Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad
2013-12-19
Ändring införd
SFS 2013:1164 i lydelse enligt SFS 2022:351
Ikraft
2014-03-01
Upphäver
Lag (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-30

Syfte och tillämpningsområde

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

1 §  Syftet med denna lag är att skapa förutsättningar för att använda standardiserad fordonsutrustning i elektroniska vägtullssystem enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullssystem i gemenskapen och kommissionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009 om definitionen av det europeiska systemet för elektroniska vägtullar och tekniska uppgifter för detta (EETS-beslutet).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

1 §  Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/520/EU av den 19 mars 2019 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen, i den ursprungliga lydelsen.

Syftet med lagen är att främja betalningen av vägtullar genom att

 1. säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullssystem, och
 2. underlätta gränsöverskridande utbyte av information om fordon och ägare eller innehavare av fordon. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

2 §  Denna lag gäller endast elektroniska vägtullssystem där fordonsutrustning används.

[S2]Lagens bestämmelser om betalningsförmedlare gäller endast förmedlare som är registrerade enligt denna lag eller i enlighet med EETS-beslutet i den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där förmedlaren är etablerad.

[S3]Lagens bestämmelser om väganvändare gäller endast väganvändare som har träffat avtal med en sådan betalningsförmedlare som avses i andra stycket.

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

3 §  Denna lag ska inte tillämpas på ett mindre och helt lokalt elektroniskt vägtullssystem om kostnaderna för att uppfylla de föreskrivna kraven inte står i proportion till fördelarna.

[S2]Den som avser att inrätta ett sådant system som avses i första stycket ska anmäla detta till den myndighet som regeringen bestämmer.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

3 §  Denna lag ska inte tillämpas på

 1. mindre och helt lokala elektroniska vägtullssystem, om kostnaderna för att uppfylla de föreskrivna kraven inte står i proportion till fördelarna, eller
 2. parkeringsavgifter.

Den som avser att inrätta ett sådant system som avses i första stycket 1 ska anmäla detta till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2022:351).

Definitioner

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

4 §  I denna lag avses med

 1. anmält organ: ett organ som har anmälts enligt 79 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande bestämmelser i en annan stat inom EES eller i Turkiet,
 2. avgiftsupptagare: en myndighet eller en juridisk person som genom ett elektroniskt vägtullssystem tar upp vägtullar för fordonstrafik i ett vägtullsområde,
 3. betalningsförmedlare: en juridisk person som förmedlar betalning av vägtull från en väganvändare till en avgiftsupptagare,
 4. elektroniskt vägtullssystem: ett tekniskt och administrativt system för att ta upp vägtullar i ett vägtullsområde med stöd av fordonsutrustning,
 5. fordonsutrustning: en komplett uppsättning maskinvaru- och programvarukomponenter som behövs för att kunna använda ett elektroniskt vägtullssystem och som är installerade i ett fordon för insamling, lagring, bearbetning, fjärrmottagning och överföring av data,
 6. färdvägsdeklaration: en sådan uppgift till en avgiftsupptagare som bekräftar att ett fordon har framförts inom dennes vägtullsområde,
 7. teknisk utrustning: all teknisk utrustning och alla tekniska komponenter, inklusive mjukvara, i ett elektroniskt vägtullssystem som behövs för att säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullssystem,
 8. väganvändare: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med en betalningsförmedlare om förmedling av vägtull till avgiftsupptagare,
 9. vägtull: en avgift eller skatt som betalas för fordonstrafik i ett vägtullsområde,
 10. vägtullsområde: en väg, gata, led eller färja som är att anse som en väg, ett torg eller ett annat område, där ett elektroniskt vägtullssystem används.

[S2]I övrigt har de termer som används i denna lag samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Prop. 2021/22:118: Paragrafen innehåller definitioner av vissa centrala ord och uttryck. Genom ändringarna genomförs delar av artikel 2 i EETS-direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

4 §  I denna lag avses med

 1. anmält organ: ett organ som har anmälts enligt 7-9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande bestämmelser i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Turkiet,
 2. avgiftsupptagare: en myndighet eller en juridisk person som genom ett elektroniskt vägtullssystem tar upp vägtullar för fordonstrafik i ett vägtullsområde,
 3. betalningsförmedlare: en juridisk person som tillhandahåller vägtullstjänster,
 4. EETS: en europeisk elektronisk vägtullstjänst som en EETS- betalningsförmedlare tillhandahåller en EETS-väganvändare,
 5. EETS-betalningsförmedlare: en betalningsförmedlare som är registrerad enligt denna lag eller i en annan stat inom EES i enlighet med direktiv 2019/520/EU, i den ursprungliga lydelsen, och som ger EETS-väganvändare tillgång till EETS,
 6. EETS-väganvändare: den som har träffat avtal med en EETS- betalningsförmedlare om att få tillgång till EETS,
 7. elektroniskt vägtullssystem: ett tekniskt och administrativt system för att ta upp vägtullar i ett vägtullsområde med stöd av fordonsutrustning eller automatisk avläsning av ett fordons registreringsskylt,
 8. fordon: motorfordon eller ledade fordonskombinationer som är avsedda för eller används för person- eller godstransport på väg,
 9. fordonsutrustning: en komplett uppsättning maskinvaru- och programvarukomponenter som behövs för att kunna använda ett elektroniskt vägtullssystem och som är installerade i eller medförs i ett fordon för insamling, lagring, bearbetning, fjärrmottagning och överföring av data,
 10. färdvägsdeklaration: en sådan uppgift till en avgiftsupptagare som bekräftar att ett fordon befinner sig i eller har befunnit sig i dennes vägtulls-område,
 11. innehavare av ett fordon: en person i vars namn ett fordon är registrerat enligt bestämmelserna i registreringslandet, och som inte är fordonsägaren,
 12. teknisk utrustning: all teknisk utrustning och alla tekniska komponenter, inklusive mjukvara, i ett elektroniskt vägtullssystem som behövs för att säkerställa driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullssystem,
 13. väganvändare: den som har träffat avtal med en betalningsförmedlare om en vägtullstjänst,
 14. vägtull: en avgift eller skatt som betalas för fordonstrafik i ett vägtullsområde,
 15. vägtullsområde: en väg, gata, led eller färja som är att anse som en väg, ett torg eller ett annat område, där ett elektroniskt vägtullssystem används,
 16. vägtullstjänst: en tjänst som gör det möjligt för en väganvändare att använda ett fordon inom ett eller flera vägtullsområden med stöd av ett kontrakt med en betalningsförmedlare, som omfattar att
  1. vid behov tillhandahålla anpassad fordonsutrustning och se till att funktionaliteten hos utrustningen bibehålls,
  2. ta ut en vägtull av väganvändaren och garantera att avgiftsupptagaren får betalt för vägtullen,
  3. göra det möjligt för väganvändaren att betala vägtullen,
  4. sköta kundkontakterna med väganvändaren, och
  5. följa förekommande säkerhets- och integritetsriktlinjer för aktuella vägtullssystem.

I övrigt har de ord som används i denna lag samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Betalningsförmedlare

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

EETS-betalningsförmedlare

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

5 §  En juridisk person som är etablerad i Sverige ska, efter ansökan hos den myndighet som regeringen bestämmer, registreras som betalningsförmedlare om den juridiska personen

 1. innehar föreskriven certifiering,
 2. har föreskriven och godkänd teknisk utrustning,
 3. har kompetens i fråga om elektroniska vägtullssystem eller motsvarande system,
 4. har lämplig finansiell ställning,
 5. har upprättat och kan upprätthålla en global riskhanteringsplan, och
 6. har gott anseende.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

5 §  En juridisk person som är etablerad i Sverige ska, efter ansökan hos den myndighet som regeringen bestämmer, registreras som EETS-betalningsförmedlare om den juridiska personen

 1. innehar föreskriven certifiering,
 2. har föreskriven och godkänd teknisk utrustning,
 3. har kompetens i fråga om elektroniska vägtullssystem eller motsvarande system,
 4. har lämplig finansiell ställning,
 5. har upprättat och kan upprätthålla en global riskhanteringsplan, och
 6. har gott anseende. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

6 §  En betalningsförmedlare ska inom två år från registreringen träffa avtal om förmedling av vägtull med avgiftsupptagare för samtliga vägtullsområden som omfattas av denna lag eller av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullssystem i gemenskapen.

Prop. 2021/22:118: I första stycket ändras kravet på täckning av vägtullsområden. En EETSbetalningsförmedlares verksamhet ska omfatta samtliga vägtullsområden i minst fyra länder, inom tre år från registreringen. Att vägtullsområdena ska omfattas av denna lag eller av andra bestämmelser som genomför EETS-direktivet innebär bl.a. att täckningskravet endast gäller för sådana områden där ett elektroniskt vägtullssystem används, jfr 3 §. Avtal ska vidare träffas med avgiftsupptagare för samtliga vägtullsområden ...

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

6 §  En EETS-betalningsförmedlare ska inom tre år från registreringen träffa avtal om att tillhandahålla vägtullstjänster med avgiftsupptagare för samtliga vägtullsområden som omfattas av denna lag eller av andra bestämmelser som genomför direktiv 2019/520/EU, i den ursprungliga lydelsen, i minst fyra länder. Inom två år från den tidpunkt då det första avtalet träffas för ett vägtullsområde i ett visst land, ska avtal ha träffats för samtliga vägtullsområden i det landet.

Om en avgiftsupptagare, i strid med denna lag eller andra bestämmelser som genomför direktiv 2019/520/EU, i den ursprungliga lydelsen, inte träffar avtal med en EETS- betalningsförmedlare om tillhandahållande av vägtullstjänster i ett vägtullsområde, ska det inte påverka bedömningen av om EETS-betalningsförmedlaren har uppfyllt sina skyldigheter enligt första stycket.

EETS-betalningsförmedlaren ska upprätthålla den täckning av vägtullsområden som avses i första stycket. Om täckningen skulle ändras på grund av att en avgiftsupptagare inte följer denna lag eller andra bestämmelser som genomför direktiv 2019/520/EU, i den ursprungliga lydelsen, ska täckning av det berörda vägtullsområdet återupprättas så snart som möjligt. Lag (2022:351).

Betalningsförmedlaren ska upprätthålla

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

7 §  En betalningsförmedlare ska

 1. när ett avtal om förmedling av vägtull träffas med en väganvändare informera denne om den behandling av personuppgifter som avtalet medför och om väganvändarens rättigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,
 2. informera väganvändarna om sin täckning enligt 6 § och eventuella förändringar av den,
 3. vid behov förse de väganvändare med vilka avtal om förmedling av vägtull har träffats med fordonsutrustning som uppfyller föreskrivna tekniska krav och visa att utrustningen uppfyller kraven,
 4. tillhandahålla lämpliga tjänster och tekniskt stöd för anpassning av fordonsutrustning,
 5. ansvara för de fasta parametrar för klassificering av ett fordon som är lagrade i fordonsutrustningen eller hos betalningsförmedlaren,
 6. se till att variabla parametrar för klassificering av ett fordon kan ställas in manuellt genom fordonsutrustningen,
 7. föra en förteckning över fordonsutrustning som inte längre är godkänd och som hänför sig till ett avtal mellan förmedlaren och en väganvändare,
 8. offentliggöra sina villkor för att träffa avtal med en väganvändare, och
 9. samarbeta med avgiftsupptagare vid indrivning av vägtullar. Lag (2018:373).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

7 §  En EETS-betalningsförmedlare ska

 1. när ett avtal om att utföra vägtullstjänster träffas informera EETS-väganvändaren om den behandling av personuppgifter som avtalet medför och om dennes rättigheter enligt
  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, och
  2. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,
 2. när ett avtal om att utföra vägtullstjänster träffas informera EETS-väganvändaren om giltiga sätt att betala en vägtull,
 3. offentliggöra information om sin täckning enligt 6 § och eventuella förändringar av den,
 4. inom en månad från registreringen offentliggöra eventuella planer på att utvidga sin täckning enligt 6 §,
 5. vid behov förse de EETS-väganvändare med vilka avtal om utförande av vägtullstjänster har träffats med fordonsutrustning som uppfyller föreskrivna tekniska krav och visa att utrustningen uppfyller kraven,
 6. föra en förteckning över fordonsutrustning som inte längre är godkänd och som är kopplad till ett avtal mellan förmedlaren och en EETS-väganvändare,
 7. offentliggöra sina villkor för att träffa avtal med EETS- väganvändare,
 8. ge en avgiftsupptagare den information som behövs för att kunna beräkna och ta ut en vägtull eller för att kontrollera EETS-betalningsförmedlarens beräkning av den vägtull som tas ut av en EETS-väganvändare, och
 9. samarbeta med en avgiftsupptagare och omedelbart ge avgiftsupptagaren uppgifter om ett berört fordon och den kund som har träffat avtal med EETS-betalningsförmedlaren om utförande av vägtullstjänster för fordonet, när det är nödvändigt för indrivning av en vägtull eller för att avgiftsupptagaren ska kunna underrätta kunden om en skyldighet att betala en vägtull eller när det misstänks att kunden inte har betalat en vägtull. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

8 §  I en faktura till en väganvändare ska betalningsförmedlaren specificera vägtullarna. Tidpunkt och plats för avgiftspliktens inträde samt typ av vägtull ska anges, om inte väganvändaren har godkänt att uppgifterna utelämnas. Vidare ska vägtullarna redovisas separat från betalningsförmedlarens egen avgift.

Prop. 2021/22:118: Av paragrafen framgår att i de fall betalningsförmedlarens faktura baseras på en myndighets beslut om vägtull, t.ex. Transportstyrelsens beslut om trängselskatt eller infrastrukturavgift, så ska fakturan innehålla uppgifter om hur det bakomliggande myndighetsbeslutet kan omprövas eller överklagas. Ytterligare uppgifter som fakturan ska innehålla framgår av artikel 2.6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/204 av den 28 november 2019 om detaljerade skyldigheter för leverantörer av vägtulltjänster ...

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

8 §  Om en faktura från en EETS-betalningsförmedlare till en EETS-väganvändare baseras på en myndighets beslut om vägtull, ska fakturan innehålla uppgifter om hur myndighetens beslut kan omprövas eller överklagas. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

9 §  Om förutsättningarna i 5 § 1, 4, 5 eller 6 inte längre är uppfyllda eller om den registrerade begär det ska registreringen som betalningsförmedlare återkallas.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

9 §  Om förutsättningarna i 5 § 1, 4, 5 eller 6 inte längre är uppfyllda eller om den registrerade begär det, ska registreringen som EETS-betalningsförmedlare återkallas. Lag (2022:351).

Avgiftsupptagare

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

10 §  En avgiftsupptagare ska se till att de elektroniska vägtullssystem som denne ansvarar för alltid uppfyller föreskrivna tekniska krav som gör det möjligt att använda standardiserad utrustning i fordonen.

[S2]Vid en brist i systemet, som beror på avgiftsupptagaren, ska denne se till att en väganvändare kan passera vägtullsområdet säkert med minsta möjliga fördröjning och utan att det bedöms som en underlåtenhet att betala vägtull.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

10 §  En avgiftsupptagare ska se till att de elektroniska vägtullssystem som denne ansvarar för alltid uppfyller föreskrivna krav, som säkerställer systemens driftskompatibilitet med EETS.

Vid en brist i ett system som beror på avgiftsupptagaren, ska denne se till att en EETS-väganvändare kan passera vägtullsområdet säkert med minsta möjliga fördröjning och utan att det bedöms som en underlåtenhet att betala vägtull. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

11 §  En avgiftsupptagare ska i en områdesdeklaration ange de allmänna villkor som ska vara uppfyllda för att en betalningsförmedlare ska få verka i avgiftsupptagarens vägtullsområde.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

11 §  En avgiftsupptagare ska i en områdesdeklaration ange de allmänna villkor som ska vara uppfyllda för att en EETS- betalningsförmedlare ska få verka i avgiftsupptagarens vägtullsområde. Områdesdeklarationen ska även innehålla en detaljerad beskrivning av förfarandet för bedömning av den tekniska utrustning som ska ingå i ett nytt eller väsentligen ändrat elektroniskt vägtullssystem. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

12 §  En avgiftsupptagare ska ge en betalningsförmedlare som uppfyller villkoren i 11 § och eventuella särskilda villkor rätt att verka i avgiftsupptagarens vägtullsområde.

[S2]Avgiftsupptagaren ska på sin webbplats tillhandahålla en offentlig förteckning över betalningsförmedlare med vilka denne har träffat avtal om förmedling av vägtull.

Prop. 2021/22:118: I första stycket första meningen ändras ordet betalningsförmedlare till EETS-betalningsförmedlare. Ändringen är en följd av de ändrade definitionerna i 4 §. Vidare läggs en ny andra mening till. Enligt meningen förhindras en avgiftsupptagare att ställa krav på en EETS-betalningsförmedlare som innebär att betalningsförmedlarens tekniska utrustning, t.ex. en transponder, inte går att använda i andra avgiftsupptagares elektroniska vägtullssystem.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

12 §  En avgiftsupptagare ska ge en EETS-betalningsförmedlare som uppfyller villkoren i 11 § och eventuella särskilda villkor rätt att verka i avgiftsupptagarens vägtullsområde. Avgiftsupptagaren får inte ställa krav som innebär att EETS- betalningsförmedlarens tekniska utrustning inte blir driftskompatibel med andra avgiftsupptagares elektroniska vägtullssystem.

Avgiftsupptagaren ska betala ersättning till en EETS- betalningsförmedlare som tillhandahåller vägtullstjänster i avgiftsupptagarens vägtullsområde. Metoden för att beräkna ersättningen ska framgå av avgiftsupptagarens områdesdeklaration. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

13 §  En avgiftsupptagare ska acceptera registrering av fordons passager genom godkänd fordonsutrustning som är i drift och som hänför sig till en betalningsförmedlare med vilken denne har ett avtal om förmedling av vägtull.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

13 §  En avgiftsupptagare ska acceptera registrering av fordons passager genom godkänd fordonsutrustning som är i drift och som är kopplad till en EETS-betalningsförmedlare som tillhandahåller avgiftsupptagaren vägtullstjänster. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

14 §  En avgiftsupptagare ska vid behov samarbeta med

 1. en betalningsförmedlare för att utföra tester av avgiftsupptagarens elektroniska vägtullssystem, och
 2. en betalningsförmedlare, tillverkare eller ett anmält organ för att bedöma om viss teknisk utrustning är lämplig att använda i avgiftsupptagarens elektroniska vägtullssystem.

Prop. 2021/22:118: I första stycket ersätts ordet betalningsförmedlare med EETSbetalningsförmedlare. Ändringen är en följd av de ändrade definitionerna i 4 §.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

14 §  En avgiftsupptagare ska vid behov samarbeta med en EETS- betalningsförmedlare, tillverkare eller ett anmält organ för att bedöma om viss teknisk utrustning är lämplig att använda i avgiftsupptagarens elektroniska vägtullssystem.

Avgiftsupptagaren ska tillhandahålla en testmiljö där en EETS- betalningsförmedlare eller ett ombud för denne kan kontrollera om viss fordonsutrustning är lämplig att använda i avgiftsupptagarens elektroniska vägtullssystem. Avgiftsupptagaren ska utfärda ett intyg för varje godkänt test.

Den som har begärt ett test enligt andra stycket ska betala kostnaderna för det om avgiftsupptagaren begär det. Lag (2022:351).

Väganvändare

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

15 §  En väganvändare ska se till att

 1. korrekta användar- och fordonsuppgifter lämnas till betalningsförmedlaren,
 2. fordonsutrustningen är i drift då fordonet framförs inom ett vägtullsområde, och
 3. fordonsutrustningen används enligt betalningsförmedlarens anvisningar.

[S2]Om en väganvändare inte fullgör sina skyldigheter enligt första stycket, får betalningsförmedlaren bestämma att väganvändarens fordonsutrustning inte längre är godkänd.

Prop. 2021/22:118: I första stycket ersätts ordet väganvändare med EETS-väganvändare. Ändringen är en följd av de ändrade definitionerna i 4 §. Skyldigheten avser den specifika fordonsutrustning som är nödvändig att använda i det aktuella vägtullsområdet. Fordonsutrustning krävs inte i alla vägtullsområden, t.ex. i områden där registrering sker genom fotografering av fordonets registreringsskylt.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

15 §  En EETS-väganvändare ska se till att den fordonsutrustning som krävs för ett vägtullsområde är i drift när fordonet framförs inom området.

Om en EETS-väganvändare inte fullgör sina skyldigheter enligt första stycket eller artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/203 av den 28 november 2019 om klassificering av fordon, skyldigheter för användare av europeiska elektroniska vägtullar, krav på driftskompatibilitetskomponenter och minimikriterier för anmälda organs behörighet, får EETS-betalningsförmedlaren bestämma att EETS-väganvändarens fordonsutrustning inte längre är godkänd.

Vägtull

Om vägtull

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

16 §  En avgiftsupptagare får inte debitera en väganvändare enligt denna lag en högre vägtull än den som debiteras motsvarande andra användare av vägen.

[S2]Om en betalningsförmedlares klassificering av ett fordon skiljer sig från avgiftsupptagarens, ska avgiftsupptagarens klassificering gälla. Detta gäller dock inte om det visas att avgiftsupptagarens klassificering av fordonet är felaktig.

Prop. 2021/22:118: I första stycket första meningen ersätts ordet väganvändare med EETSväganvändare. Ändringen är en följd av de ändrade definitionerna i 4 §. Vidare läggs en ny andra mening till i stycket. Av den framgår att eventuella rabatter ska lämnas på lika villkor till alla som har anlitat en betalningsförmedlare, oavsett om det är en EETS-betalningsförmedlare eller inte. Med att rabatten ska vara tydlig avses att det ska framgå under vilka förutsättningar rabatten lämnas och hur den beräknas. ...

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

16 §  En avgiftsupptagare får inte påföra en EETS-väganvändare en högre vägtull än den som påförs motsvarande andra användare av vägen. Om rabatt på en vägtull ges till en väganvändare, ska rabatten vara tydlig, offentliggjord och tillgänglig för alla sådana användare på lika villkor.

Om en EETS-betalningsförmedlares klassificering av ett fordon skiljer sig från avgiftsupptagarens, ska avgiftsupptagarens klassificering gälla. Detta gäller dock inte om det visas att avgiftsupptagarens klassificering av fordonet är felaktig. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Betalningsskyldighet

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Betalning

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

17 §  En betalningsförmedlare som har träffat avtal med en väganvändare om förmedling av vägtull är, i stället för väganvändaren, betalningsskyldig för en vägtull som avser ett fordon som är försett med fordonsutrustning tillhandahållen av betalningsförmedlaren. Om en färdvägsdeklaration inte har skickats, är dock betalningsförmedlaren och väganvändaren solidariskt betalningsskyldiga för vägtullen.

[S2]Betalningsförmedlaren är inte betalningsskyldig enligt första stycket om fordonsutrustningen inte är godkänd och passagen sker efter det att en sådan förteckning som avses i 7 § 7 har skickats till den berörda avgiftsupptagaren.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

17 §  En EETS-betalningsförmedlare som har träffat avtal med en EETS-väganvändare om att utföra vägtullstjänster är, i stället för den skatt- eller avgiftsskyldige, betalningsskyldig för en vägtull som avser ett fordon och ett vägtullsområde som omfattas av avtalet den dag då skattskyldigheten eller avgiftsplikten för vägtullen inträder. Om en färdvägsdeklaration inte har skickats, är dock EETS- betalningsförmedlaren och den skatt- eller avgiftsskyldige solidariskt betalningsskyldiga för vägtullen.

EETS-betalningsförmedlaren är inte betalningsskyldig enligt första stycket om fordonsutrustningen inte är godkänd och passagen sker efter det att en sådan förteckning som avses i 7 § 6 har skickats till den berörda avgiftsupptagaren. Lag (2022:351).

18 §  /Ny beteckning 19 § U:2022-07-01/ En väganvändares betalning av vägtull till sin betalningsförmedlare sker med befriande verkan.

Prop. 2021/22:118: Av paragrafen framgår att en EETS-betalningsförmedlare får kräva en EETS-väganvändare på betalning för en vägtull. Detta är en följd av att EETS-betalningsförmedlaren har träffat avtal med en avgiftsupptagare om tillhandahållande av vägtullstjänster i avgiftsupptagarens vägtullsområde, vilket inkluderar förmedling av betalning för en vägtull. Avgiftsupptagaren har rätt att begära att fakturan utfärdas i dennes namn och att det av fakturan framgår att vägtullen tas ut på uppdrag av avgiftsupptagaren. ...

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

18 §  En EETS-betalningsförmedlare som tillhandahåller vägtullstjänster i en avgiftsupptagarens vägtullsområde får kräva en EETS-väganvändare på betalning för en vägtull. Kravet ska framställas i avgiftsupptagarens namn och med uppgiften att det sker på dennes uppdrag, om avgiftsupptagaren begär det. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Färdvägsdeklarationer

19 §  /Ny beteckning 21 § U:2022-07-01/ I vägtullssystem baserade på korthållskommunikation ska en avgiftsupptagare, eller den som för avgiftsupptagarens räkning tar upp vägtullar, underrätta varje betalningsförmedlare om godkända färdvägsdeklarationer för deras respektive väganvändare.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

19 §  En EETS-väganvändares betalning av vägtull till sin EETS- betalningsförmedlare sker med befriande verkan. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

20 §  Om en betalningsförmedlare får kännedom om att en godkänd färdvägsdeklaration saknas för ett fordons passage av en betalstation eller kontrollpunkt, ska betalningsförmedlaren informera den berörda väganvändaren om bristen och ge denne möjlighet att reglera sin skuld innan indrivning får ske. Lag (2016:1010).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

20 §  När en avgiftsupptagare riktar ett krav på betalning av en vägtull till en ägare eller innehavare av ett fordon som är registrerat i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska information om den fordonspassage som ligger till grund för kravet, följderna av att inte betala vägtullen och ägarens eller innehavarens rättigheter skickas med kravet. Det gäller dock inte när en EETS- betalningsförmedlare är betalningsskyldig för vägtullen enligt 17 §.

Informationen ska om möjligt lämnas skriftligen på samma språk som fordonets registreringsbevis är utfärdat på och annars på något av de officiella språken i det land där fordonet är registrerat. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Särredovisning

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Färdvägsdeklarationer

21 §  /Ny beteckning 22 § U:2022-07-01/ En myndighet eller en juridisk person som både är avgiftsupptagare och betalningsförmedlare ska hålla verksamheterna åtskilda och redovisa dessa separat.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

21 §  I vägtullssystem baserade på korthållskommunikation ska en avgiftsupptagare, eller den som för avgiftsupptagarens räkning tar upp vägtullar, underrätta varje EETS- betalningsförmedlare om godkända färdvägsdeklarationer för deras respektive EETS-väganvändare. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Tekniska krav

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Särredovisning

22 §  /Ny beteckning 23 § U:2022-07-01/ Ett elektroniskt vägtullssystem och den fordonsutrustning som ska användas i systemet ska uppfylla föreskrivna tekniska krav.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

22 §  En myndighet eller en juridisk person som både är betalningsförmedlare och bedriver annan verksamhet ska hålla verksamheten som betalningsförmedlare åtskild och redovisa den separat i förhållande till övrig verksamhet. Lag (2022:351).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Tekniska krav

23 §  /Ny beteckning 24 § U:2022-07-01/ Ett anmält organ ska bedöma om kraven i 22 § är uppfyllda.

[S2]En avgiftsupptagare eller ett anmält organ ska bedöma om viss teknisk utrustning är lämplig att använda i avgiftsupptagarens elektroniska vägtullssystem.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

23 §  Ett elektroniskt vägtullssystem och den fordonsutrustning som ska användas i systemet ska uppfylla föreskrivna tekniska krav. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Förlikningsorgan

24 §  /Ny beteckning 26 § U:2022-07-01/ Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara förlikningsorgan. Förlikningsorganet ska, på begäran av en betalningsförmedlare eller en avgiftsupptagare, medla mellan parterna

 1. om en överenskommelse om rätt för betalningsförmedlaren att verka i avgiftsupptagarens vägtullsområde inte kan nås, eller
 2. vid tvist om en sådan ingången överenskommelse som avses i 1.

[S2]Medlingen ska särskilt syfta till att säkerställa att sådana villkor som avses i 11 § och eventuella särskilda villkor inte är diskriminerande och att de på ett lämpligt sätt avspeglar parternas kostnader och risker.

Prop. 2021/22:118: I första stycket ändras paragrafhänvisningen. De tekniska krav som ska bedömas regleras i hittillsvarande 22 §, som ändrar beteckning till 23 §.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

24 §  Ett anmält organ ska bedöma om kraven i 23 § är uppfyllda.

En avgiftsupptagare eller ett anmält organ ska bedöma om viss teknisk utrustning är lämplig att använda i avgiftsupptagarens elektroniska vägtullssystem. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Personuppgiftsansvar

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Gemensamt kontaktställe

25 §  /Ny beteckning 31 § U:2022-07-01/ Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i EU:s dataskyddsförordning och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

[S2]En avgiftsupptagare, eller den som för avgiftsupptagarens räkning tar upp vägtullar, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som en underrättelse enligt 19 § innebär.

[S3]En betalningsförmedlare är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som verksamheten innebär. Lag (2018:373).

Prop. 2017/18:122: I första stycket tas hänvisningen till personuppgiftslagen bort och ersätts med en upplysning om att allmänna bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning och i dataskyddslagen samt i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Hänvisningen till dataskyddsförordningen är dynamisk dvs. avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Prop. 2021/22:118: EETS-betalningsförmedlare.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

25 §  Den myndighet som regeringen bestämmer är gemensamt kontaktställe för EETS-betalningsförmedlare. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Vägtullsregistret

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Förlikningsorgan

26 §  /Ny beteckning 34 § U:2022-07-01/ Den myndighet som regeringen bestämmer ska föra ett register över vägtullsområden och betalningsförmedlare (vägtullsregistret).

[S2]Den myndighet som avses i första stycket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. Lag (2018:373).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

26 §  Den myndighet som regeringen bestämmer är förlikningsorgan. Förlikningsorganet ska, på begäran av en EETS-betalningsförmedlare eller en avgiftsupptagare, medla mellan parterna

 1. om en överenskommelse om rätt för EETS- betalningsförmedlaren att verka i avgiftsupptagarens vägtullsområde inte kan nås, eller
 2. vid tvist om en sådan ingången överenskommelse som avses i 1.

Medlingen ska särskilt syfta till att säkerställa att sådana villkor som avses i 11 § och eventuella särskilda villkor inte är diskriminerande och att EETS-betalningsförmedlaren får ersättning enligt den metod som avses i 12 § andra stycket. Lag (2022:351).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Informationsutbyte

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

27 §  Vägtullsregistret ska ha till ändamål att inom ramen för det europeiska systemet för elektroniska vägtullar tillhandahålla uppgifter om vägtullsområden och betalningsförmedlare.

[S2]Registret ska innehålla uppgifter om betalningsförmedlare som har registrerats enligt 5 § och för varje vägtullsområde uppgifter om

 1. avgiftsupptagare,
 2. den teknik som används i vägtullssystemet,
 3. det geografiska område som omfattas av vägtull,
 4. typ av vägtull och vägtullsstruktur,
 5. fordon som omfattas av vägtull och parametrar för klassificering av fordon,
 6. krav på färdvägsdeklarationer,
 7. områdesdeklarationen, och
 8. de betalningsförmedlare som avgiftsupptagaren har ingått avtal om förmedling av vägtull med.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

27 §  Den myndighet som regeringen bestämmer är svensk kontaktpunkt vid utbyte av information med andra länders kontaktpunkter enligt denna lag. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Tillsyn

28 §  /Ny beteckning 35 § U:2022-07-01/ Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att avgiftsupptagare på enskild väg och betalningsförmedlare följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen samt över att den tekniska utrustningen i ett vägtullssystem uppfyller föreskrivna krav.

[S2]I EU:s dataskyddsförordning och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns bestämmelser om tillsyn över behandlingen av personuppgifter. Lag (2018:373).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

28 §  Om det behövs för att kunna kräva betalning för en vägtull som har förfallit till betalning av en ägare eller innehavare av ett fordon som är registrerat i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), får den svenska kontaktpunkten elektroniskt utbyta sådana uppgifter som anges i bilaga I till direktiv 2019/520/EU, i den ursprungliga lydelsen, med utländska kontaktpunkter.

Utbyte av uppgifter enligt första stycket får även ske om det behövs för att underrätta en sådan ägare eller innehavare av ett fordon om en skyldighet att betala en vägtull, och

 1. ägaren eller innehavaren av fordonet inte kan identifieras på något annat sätt, och
 2. underrättelsen är nödvändig för att kunna kräva betalning av vägtullen.

Om en uppgift som anges i del II i bilaga I till direktiv 2019/520/EU, i den ursprungliga lydelsen, omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), får uppgiften inte lämnas ut. Lag (2022:351).

29 §  /Ny beteckning 36 § U:2022-07-01/ Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Tillsynsmyndigheten har också rätt att, i den utsträckning det behövs för tillsynen, på begäran få tillträde till anläggningar, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till användandet av ett elektroniskt vägtullssystem. Denna rätt omfattar inte bostäder.

Prop. 2021/22:118: vägtrafikregistret om ett fordon och dess ägare eller innehavare.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

29 §  Utländska kontaktpunkter ska enligt 28 § få direkt tillgång till uppgifter i vägtrafikregistret om ett fordon och dess ägare eller innehavare. Lag (2022:351).

30 §  /Ny beteckning 37 § U:2022-07-01/ Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ska följas.

[S2]Om tillsynsmyndigheten meddelar förelägganden eller förbud enligt denna lag, får dessa förenas med vite.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

30 §  Om en underrättelse om skyldighet att betala en vägtull har skickats med hjälp av uppgifter som har inhämtats enligt 28 § andra stycket och vägtullen inte betalas, ska eventuella åtgärder för att vägtullen ska betalas vidtas av en myndighet. Lag (2022:351).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Behandling av personuppgifter

31 §  /Ny beteckning 38 § U:2022-07-01/ Om det finns skäl att tro att teknisk utrustning som är CE-märkt inte överensstämmer med de tekniska kraven enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, ska tillsynsmyndigheten förelägga tillverkaren, en avgiftsupptagare eller en betalningsförmedlare att

 1. endast använda utrustningen på visst angivet sätt,
 2. upphöra med användningen av utrustningen, eller
 3. återkalla utrustningen.

[S2]Om teknisk utrustning som är CE-märkt inte överensstämmer med de tekniska kraven enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska tillsynsmyndigheten förelägga tillverkaren att se till att utrustningen överensstämmer med kraven.

[S3]Ett föreläggande gäller så länge som produkten inte överensstämmer med de tekniska kraven och får förenas med vite.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

31 §  Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i EU:s dataskyddsförordning och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

En avgiftsupptagare, den som för avgiftsupptagarens räkning tar upp vägtullar och en EETS-betalningsförmedlare är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som deras respektive verksamhet innebär. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Överklagande

32 §  /Ny beteckning 39 § U:2022-07-01/ Beslut enligt 5 och 9 §§, en myndighets beslut enligt 23 § andra stycket samt tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

32 §  Personuppgifter som har erhållits enligt 28 § får endast behandlas för att identifiera ett fordon eller en ägare eller innehavare av ett fordon i syfte att ta upp eller driva in vägtullar.

Första stycket gäller även för personuppgifter som har erhållits enligt 7 § 9, om avgiftsupptagaren även är betalningsförmedlare. Lag (2022:351).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Bemyndiganden

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Tystnadsplikt

33 §  /Ny beteckning 40 § U:2022-07-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. kraven för registrering som betalningsförmedlare,
 2. tekniska krav på ett elektroniskt vägtullssystem och den fordonsutrustning som ska användas i systemet,
 3. parametrar för klassificering av fordon,
 4. tillsyn, och
 5. avgifter för ärendehantering, registrering och tillsyn enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Prop. 2021/22:118: Paragrafen innehåller ett rakt skaderekvisit. Tystnadsplikt gäller bara om det kan antas att betalningsförmedlaren lider skada om uppgifterna röjs.

Tystnadsplikten är straffsanktionerad i 20 kap. 3 § brottsbalken.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

33 §  Den som på grund av anställning eller på något annat sätt deltar i eller har deltagit i en avgiftsupptagares verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja sådana uppgifter om en EETS-betalningsförmedlares kunder som avgiftsupptagaren har fått enligt 7 § 9, om det kan antas att betalningsförmedlaren lider skada om uppgiften röjs. Lag (2022:351).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Vägtullsregistret

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

34 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska föra ett register som ska innehålla uppgifter om vägtullsområden, EETS- betalningsförmedlare och det gemensamma kontaktställe som avses i 25 § (vägtullsregistret). Registret ska ha till ändamål att inom ramen för det europeiska systemet för elektroniska vägtullar tillhandahålla dessa uppgifter.

Den myndighet som avses i första stycket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. Lag (2022:351).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Tillsyn

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

35 §  Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att avgiftsupptagare på enskild väg och EETS- betalningsförmedlare följer denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen samt över att den tekniska utrustningen i ett vägtullssystem uppfyller föreskrivna krav.

I EU:s dataskyddsförordning och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns bestämmelser om tillsyn över behandlingen av personuppgifter. Lag (2022:351).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

36 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har också rätt att, i den utsträckning det behövs för tillsynen, på begäran få tillträde till anläggningar, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till användandet av ett elektroniskt vägtullssystem. Denna rätt omfattar inte bostäder. Lag (2022:351).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

37 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ska följas.

Om tillsynsmyndigheten meddelar förelägganden eller förbud enligt denna lag, får dessa förenas med vite. Lag (2022:351).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

38 §  Om det finns skäl att tro att teknisk utrustning som är CE-märkt inte överensstämmer med de tekniska kraven enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller kommissionens genomförande-förordning (EU) 2020/204 av den 28 november 2019 om detaljerade skyldigheter för leverantörer av vägtulltjänster i Europeiska systemet för elektroniska vägtulltjänster (EETS), minimiinnehåll i EETS- områdesdeklarationen, elektroniska gränssnitt och krav för driftskompatibilitetskomponenter, och om upphävande av beslut 2009/750/EG, ska tillsynsmyndigheten förelägga tillverkaren, en avgiftsupptagare eller en EETS-betalningsförmedlare att

 1. endast använda utrustningen på visst angivet sätt,
 2. upphöra med användningen av utrustningen, eller
 3. återkalla utrustningen.

Om teknisk utrustning som är CE-märkt inte överensstämmer med de tekniska kraven enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/204, ska tillsynsmyndigheten förelägga tillverkaren att se till att utrustningen överensstämmer med kraven.

Ett föreläggande gäller så länge som produkten inte överensstämmer med de tekniska kraven och får förenas med vite. Lag (2022:351).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Överklagande

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

39 §  Beslut enligt 5 och 9 §§, en myndighets beslut enligt 24 § andra stycket samt tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2022:351).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Bemyndiganden

40 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. kraven för registrering som EETS-betalningsförmedlare,
 2. tekniska krav på ett elektroniskt vägtullssystem och den fordonsutrustning som ska användas i systemet,
 3. parametrar för klassificering av fordon,
 4. behandling av uppgifter som har inhämtats enligt 28 §,
 5. tillsyn, och
 6. avgifter för ärendehantering, registrering och tillsyn enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2022:351).

Ändringar

Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem

Förarbeten
Rskr. 2013/14:132, Prop. 2013/14:25, Bet. 2013/14:TU4
CELEX-nr
32004L0052
Ikraftträder
2014-03-01

Lag (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

Förarbeten
Rskr. 2016/17:16, Prop. 2015/16:191, Bet. 2016/17:SkU5
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:142) om ikraftträdande av lagen (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1010

Lag (2018:373) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem

Förarbeten
Rskr. 2017/18:245, Prop. 2017/18:122, Bet. 2017/18:TU12
Omfattning
ändr. 7, 25, 26, 28 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2022:351) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem

Förarbeten
Rskr. 2021/22:230, Prop. 2021/22:118, Bet. 2021/22:TU10
Omfattning
upph. 2, 20, 27 §§, rubr. närmast före 25 §; nuvarande 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§ betecknas 19, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 §§; ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, de nya 19, 21, 22, 24, 26, 31, 34, 35, 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 5, 17 §§, rubr. närmast före 19, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 33 §§ sätts närmast före 21, 22, 23, 26, 34, 35, 39, 40 §; nya 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33 §§, rubr. närmast före 25, 27, 31, 33 §§
Ikraftträder
2022-07-01