Upphävd författning

Förordning (2014:59) om elektroniska vägtullssystem

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad
2014-02-06
Ändring införd
SFS 2014:59 i lydelse enligt SFS 2019:584
Ikraft
2014-03-01
Upphäver
Förordning (2007:59) om elektroniska vägavgiftssystem
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Innehåll

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

[S2]De termer som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen om elektroniska vägtullssystem, lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Behöriga myndigheter

2 §  Transportstyrelsen ska

  1. ta emot anmälningar i fråga om mindre och helt lokala elektroniska vägtullssystem enligt 3 § andra stycket lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem,
  2. pröva frågor om registrering som betalningsförmedlare enligt 5 och 9 §§ lagen om elektroniska vägtullssystem, och
  3. för Trafikverkets räkning underrätta betalningsförmedlare om godkända färdvägsdeklarationer enligt 19 § lagen om elektroniska vägtullssystem.

3 §  Trafikverket är avgiftsupptagare på allmän väg enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

[S2]Första stycket gäller dock inte Svinesundsförbindelsen, som regleras särskilt i ett avtal mellan Sverige och Norge om Den nya Svinesundsförbindelsen, publicerat i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2015:26). Förordning (2019:584).

Anmälda organ

4 §  Om ett organ som har anmälts av en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt artikel 17 i kommissionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009 om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska uppgifter för detta inte uppfyller föreskrivna krav, ska Transportstyrelsen anmäla det till den kommitté för elektroniska vägtullar som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullssystem i gemenskapen.

Förlikningsorgan

5 §  Kommerskollegium är förlikningsorgan enligt 24 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

6 §  En avgiftsupptagare och en betalningsförmedlare ska på begäran av förlikningsorganet ge in de uppgifter som organet behöver för medlingen.

[S2]Inom en månad från det att en begäran om medling har tagits emot ska förlikningsorganet ge parterna besked om huruvida organet har fått del av alla nödvändiga uppgifter.

7 §  Förlikningsorganet ska yttra sig över den fråga som är föremål för medling senast sex månader efter det att en fullständig begäran om medling togs emot.

Vägtullsregistret

8 §  Transportstyrelsen ska föra vägtullsregistret enligt 26 § första stycket lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

9 §  En avgiftsupptagare på en enskild väg ska till Transportstyrelsen lämna de uppgifter om sitt vägtullsområde som enligt 27 § andra stycket lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem ska föras in i vägtullsregistret.

[S2]En avgiftsupptagare ska underrätta Transportstyrelsen om sambandet mellan använda parametrar för klassificering av fordon och avgiftsstrukturen i vägtullssystemet minst tre månader innan det ska användas. Uppgifterna ska föras in i vägtullsregistret.

10 §  Om en avgiftsupptagare vill använda nya parametrar för klassificering av fordon, ska Transportstyrelsen underrätta Europeiska kommissionen och övriga stater inom EES om detta.

Tillsyn

11 §  Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 28 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

12 §  En betalningsförmedlare ska varje år underrätta tillsynsmyndigheten om sin täckning av vägtullsområden.

13 §  Tillsynsmyndigheten ska

  1. minst en gång varje år kontrollera att en betalningsförmedlare uppfyller kraven för registrering enligt 5 §1 och 4–6 lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem, och
  2. minst vartannat år granska en betalningsförmedlares globala riskhanteringsplan.

Tester av elektroniska vägtullssystem

14 §  Antalet fordon, utrustade med fordonsutrustning tillhandahållen av en viss betalningsförmedlare, som under ett år omfattas av tester som avses i 14 § 1 lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem, ska motsvara betalningsförmedlarens årliga genomsnittliga eller prognostiserade trafik i avgiftsupptagarens vägtullsområde.

Bemyndiganden

15 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. kraven enligt 5 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem för registrering som betalningsförmedlare,
  2. tekniska krav på ett elektroniskt vägtullssystem och den fordonsutrustning som ska användas i systemet,
  3. parametrar för klassificering av fordon,
  4. avgifter för ärendehantering, registrering och tillsyn enligt lagen om elektroniska vägtullssystem och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

16 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem och denna förordning, dock inte i fall som avses i 17 §.

17 §  Kommerskollegium får meddela föreskrifter om verkställighet av 24 § lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem och 57 §§.

Ändringar

Förordning (2014:59) om elektroniska vägtullssystem

CELEX-nr
32004L0052
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2019:584) om ändring i förordningen (2014:59) om elektroniska vägtullssystem

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-11-01

Ändring, SFS 2022:782

Omfattning
upph.