusgaser och som påverkar Sveriges territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser.

[S3]Effektbedömningen ska lämnas till regeringen senast den 31 mars som ett samlat underlag för den klimatredovisning som regeringen enligt klimatlagen (2017:720) varje år ska lämna till riksdagen i budgetpropositionen. Förordning (2021:1292).

29 §  Det samlade underlaget som avses i 28 § ska beskriva hur besluten påverkar möjligheten att nå det långsiktiga, tidssatta utsläppsmålet och de etappmål som riksdagen har fastställt. Effektbedömningarna i underlaget ska innehålla

 1. kvalitativa bedömningar av hur besluten bidrar till minskade eller ökade utsläpp och upptag av växthusgaser, och
 2. beräkningar, för de fall det är möjligt och relevant, av effekter i termer av utsläpp och upptag av växthusgaser, eller av effekter i andra termer som i senare led påverkar utsläpp eller upptag av växthusgaser. Förordning (2021:1292).

Myndigheternas underlag för klimatredovisningen

30 §  Naturvårdsverket ska inhämta sådana underlag som krävs för effektbedömningen från de myndigheter som anges i 32-38 §§ och vid behov från andra relevanta myndigheter. Naturvårdsverket ska ge de myndigheter som anges i 32-38 §§, och vid behov andra relevanta myndigheter, möjlighet att yttra sig i fråga om vilka beslut som ska effektbedömas och hur en ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan myndigheterna i bedömningar av effekter kan säkerställas. Förordning (2021:1292).

31 §  De myndigheter som enligt denna förordning deltar i klimatredovisningsarbetet ska se till att de principer som tillämpas vid effektbedömningar så långt som möjligt är myndighetsgemensamma, så att adderbarhet, jämförbarhet och transparens underlättas i fråga om de uppgifter som ingår i klimatredovisningen. Förordning (2021:1292).

Konjunkturinstitutet

32 §  Konjunkturinstitutet ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att inom ramen för myndighetens miljöekonomiska verksamhet

 1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som bedöms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av växthusgaser, eller
 2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt bedöma effekter av sådana beslut som avses i 1. Förordning (2021:1292).

Skogsstyrelsen

33 §  Skogsstyrelsen ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att för skogsbruket och den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som rör skogsmark

 1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som bedöms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av växthusgaser, eller
 2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1. Förordning (2021:1292).

Statens energimyndighet

34 §  Statens energimyndighet ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att för sitt verksamhetsområde

 1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som bedöms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av växthusgaser, eller
 2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1. Förordning (2021:1292).

Statens jordbruksverk

35 §  Statens jordbruksverk ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att för jordbruksområdet och för den del av sektorn "markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" som rör användning av åkermark och betesmark

 1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som bedöms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av växthusgaser, eller
 2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1. Förordning (2021:1292).

Trafikanalys

36 §  Trafikanalys ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att för den del av transportområdet som omfattas av myndighetens verksamhetsområde

 1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som bedöms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av växthusgaser, eller
 2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1. Förordning (2021:1292).

Trafikverket

37 §  Trafikverket ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att för den del av transportområdet som omfattas av myndighetens verksamhetsområde

 1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som bedöms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av växthusgaser, eller
 2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1. Förordning (2021:1292).

Transportstyrelsen

38 §  Transportstyrelsen ska delta i klimatredovisningsarbetet genom att för den del av transportområdet som omfattas av myndighetens verksamhetsområde

 1. beräkna och kvalitativt bedöma effekter av beslut under året som bedöms ha betydande påverkan på utvecklingen av utsläpp och upptag av växthusgaser, eller
 2. lämna underlag så att Naturvårdsverket kan beräkna och kvalitativt bedöma effekterna av sådana beslut som avses i 1. Förordning (2021:1292).

Ändringar

Klimatrapporteringsförordning (2014:1434)

Ikraftträder
2014-12-29

Förordning (2021:1292) om ändring i klimatrapporteringsförordningen (2014:1434)

Omfattning
upph. 22 §, rubr. närmast före 22 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 §§; nya 12 a, 14 a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, rubr. närmast före 12 a, 14 a, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 §§
Ikraftträder
2022-01-18