Upphävd författning

Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-05-13
Ändring införd
SFS 1993:320 i lydelse enligt SFS 2010:1254
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Lag (1991:742) om byggnadsgaranti
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Byggfelsförsäkring

Tillämpningsområdet m.m.

1 §  En byggfelsförsäkring ska finnas vid en nybyggnad eller ombyggnad som avses i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900), om byggnaden helt eller till övervägande del är avsedd att användas som bostad för permanent bruk. Lag (2010:914).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 1 § i utredningens förslag.)

Paragrafen anger när det måste finnas en byggfelsförsäkring. De frågor som regleras i paragrafen har behandlats i avsnitt 6.3.1.

Enligt hittills gällande lagtext skall det finnas en byggfelsförsäkring ”när en näringsidkare uppför…”. Enligt den nya lagtexten har det ingen betydelse om byggherren är näringsidkare eller konsument. Det saknar också ...

1 a §  I fråga om en- eller tvåbostadshus (småhus) gäller i stället för det som sägs i 1 § att en byggfelsförsäkring ska finnas

 1. vid en nybyggnad, och
 2. vid en tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av en sådan försäkring.

[S2]Trots första stycket behöver en byggfelsförsäkring inte finnas för åtgärder som enligt 9 kap. 4 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov eller åtgärder som utförs av byggherren i egenskap av konsument av huset. Lag (2010:914).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 1 § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som är ny och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, innehåller tillsammans med 1 b § en särskild reglering beträffande småhus. De frågor som regleras i paragrafen har behandlats i avsnitt 6.3.1.

I den nya bestämmelsen används begreppet ”småhus” som liktydigt med ”en- eller tvåbostadshus”. Härmed avses detsamma som i <a href="https://lagen.nu/1987:10" ...

1 b §  Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet (byggnadsnämnden) prövar behovet av en försäkring enligt 1 a § första stycket 2. Om ett småhus inte skall användas för permanent bruk, får nämnden trots bestämmelsen i 1 a § första stycket 1 besluta att någon byggfelsförsäkring inte behövs.

[S2]Vid behovsprövningen skall byggnadsnämnden särskilt beakta de beräknade kostnaderna för åtgärden och försäkringen samt risken för allvarliga fel och skador. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 1 § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som är ny och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag, innehåller ytterligare bestämmelser om kravet på byggfelsförsäkring vid småhusbyggande (jfr 1 a §). De frågor som regleras i paragrafen har behandlats i avsnitt 6.3.1.

När det gäller de åtgärder som avses i 1 a § första stycket 2 – dvs. tillbyggnader och vissa större ombyggnader ...

1 c §  Den som för egen räkning utför eller låter utföra ett byggnadsarbete (byggherren) skall se till att det finns en byggfelsförsäkring, om det krävs en sådan enligt denna lag. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen, som inte har någon tidigare motsvarighet, har väsentligen utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Den fråga som regleras i paragrafen har behandlats i avsnitt 6.3.1.

Enligt bestämmelsen åligger det byggherren att se till att en byggfelsförsäkring finns. Om byggfelsförsäkring saknas, är det alltså alltid byggherren ...

Vad en byggfelsförsäkring skall omfatta

2 §  En byggfelsförsäkring skall omfatta

 1. skälig kostnad för att avhjälpa fel i byggnadens konstruktion, i material som använts i byggnadsarbetet eller i utförandet av arbetet, och
 2. skälig kostnad för att avhjälpa skador på byggnaden som orsakats av felet.

[S2]Försäkringen behöver dock inte omfatta fel eller skador som måste antas sakna betydelse för byggnaden eller för dem som bor eller vistas i byggnaden. Den behöver inte heller omfatta skador som normalt täcks av andra försäkringar, exempelvis fastighetsförsäkring, maskinförsäkring eller villaförsäkring.

[S3]Med fel skall enligt försäkringen avses avvikelse från fackmässigt godtagbar standard vid den tid då arbetet utfördes. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: 2. skälig kostnad för att avhjälpa skador på byggnaden som orsakats av felet.

 • NJA 2014 s. 3:Vid bestämmande av ersättning enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. avseende skälig kostnad för att avhjälpa byggfel får avdrag för ålder och bruk inte göras.

3 §  En byggfelsförsäkring skall omfatta fel eller skador som visar sig efter det att byggnadsarbetet godkändes vid en av försäkringsgivaren angiven besiktning och som anmäls inom tio år efter ett sådant godkännande. I fråga om småhus skall, om en sådan besiktning inte har gjorts, försäkringen omfatta fel eller skador som visar sig efter det att byggnadsarbetet godkändes vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716) eller efter det att byggnadsarbetet annars avslutades och som anmäls inom tio år därefter.

[S2]En byggfelsförsäkring skall innehålla villkor om att den gäller även om byggnaden övergår till ny ägare. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 3 § i utredningens förslag.)

I paragrafens första stycke, som har behandlats i avsnitt 6.3.2 och även berörts i avsnitt 6.4, regleras frågan om byggfelsförsäkringens löptid. Försäkringen löper under tio år. Till följd av de nya bestämmelserna i konsumenttjänstlagen ...

 • NJA 2014 s. 3:Vid bestämmande av ersättning enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. avseende skälig kostnad för att avhjälpa byggfel får avdrag för ålder och bruk inte göras.

Villkor om inskränkningar i försäkringshavarens rätt till ersättning

4 §  En byggfelsförsäkring får, utöver vad som följer av 5-7 §§, inte innehålla villkor som inskränker försäkringshavarens rätt till ersättning för fel och skador som skall omfattas av försäkringen enligt 2 och 3 §§.

 • MD 2009:21:Ett försäkringsbolag har i avtal mot konsumenter avseende byggfels- och färdigställandeförsäkringar använt avtalsvillkor som inneburit att bolaget tillförsäkrats rätt att godkänna den av konsumenten utsedda besiktningsmannen. Villkoret har befunnits strida mot 54 § konsumenttjänstlagen (1985:716). Vidare har avtalsvillkor rörande konsumentens rätt till ersättning för fel som av konsumenten anlitad person orsakar bedömts vara utformat på ett vilseledande och oklart sätt. De berörda avtalsvillkoren har ansetts oskäliga enligt avtalsvillkorslagen. Även fråga om rättegångskostnad.
 • NJA 2014 s. 3:Vid bestämmande av ersättning enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. avseende skälig kostnad för att avhjälpa byggfel får avdrag för ålder och bruk inte göras.

5 §  En byggfelsförsäkring skall innehålla villkor som säkerställer att ersättning för kostnad enligt 2 § används för att avhjälpa felet eller skadan på ett tillfredsställande sätt.

6 §  En byggfelsförsäkring får innehålla villkor om att

 1. kostnader för fel som har vållats av den som är byggnadens ägare eller av hans eller hennes anställda ersätts endast om felet har vållats även av någon annan eller om det annars finns särskilda skäl för det,
 2. kostnader för fel eller skador som omfattas av en lämnad garanti eller av felansvar enligt 59 § konsumenttjänstlagen (1985:716) ersätts endast om det visas att den ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande eller, i fråga om småhus, om det visas antingen att den ansvarige inte kan fullgöra sitt åtagande eller att åtagandet inte fullgörs eller kan väntas bli fullgjort inom skälig tid.

[S2]Villkor som anges i första stycket 1 får, beträffande småhus, även avse fel som har vållats av en tidigare ägare till huset eller av hans eller hennes anställda. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 6 § i utredningens förslag.)

Paragrafen anger, tillsammans med 7 §, vilka inskränkningar i rätten till försäkringsersättning som ett avtal om byggfelsförsäkring får innehålla. På Lagrådets inrådan har den bestämmelse om självrisk som hittills har funnits i punkten 3 flyttats till en ny paragraf, 6 a §. Paragrafen har även i övrigt utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Frågan har behandlats i avsnitt ...

6 a §  En byggfelsförsäkring får innehålla villkor om att ägaren ska svara för en viss självrisk.

[S2]I fråga om småhus får självrisken för en byggfelsförsäkring uppgå till högst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken för varje fel eller skada. Den sammanlagda självrisken för flera fel eller skador får inte överstiga ett och ett halvt prisbasbelopp. I försäkringsvillkoren får dock föreskrivas att fel eller skador som kostar mindre än 0,2 prisbasbelopp att åtgärda inte ersätts. Lag (2010:1254).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 6 § i utredningens förslag.)

Paragrafen har – frånsett sista meningen – utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Den behandlar försäkringsgivarens rätt att ta in förbehåll om självrisk och dylikt i försäkringsavtalet. Frågan har behandlats i avsnitt 6.3.2.

I första stycket, som motsvarar den bestämmelse som hittills har funnits i 6 § 3, sägs att en byggfelsförsäkring får ...

7 §  En byggfelsförsäkring får innehålla villkor om att försäkringsgivarens ansvar för fel och skador är begränsat till ett visst belopp per byggnad (försäkringsbelopp) och till ett visst belopp för samtliga av försäkringsgivaren under ett kalenderår utfärdade byggfelsförsäkringar (gemensamt försäkringsbelopp).

[S2]I fråga om småhus får försäkringsbeloppet per byggnad inte sättas lägre än kostnaderna för de åtgärder som har föranlett att försäkringen tecknades och som omfattas av försäkringen. Vid bestämmandet av försäkringsbeloppet skall penningvärdets förändring beaktas. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 7 § i utredningens förslag.)

I paragrafen har tillfogats ett nytt andra stycke som, i förhållande till gällande rätt, inskränker försäkringsgivarens möjlighet att begränsa sitt ansvar till ett visst belopp. Bestämmelsen, som har utformats i enlighet med vad Lagrådet har föreslagit, gäller enbart i fråga om småhus. Frågan har behandlats i avsnitt 6.3.2.

Enligt den nya bestämmelsen ...

Villkor om försäkringsgivarens övertagande av rätt till ersättning

8 §  En byggfelsförsäkring skall innehålla villkor om att

 1. en försäkringsgivare, som betalat ut ersättning på grund av försäkringen, övertar den rätt till ersättning som ägaren kan ha mot den som på grund av avtal eller eget vållande eller på annan grund är ersättningsskyldig med anledning av felet eller skadan och som inte ägaren själv tar i anspråk,
 2. byggnadens ägare inte får till nackdel för försäkringsgivaren genom avtal avsäga sig den rätt till ersättning som tillkommer honom enligt avtal eller allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser.

Förbud mot ändring av försäkringsvillkor

9 §  Försäkringsgivaren och försäkringshavaren får, efter det att försäkringen tecknats, inte träffa avtal som medför att försäkringsvillkoren inte längre uppfyller kraven på en byggfelsförsäkrings innehåll enligt denna lag.

Rätt att teckna försäkring

10 §  En försäkringsgivare får inte vägra den som är skyldig att ha en byggfelsförsäkring att teckna en sådan försäkring, om försäkringsgivaren marknadsför byggfelsförsäkringar. Försäkring får dock vägras om det med hänsyn till skaderisken eller någon annan särskild orsak finns skäl till detta. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 10 § i utredningens förslag.)

Ändringen beror på att det numera klargörs i 1 § att även annan än näringsidkare kan vara försäkringstagare.

 • MD 2009:21:Ett försäkringsbolag har i avtal mot konsumenter avseende byggfels- och färdigställandeförsäkringar använt avtalsvillkor som inneburit att bolaget tillförsäkrats rätt att godkänna den av konsumenten utsedda besiktningsmannen. Villkoret har befunnits strida mot 54 § konsumenttjänstlagen (1985:716). Vidare har avtalsvillkor rörande konsumentens rätt till ersättning för fel som av konsumenten anlitad person orsakar bedömts vara utformat på ett vilseledande och oklart sätt. De berörda avtalsvillkoren har ansetts oskäliga enligt avtalsvillkorslagen. Även fråga om rättegångskostnad.

11 §  Om en försäkringsgivare i strid mot 10 § har vägrat att meddela en byggfelsförsäkring, skall allmän domstol på yrkande av den som har begärt att få teckna en sådan försäkring förklara att denne har rätt att teckna försäkringen. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 11 § i utredningens förslag.)

Ändringen beror på att det numera görs klart i 1 § att även annan än näringsidkare kan vara försäkringstagare.

Färdigställandeskydd

Tillämpningsområdet m.m.

12 §  Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser ett småhus, skall det i den omfattning som anges i 13 och 14 §§ finnas ett färdigställandeskydd, som består av en försäkring eller en bankgaranti. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 3 a § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som är ny, har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Skälen till bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.4.

I lagrådsremissen har ordet ”säkerhet” använts som benämning på det skydd som konsumenten skall ha enligt den aktuella bestämmelsen. På inrådan från Lagrådet används i stället ordet ”färdigställandeskydd”.

Kravet ...

13 §  Ett färdigställandeskydd ska finnas i fråga om småhus

 1. vid en nybyggnad, och
 2. vid en tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av ett sådant skydd.

[S2]Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 9 kap. 4 § plan- och bygglagen inte kräver bygglov. Lag (2010:914).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 3 a § i utredningens förslag.)

Paragrafen, som är ny, har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Skälen till bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.4.

Färdigställandeskyddet är avsett att motsvara de s.k. produktionsgarantier och liknande lösningar som har syftat till att ge konsumenten ett ...

14 §  Byggnadsnämnden prövar behovet av ett färdigställandeskydd enligt 13 § första stycket 2. Om ett småhus inte skall användas för permanent bruk, får nämnden trots bestämmelsen i 13 § första stycket 1 besluta att något färdigställandeskydd inte behövs.

[S2]Vid behovsprövningen skall byggnadsnämnden särskilt beakta de beräknade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för färdigställandeskyddet. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 3 a § i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny och har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Skälen till förslaget har behandlats i avsnitt 6.4.

När det gäller de åtgärder som avses i 13 § första stycket 2 – dvs. tillbyggnader och vissa större ombyggnader – inträder en skyldighet att ha färdigställandeskydd enbart om det finns ett behov av skyddet. Första stycket första ...

15 §  Byggherren skall se till att det finns ett färdigställandeskydd, om det krävs ett sådant enligt denna lag. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 3 a § i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny och har huvudsakligen utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Skälen till bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.4.

Av paragrafen framgår att det ankommer på byggherren/konsumenten själv att se till att ett färdigställandeskydd finns. Bestämmelsen, som är en motsvarighet till 1 c §, hindrar inte att skyddet tillhandahålls ...

Vad färdigställandeskyddet skall omfatta

16 §  Ett färdigställandeskydd skall omfatta skälig ersättning för

 1. extra kostnader för att slutföra arbetena,
 2. kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716), och
 3. kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel som avses i 2.

[S2]Färdigställandeskyddet skall, till den del den avser ersättning för kostnader enligt första stycket 1, få tas i anspråk om näringsidkaren hamnar i sådant dröjsmål som ger konsumenten rätt att häva avtalet enligt 29 § konsumenttjänstlagen. Till den del färdigställandeskyddet avser ersättning enligt första stycket 2 eller 3 skall den få tas i anspråk om näringsidkaren har gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt åtagande. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 3 a § i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny och innehåller närmare regler om vilka krav som ställs på ett färdigställandeskydd. Vid utformningen av paragrafen har Lagrådets synpunkter delvis beaktats. De frågor som berörs i paragrafen har behandlats i avsnitt 6.4.

I första stycket anges vilka kostnader som färdigställandeskyddet skall omfatta. Till att börja med föreskrivs ...

Villkor om inskränkningar i konsumentens rätt till ersättning m.m.

17 §  Ett avtal om färdigställandeskydd får, utöver vad som följer av 18 och 19 §§, inte innehålla villkor som inskränker konsumentens rätt att ta färdigställandeskyddet i anspråk. Avtalet får inte heller innehålla villkor om att konsumenten skall svara för en viss självrisk. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 4 § i utredningens förslag.)

Av paragrafen, som är ny, följer att ett avtal om färdigställandeskydd inte får innehålla några andra inskränkningar i rätten att ta skyddet i anspråk än de som anges i de följande två paragraferna. Bestämmelsen tar sikte på generellt tillämpliga villkor som i efterhand begränsar konsumentens rätt och som saknar samband med hur konsumenten fullgör sina avtalsenliga förpliktelser gentemot näringsidkaren. Färdigställandeskyddet får alltså inte ...

 • MD 2009:21:Ett försäkringsbolag har i avtal mot konsumenter avseende byggfels- och färdigställandeförsäkringar använt avtalsvillkor som inneburit att bolaget tillförsäkrats rätt att godkänna den av konsumenten utsedda besiktningsmannen. Villkoret har befunnits strida mot 54 § konsumenttjänstlagen (1985:716). Vidare har avtalsvillkor rörande konsumentens rätt till ersättning för fel som av konsumenten anlitad person orsakar bedömts vara utformat på ett vilseledande och oklart sätt. De berörda avtalsvillkoren har ansetts oskäliga enligt avtalsvillkorslagen. Även fråga om rättegångskostnad.

18 §  Ett avtal om färdigställandeskydd skall innehålla villkor som säkerställer att belopp som tas i anspråk används för att täcka sådana kostnader som avses i 16 § första stycket. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 5 § andra stycket i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny. Den anger att avtalet om färdigställandeskydd alltid skall innehålla ett villkor som ser till att vad som kan komma att tas i anspråk ur skyddet verkligen används för att färdigställa eller reparera huset eller tillbyggnaden. En motsvarande bestämmelse, såvitt gäller byggfelsförsäkringar, finns i 5 § (se prop. 1992/93:121 s. 31 f.). ...

19 §  Ett färdigställandeskydd får begränsas till ett visst belopp. Det skall dock alltid motsvara minst tio procent av det avtalade priset för den åtgärd som omfattas av skyddet. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 7 § tredje stycket i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny och anger att färdigställandeskyddet alltid skall motsvara minst tio procent av det avtalade priset för den åtgärd som omfattas av skyddet. Begränsningsregeln innebär att konsumenten i vissa fall inte kan få full ersättning ur färdigställandeskyddet för sina tillkommande kostnader. I sådana fall är konsumenten hänvisad till att begära ersättning av den ansvarige näringsidkaren.

20 §  Om ett avtal om färdigställandeskydd innehåller ett villkor som innebär att en begäran om att ta skyddet i anspråk måste framställas inom viss tid, får villkoret inte begränsa konsumentens rätt att framställa en sådan begäran mer än vad som framgår av andra stycket.

[S2]När det gäller ersättning enligt 16 § första stycket 1, får ett villkor som avses i första stycket innebära att begäran skall göras utan oskäligt dröjsmål efter det att konsumentens rätt att häva avtalet med näringsidkaren har uppkommit. När det gäller ersättning enligt 16 § första stycket 2 och 3, får villkoret innebära att begäran skall göras inom ett år från den dag då entreprenaden godkändes vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716). Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 4 § i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny och innehåller vissa riktlinjer för vad ett avtal om färdigställandeskydd får innehålla beträffande den tid som konsumenten har på sig för att begära att färdigställandeskyddet skall tas i anspråk. Frågan har behandlats i avsnitt 6.4.

Av första stycket framgår att den som svarar för färdigställandeskyddet får föreskriva i avtalet ...

Villkor om regressrätt m.m.

21 §  Vad som sägs i 8 och 9 §§ gäller också ett avtal om färdigställandeskydd. Med försäkringsgivare jämställs då den som svarar för färdigställandeskyddet och med försäkringshavare jämställs konsumenten. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 8 och 9 §§ i utredningens förslag.)

Paragrafen hänvisar till de bestämmelser om byggfelsförsäkring som även skall tillämpas på avtalet om färdigställandeskydd. Bestämmelserna

Gemensamma bestämmelser

Villkor för byggstart

22 §  Att byggnadsarbetet inte får påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har företetts för den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, framgår av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:914).

Prop. 2003/04:45: (Jfr 12 § i utredningens förslag.)

Paragrafen har flyttats och motsvarar 12 § i lagens hittills gällande lydelse. Hänvisningen till plan- och bygglagen har utökats så att den numera tar sikte även på färdigställandeskydd enligt den nya 12 §. Ändringen är föranledd av den ändrade lydelsen av 9 kap. 12 § plan- och bygglagen.

Överklagande

23 §  Byggnadsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2004:552).

Prop. 2003/04:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag.)

Paragrafen är ny. Innebörden av bestämmelserna är att samma ordning för överklagande gäller för å ena sidan byggnadsnämndens beslut att en byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd behövs för en viss

åtgärd och å andra sidan ett eventuellt beslut att förelägga byggherren/konsumenten ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Försäkring enligt lagen behövs dock inte för byggnadsarbete för vilket ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10) ingivits till sådan nämnd som avses i 12 § före den 1 oktober 1993.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1991:742) om byggnadsgaranti.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:302, Prop. 1992/93:121, Bet. 1992/93:BoU22
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:372, Prop. 1993/94:178, Bet. 1993/94:BoU18
  Omfattning
  ändr. 1, 12 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1994:1581) om ändring i lagen (1994:850) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 1994/95:91, Prop. 1994/95:106, Bet. 1994/95:BoU8
Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 1994:850

Lag (2004:552) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter tillämpas om en bygganmälan har gjorts dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:240, Prop. 2003/04:45, Bet. 2003/04:LU25
Omfattning
upph. rubr. närmast före 12 §; nuvarande 12 § betecknas 22 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 §§, den nya 22 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 6 a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 §§, rubr. närmast före 1, 12, 16, 17, 21, 22, 23 §§; omtryck
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2010:914) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
 2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för mål och ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet och för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:366, Prop. 2009/10:170, Bet. 2009/10:CU25
Omfattning
ändr. 1, 1 a, 13, 22 §§
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2010:1254) om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2014:227

Omfattning
upph.