Lag (2014:227) om färdigställandeskydd

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2014-04-16
Ändring införd
SFS 2014:227 i lydelse enligt SFS 2015:669
Ikraft
2014-06-01
Upphäver
Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

När färdigställandeskydd krävs

1 §  Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser en- eller tvåbostadshus (småhus), ska det i den omfattning som anges i 2 och 3 §§ finnas ett färdigställandeskydd, som består av en försäkring eller en bankgaranti.

Prop. 2013/14:125: I paragrafen har tagits in en definition av termen ”småhus” som motsvarar den som finns i nuvarande 1 a § lagen om byggfelsförsäkring m.m. I övrigt har endast en språklig modernisering gjorts.

Termerna ”näringsidkare” och ”konsument” stämmer överens med de definitioner som finns av motsvarande termer i konsumenttjänstlagen (1985:716) och konsumentköplagen ...

2 §  Ett färdigställandeskydd ska finnas vid en

 1. nybyggnad, och
 2. tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av ett sådant skydd.

[S2]Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 9 kap.44 c §§plan- och bygglagen inte kräver bygglov. Lag (2015:669).

Prop. 2014/15:122: 2. tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av ett sådant skydd.

Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 9 kap. 4–4 c §§ <a href="https://lagen.nu/2010:900" ...

Prop. 2013/14:125: I första stycket preciseras i vilka fall det krävs ett färdigställandeskydd.

Andra stycket innehåller ett undantag från kravet på att det ska finnas ett färdigställandeskydd.

Paragrafen överensstämmer med 13 § lagen om byggfelsförsäkring m.m. med endast en redaktionell ändring.

Termerna ”nybyggnad” och ”tillbyggnad” stämmer överens med de definitioner som finns av motsvarande termer i plan- ...

3 §  Den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen (2010:900) (byggnadsnämnden) prövar behovet av ett färdigställandeskydd enligt 2 § första stycket 2. Om ett småhus inte ska användas för permanent bruk, får nämnden trots 2 § första stycket 1 besluta att något färdigställandeskydd inte behövs.

[S2]Vid behovsprövningen ska byggnadsnämnden särskilt beakta de beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställandeskyddet.

Prop. 2013/14:125: I första stycket regleras att det är byggnadsnämnden som ska pröva om det finns ett behov av färdigställandeskydd vid tillbyggnader och vid anmälningspliktiga åtgärder. Vidare ges nämnden en möjlighet att i fråga om fritidshus besluta att något färdigställandeskydd inte behövs. Andra stycket innehåller riktlinjer om vad nämnden ska beakta vid behovsprövningen.

Innehållet i paragrafen överensstämmer i huvudsak med 14 § lagen om byggfelsförsäkring m.m. I paragrafen ...

4 §  Konsumenten ska se till att det finns ett färdigställandeskydd, om det krävs ett sådant enligt denna lag.

Prop. 2013/14:125: I paragrafen anges att det är konsumenten som ska se till att det finns ett färdigställandeskydd. Innehållet i paragrafen överensstämmer med 15 § lagen om byggfelsförsäkring m.m. med endast språkliga ändringar.

Termen ”byggherre” i den nuvarande lagen har utan att någon ändring i sak är avsedd ersatts med termen ”konsumenten”.

Vad ett färdigställandeskydd ska omfatta

5 §  Ett färdigställandeskydd ska omfatta skälig ersättning för

 1. extra kostnader för att slutföra arbetena,
 2. kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716), och
 3. kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel som avses i 2.

[S2]Färdigställandeskyddet får, till den del det avser ersättning för kostnader enligt första stycket 1, tas i anspråk om näringsidkaren hamnar i sådant dröjsmål som ger konsumenten rätt att häva avtalet enligt 29 § konsumenttjänstlagen. Till den del färdigställandeskyddet avser ersättning enligt första stycket 2 eller 3 får det tas i anspråk om näringsidkaren har gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt åtagande.

Prop. 2013/14:125: Paragrafen innehåller närmare regler om vilka krav som ställs på ett färdigställandeskydd och överensstämmer med 16 § lagen om byggfelsförsäkring m.m. med endast språkliga ändringar.

Villkor om inskränkningar i konsumentens rätt till ersättning m.m.

6 §  Ett avtal om färdigställandeskydd får inte innehålla villkor som, utöver vad som följer av 7 och 8 §§, inskränker konsumentens rätt att ta färdigställandeskyddet i anspråk. Avtalet får inte heller innehålla villkor om att konsumenten ska svara för en viss självrisk.

Prop. 2013/14:125: I paragrafen regleras att ett avtal om färdigställandeskydd inte får innehålla några andra inskränkningar i rätten att ta skyddet i anspråk än de som anges i 7 och 8 §§. Vidare regleras att ett avtal inte får innehålla villkor om självrisk.

Innehållet i paragrafen överensstämmer med 17 § lagen om byggfelsförsäkring m.m. med endast språkliga ändringar.

7 §  Ett avtal om färdigställandeskydd ska innehålla villkor som säkerställer att belopp som tas i anspråk används för att täcka sådana kostnader som avses i 5 § första stycket.

Prop. 2013/14:125: I paragrafen regleras att ett avtal om färdigställandeskydd alltid ska innehålla ett villkor som ser till att vad som kan komma att tas i anspråk ur skyddet verkligen används för att färdigställa eller reparera huset eller tillbyggnaden. Paragrafen överensstämmer med 18 § lagen om byggfelsförsäkring m.m. med endast en språklig ändring.

8 §  Ett färdigställandeskydd får begränsas till ett visst belopp. Det ska dock alltid motsvara minst tio procent av det avtalade priset för den åtgärd som omfattas av skyddet.

Prop. 2013/14:125: Paragrafen innehåller en begränsningsregel om färdigställandeskyddets storlek. Innehållet i paragrafen överensstämmer med 19 § lagen om byggfelsförsäkring m.m. med endast en språklig ändring.

9 §  Om ett avtal om färdigställandeskydd innehåller ett villkor som innebär att en begäran om att ta skyddet i anspråk måste framställas inom en viss tid, får villkoret inte begränsa konsumentens rätt att framställa en sådan begäran mer än vad som framgår av andra stycket.

[S2]När det gäller ersättning enligt 5 § första stycket 1, får ett villkor som avses i första stycket innebära att begäran ska göras utan oskäligt dröjsmål efter det att konsumentens rätt att häva avtalet med näringsidkaren har uppkommit. När det gäller ersättning enligt 5 § första stycket 2 och 3, får villkoret innebära att begäran ska göras inom ett år från den dag då entreprenaden godkändes vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716).

Prop. 2013/14:125: I paragrafen finns regler för vad ett avtal om färdigställandeskydd får innehålla beträffande den tid som konsumenten har på sig för att begära att skyddet ska tas i anspråk. Innehållet i paragrafen överensstämmer med 20 § lagen om byggfelsförsäkring m.m. med endast språkliga ändringar.

Villkor om övertagande av rätt till ersättning

10 §  Ett färdigställandeskydd ska innehålla villkor om att

 1. den som svarar för färdigställandeskyddet och som har betalat ut ersättning på grund av skyddet, övertar den rätt till ersättning som konsumenten kan ha mot den som på grund av avtal eller eget vållande eller på annan grund är ersättningsskyldig med anledning av felet eller skadan,
 2. konsumenten inte till nackdel för den som svarar för färdigställandeskyddet genom avtal får avsäga sig den rätt till ersättning som tillkommer honom eller henne enligt avtal eller allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser.

Prop. 2013/14:125: Paragrafen innehåller bestämmelser om att ett färdigställandeskydd ska innehålla vissa villkor om övertagande av rätt till ersättning (regressrätt). Innehållet i paragrafen överensstämmer med 8 och 21 §§ lagen om byggfelsförsäkring m.m. med språkliga ändringar och en ändring i sak.

Uttrycket ”byggnadens ägare” i motsvarande bestämmelse i lagen om byggfelsförsäkring m.m. har utan att någon ändring i sak är avsedd ersatts med termen ”konsumenten”.

Till skillnad ...

Förbud mot ändring av villkor

11 §  Den som svarar för färdigställandeskyddet och den som har anskaffat det får, efter det att ett avtal om färdigställandeskydd har ingåtts, inte träffa avtal som medför att villkoren inte längre uppfyller kraven på ett färdigställandeskydds innehåll enligt denna lag.

Prop. 2013/14:125: I paragrafen finns en bestämmelse om förbud mot ändring av villkoren i ett avtal om färdigställandeskydd. Innehållet i paragrafen överensstämmer med 9 och 21 §§ lagen om byggfelsförsäkring m.m. med språkliga ändringar och ett klargörande.

Till skillnad från motsvarande bestämmelser i den nuvarande lagen klargörs i paragrafen att förbudet gäller för de parter som ingått avtalet om färdigställandeskydd och inte bara för den som svarar för skyddet och för konsumenten.

Övervägandena ...

Villkor för byggstart

12 §  Att byggnadsnämnden inte får besluta om startbesked för byggnadsarbetet innan ett bevis om färdigställandeskydd har visats upp för nämnden, framgår av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).

Prop. 2013/14:125: Paragrafen innehåller en upplysning om att det enligt 10 kap. 23 § PBL krävs ett bevis om färdigställandeskydd innan byggnadsnämnden får besluta om startbesked för byggnadsarbetet. Innehållet i paragrafen motsvarar 22 § lagen om byggfelsförsäkring m.m. Paragrafen har utformats i enlighet med gällande lydelse av 10 kap. 23 § PBL.

Överklagande

13 §  Byggnadsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos mark- och miljödomstol.

Prop. 2013/14:125: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av byggnadsnämndens och länsstyrelsens beslut och överensstämmer med 23 § lagen om byggfelsförsäkring m.m. med språkliga ändringar och en ändring i sak.

Till skillnad från motsvarande bestämmelse i den nuvarande lagen får länsstyrelsens beslut överklagas hos en mark- och miljödomstol.

Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014. Genom lagen upphävs lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.
 2. Den upphävda lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. gäller dock fortfarande för mål och ärenden om färdigställandeskydd som har påbörjats före den 1 juni 2014 och mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.
 3. Bestämmelserna i 29 §§ den upphävda lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. gäller dock fortfarande för byggfelsförsäkringar som har tecknats före den 1 juni 2014.
 4. Bestämmelserna i 1621 §§ den upphävda lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. gäller dock fortfarande för avtal om färdigställandeskydd som har ingåtts före den 1 juni 2014.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:212, Prop. 2013/14:125, Bet. 2013/14:CU25
Ikraftträder
2014-06-01

Lag (2015:669) om ändring i lagen (2014:227) om färdigställandeskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avtal om färdigställandeskydd som har ingåtts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:18, Prop. 2014/15:122, Bet. 2015/16:CU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01