Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2012-12-20
Ändring införd
SFS 2012:989 i lydelse enligt SFS 2022:187
Ikraft
2013-01-18
Upphäver
Förordning (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-04-01

Uppgifter

/Upphör att gälla U: 2022-05-01/

1 §  Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

[S2]Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

[S3]Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

1 §  Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i generationsmålet och miljökvalitetsmålen och därmed bidra till genomförandet av Agenda 2030 som Förenta nationernas medlemsstater antagit. Förordning (2022:187).

/Upphör att gälla U: 2022-05-01/

2 §  Naturvårdsverket ska inom miljömålssystemet

 1. vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförande och uppföljning,
 2. utvärdera, följa upp och i samråd med berörda myndigheter utveckla tilllämpningen av samhällsekonomiska analyser,
 3. löpande och strategiskt analysera och utvärdera styrmedel och åtgärder,
 4. varje år redovisa en samlad beskrivning av det närmast föregående årets resultat med
  1. en uppföljning av etappmålen,
  2. en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet, och
  3. en analys av utvecklingstrenden i förhållande till miljökvalitetsmålen och generationsmålet, och
 5. vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet med
  1. en analys av förutsättningarna att nå vart och ett av miljökvalitetsmålen, och
  2. en målövergripande analys av utvecklingen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

[S2]I arbetet med redovisning enligt första stycket 4 och 5 ska Naturvårdsverket höra och samordna berörda myndigheter. Förordning (2015:124).

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

2 §  Naturvårdsverket ska inom miljömålssystemet

 1. vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförande och uppföljning,
 2. utvärdera och utveckla arbetet med tillämpade samhällsekonomiska analyser inom miljö- och klimatområdet i samråd med berörda myndigheter,
 3. löpande genomföra utvärderingar, samhällsekonomiska analyser och effektberäkningar av styrmedel och åtgärder,
 4. minst en gång vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljömålen och utifrån denna lämna förslag i syfte att målen ska nås, och
 5. senast den 31 mars varje år samlat analysera, bedöma och redovisa
  1. resultatet av det närmast föregående årets statligt initierade satsningar och deras bidrag till måluppfyllelse,
  2. förutsättningarna att nå etappmålen, och
  3. utvecklingstrenden för miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

I arbetet med redovisning enligt första stycket 4 och 5 ska Naturvårdsverket inhämta synpunkter från och samordna berörda myndigheter. Redovisningarna ska samordnas med den redovisning som avses i 2 a § och den effektbedömning som avses i 28 § klimatrapporteringsförordningen (2014:1434). Förordning (2022:187).

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

2 a §  Naturvårdsverket ska vart fjärde år lämna underlag till de beskrivningar som avses i 5 § andra stycket 1-7 klimatlagen (2017:720) och som ska ligga till grund för en klimatpolitisk handlingsplan.

Redovisningen ska lämnas senast den 15 mars året efter ordinarie val till riksdagen, om inte regeringen beslutar annat. Förordning (2022:187).

/Upphör att gälla U: 2022-05-01/

3 §  Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde särskilt

 1. ansvara för central tillsynsvägledning,
 2. samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete,
 3. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna Naturvårdsverkets synpunkter tidigt i processen,
 4. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön,
 5. vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete,
 6. samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv,
 7. utveckla, följa upp och samordna arbetet med miljöinformationsförsörjning och ansvara för den övergripande administrativa samordningen av miljöövervakningen,
 8. i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering och efter samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde,
 9. finansiera miljöforskning av hög kvalitet till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete,
 10. samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har betydelse för havs- och vattenmiljön,
 11. göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för myndigheter, allmänheten och andra berörda,
 12. ansvara för nationell samordning och prioritering när det gäller avhjälpande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i 10 kap.miljöbalken,
 13. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande,
 14. förvärva och förvalta värdefulla naturområden för statens räkning,
 15. ansvara för att ta fram underlag för beslut att inrätta nationalparker,
 16. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,
 17. samordna myndigheternas arbete när det gäller friluftsliv och samverka med andra berörda i sådana frågor,
 18. verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft,
 19. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,
 20. verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och metoder är effektiv för samhället och enkel för konsumenterna,
 21. samordna myndigheternas arbete när det gäller omgivningsbuller, och
 22. vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840). Förordning (2015:570).

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

3 §  Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde särskilt

 1. bevaka allmänna miljöintressen i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna Naturvårdsverkets synpunkter tidigt i processen,
 2. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön,
 3. vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete,
 4. samordna uppföljning och utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv,
 5. utveckla, följa upp och samordna arbetet med miljöinformationsförsörjning och ansvara för den övergripande administrativa samordningen av miljöövervakningen,
 6. på ett kostnadseffektivt sätt göra kunskaper om miljön och klimatet samt miljö- och klimatarbetet tillgängliga för myndigheter, allmänheten och andra berörda,
 7. i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering och efter samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde,
 8. finansiera miljöforskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete och samråda med Havs- och vattenmyndigheten om fördelningen,
 9. ansvara för nationell samordning när det gäller förorenade områden och avhjälpande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i 10 kap.miljöbalken,
 10. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador,
 11. förvärva och förvalta fastigheter för statens räkning för att skydda värdefulla naturområden,
 12. ansvara för att ta fram underlag för beslut att inrätta nationalparker,
 13. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,
 14. samordna myndigheternas arbete när det gäller friluftsliv och samverka med andra berörda i sådana frågor samt vartannat år redovisa en samlad uppföljning av de friluftslivsmål som regeringen fastställt och vart fjärde år lämna förslag i syfte att målen ska nås,
 15. verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft,
 16. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,
 17. medverka till att främja brukandet av vilt som resurs,
 18. verka för en samhällsekonomiskt effektiv omställning till en cirkulär ekonomi,
 19. verka för minskad nedskräpning och hållbar avfallshantering, inklusive avfallsförebyggande insatser och giftfria kretslopp,
 20. ansvara för nationell plastsamordning,
 21. samordna myndigheternas arbete när det gäller omgivningsbuller,
 22. vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840),
 23. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet, och
 24. samordna berörda myndigheters arbete med metodutveckling för klimateffektbedömningar samt vid behov bistå Regeringskansliet med klimateffektbedömningar av styrmedel och åtgärder som påverkar Sveriges utsläpp av växthusgaser. Förordning (2022:187).

/Upphör att gälla U: 2022-05-01/

4 §  Naturvårdsverket ska delta i det arbete på miljöområdet som regeringen bedriver inom EU och internationellt. I det arbetet ska Naturvårdsverket inom sitt ansvarsområde särskilt

 1. bidra med underlag och expertkunskap,
 2. delta i möten enligt instruktioner från Regeringskansliet och rapportera från mötena,
 3. bidra till Sveriges politik för global utveckling och genomförandet av politiken,
 4. bedriva bilateralt samarbete,
 5. ansvara för internationell rapportering,
 6. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktiga förslag och ge dem som berörs möjlighet att lämna synpunkter till Naturvårdsverket, och
 7. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt förslag till EU-lagstiftning, skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning av förslaget till Regeringskansliet.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

4 §  Naturvårdsverket ska delta i det arbete på miljöområdet som regeringen bedriver inom EU och internationellt. I det arbetet ska Naturvårdsverket inom sitt ansvarsområde särskilt

 1. bidra med underlag och expertkunskap,
 2. delta i möten enligt instruktioner från Regeringskansliet och rapportera från mötena,
 3. bedriva bilateralt samarbete med länder av strategisk betydelse för det globala miljö- och klimatsamarbetet,
 4. ansvara för internationell rapportering,
 5. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktiga förslag, redovisa bedömningen till Regeringskansliet och ge dem som berörs möjlighet att lämna synpunkter till Naturvårdsverket, och
 6. skyndsamt till Regeringskansliet redovisa konsekvenserna av förslag till EU-lagstiftning som lämnas av Europeiska kommissionen. Förordning (2022:187).

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

4 a §  Naturvårdsverket ska i fråga om tillsyn särskilt ta initiativ till sådan samverkan mellan de tillsynsvägledande myndigheterna som avses i 3 kap. 1 a § miljötillsynsförordningen (2011:13) och till sådant samarbete mellan tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndigheter som avses i 26 kap. 6 § första stycket miljöbalken. Förordning (2022:187).

5 §  Naturvårdsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det utvecklingsarbete som Naturvårdsverket bedriver internationellt, inklusive sådan tjänsteexport som avser Sveriges internationella utvecklingssamarbete, och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion, annan förordning eller i beslut som regeringen har fattat.

6 §  Naturvårdsverket får i tvister om skadestånd enligt 32 kap.miljöbalken väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken och lagen (2002:599) om grupprättegång, om myndigheten anser att det är nödvändigt för att tillgodose angelägna allmänna miljöintressen.

7 §  Naturvårdsverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

/Upphör att gälla U: 2022-05-01/

8 §  Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde hjälpa Statens jordbruksverk med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och för hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt när det gäller verksamhetskrav enligt förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m. och förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

8 §  Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde hjälpa Statens jordbruksverk med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och för hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt när det gäller verksamhetskrav enligt förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare och förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2022:187).

8 a §  Naturvårdsverket ska vara nationell kontaktpunkt och samordnande myndighet i fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007. Förordning (2014:229).

8 b § Har upphävts genom förordning (2019:637).

/Träder i kraft I: 2022-05-01/

8 b §  Naturvårdsverket ska senast den 31 mars varje år redovisa arbetet med naturvård och biologisk mångfald. Redovisningen ska redogöra för

 1. medelsanvändning för åtgärder för värdefull natur och arbetet med skydd av denna,
 2. genomförda åtgärder för värdefull natur och arbetet med skydd av denna,
 3. sysselsättningseffekter av 1 och 2,
 4. statistik om ärenden för att bilda naturreservat, och
 5. arbetet med genomförandeplanen för planerade nya och utvidgade nationalparker.

Redovisningens struktur ska likna tidigare års redovisningar så att uppgifterna i dem är enkla att jämföra med varandra. Förordning (2022:187).

Ledning

9 §  Naturvårdsverket leds av en myndighetschef.

10 §  Vid Naturvårdsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

/Upphör att gälla U: 2022-05-01/

Särskilda organ

/Upphör att gälla U: 2022-05-01/

Tillsyns- och föreskriftsrådet

11 §  /Upphör att gälla U:2022-05-01 genom förordning (2022:187)./ Inom Naturvårdsverket finns Tillsyns- och föreskriftsrådet som är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område.

12 §  /Upphör att gälla U:2022-05-01 genom förordning (2022:187)./ Tillsyns- och föreskriftsrådet ska

 1. identifiera behov av samsyn och samverkan,
 2. vid behov ta initiativ till ökad samsyn och samverkan,
 3. ansvara för att det sker ett erfarenhets- och informationsutbyte med andra myndigheter som har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område, och
 4. föra ett register över
  1. samtliga förordningar och andra föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken,
  2. samtliga allmänna råd inom miljöbalksområdet som har beslutats av myndigheterna, och
  3. de EU-förordningar och EU-direktiv som rör miljöbalksområdet med uppgifter om hur direktiven genomförs i svensk rätt.

13 §  /Upphör att gälla U:2022-05-01 genom förordning (2022:187)./ Tillsyns- och föreskriftsrådet ska varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med en redovisning och utvärdering av föregående års verksamhet.

14 §  /Upphör att gälla U:2022-05-01 genom förordning (2022:187)./ Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för Folkhälsomyndigheten, försvarsinspektören för hälsa och miljö, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Statens jordbruksverk. Dessutom ska det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som företräder länsstyrelserna. Förordning (2017:803).

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

15 §  Inom Naturvårdsverket finns Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Rådet är ett rådgivande organ som ska

 1. bidra med kunskap i det internationella arbetet inom ramen för den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och
 2. vara rådgivande till berörda myndigheter i det arbete som bedrivs med anledning av att Sverige är part till Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald och andra internationella instrument med anknytning till frågor om biologisk mångfald.

Anställningar och uppdrag

16 §  Generaldirektören är myndighetschef.

17 §  Regeringen utser för en bestämd tid ordförande och övriga ledamöter i Tillsyns- och föreskriftsrådet.

18 §  Naturvårdsverket utser för en bestämd tid ordförande och ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Särskild hänsyn ska tas till ordförandens och övriga ledamöters kompetens för den uppgift som avses i 15 § 1. Innan beslutet fattas ska Naturvårdsverket höra Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Sida, Skogsstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Personalansvarsnämnd

19 §  Vid Naturvårdsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

20 §  Naturvårdsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

21 §  Naturvårdsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Överklagande

22 §  Beslut av myndighetschefen om fördelning av Naturvårdsverkets anslag för forskning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2013, då förordningen (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket ska upphöra att gälla. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2013.
Ikraftträder
2013-01-18

Förordning (2013:916) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:229) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ny 8 a §
Ikraftträder
2014-05-15

Förordning (2015:124) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
 2. Redovisning enligt 2 § första stycket 4 ska göras första gången i mars 2016.
 3. Redovisning enligt 2 § första stycket 5 ska göras första gången i september 2015.
Omfattning
ändr. 2, 3 §§; ny 8 b §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:570) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-10-20

Förordning (2016:862) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
upph. 8 b §
Ikraftträder
2016-10-01

Förordning (2017:202) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ny 8 b §
Ikraftträder
2017-04-04

Förordning (2017:803) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2017-10-01

Förordning (2019:637) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
upph. 8 b §
Ikraftträder
2019-11-01

Förordning (2022:187) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Omfattning
upph. 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast efter 10 §, rubr. närmast före 11 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 8 §§; nya 2 a, 4 a, 8 b §§
Ikraftträder
2022-05-01