Förordning (2014:348) om energimätning i byggnader

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2014-05-15
Ändring införd
SFS 2014:348 i lydelse enligt SFS 2019:656
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2014:267) om energimätning i byggnader.

2 §  De krav som följer av 3 § lagen (2014:267) om energimätning i byggnader gäller inte lägenheter som förses med naturgas enbart för matlagningsändamål.

3 §  Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för individuell mätning och debitering av den energi som används för varje lägenhets inomhusklimat.

[S2]Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för individuell mätning och debitering av den energi som används för varje lägenhets inomhusklimat.

[S3]Sådana system behöver inte installeras om

  1. det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås, eller
  2. andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de som anges i första och andra styckena. Förordning (2019:656).

4 §  Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska i samband med ombyggnaden installera system för individuell mätning och debitering av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

[S2]Sådana system behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås. Förordning (2019:656).

5 §  Boverket får meddela föreskrifter om beräkningen av primärenergital enligt 3 § första och andra styckena samt föreskrifter om kriterier för teknisk genomförbarhet, proportionalitet och energieffektiviserande åtgärder enligt 3 § tredje stycket.

[S2]Boverket får även meddela föreskrifter om kriterier för teknisk genomförbarhet och proportionalitet enligt 4 § andra stycket. Förordning (2019:656).

6 §  Boverket ska ge tillsynsvägledning till kommunala nämnder i frågor om energimätning i byggnader i de fall frågorna regleras i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. Förordning (2019:656).

7 §  I förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon finns bestämmelser om att Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätdon och att styrelsen utövar tillsyn över att lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs. Förordning (2019:656).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2014:348) om energimätning i byggnader

Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2019:656) om ändring i förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021 i fråga om 3 § och i övrigt den 1 december 2019.
  2. Kravet vid ombyggnad i 4 § första stycket tillämpas första gången i fråga om sådana åtgärder för vilka ansökan om bygglov eller anmälan görs efter utgången av juni 2021.
Omfattning
nya 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2019-12-01

Ändring, SFS 2022:336

Omfattning
upph.