Upphävd författning

Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-06-26
Ändring införd
SFS 2014:946 i lydelse enligt SFS 2016:461
Ikraft
2014-08-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2014:946 har iakttagits.

Förordningens innehåll

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner för den utbildning i svenska för invandrare som ges till utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden under tiden de väntar på att tas emot för bosättning i en kommun. Förordning (2014:1547).

Målgrupp

2 §  Ersättning lämnas för utlänningar som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som är registrerade vid och vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden, dock utan annan begränsning till viss ålder än att utlänningen ska ha fyllt 18 år. Förordning (2014:1547).

Schablonersättning

3 §  En kommun har rätt till en schablonersättning för kostnader för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning om

 • utbildningen ges till en utlänning enligt 2 §,
 • utlänningen har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), och
 • utlänningen vistas i ett anläggningsboende i kommunen.

[S2]Om en utlänning flyttar från ett anläggningsboende i en kommun till ett anläggningsboende i en annan kommun, har även denna kommun rätt till en schablonersättning om villkoren i första stycket är uppfyllda. Förordning (2016:461).

4 §  Schablonersättningen lämnas med 3 500 kr för varje påbörjad månad som utlänningen deltar i utbildningen. Förordning (2015:499).

Beslut och utbetalning

5 §  Migrationsverket prövar frågor om och betalar ut ersättning enligt denna förordning.

6 §  En ansökan om ersättning ska omfatta hela den tid utlänningen deltagit i utbildningen. Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av det kvartal när utlänningen lämnat anläggningsboendet i kommunen.

[S2]Ersättningen betalas ut i efterskott kvartalet efter ansökan. Utbetalning får göras efter den tidpunkten om det finns särskilda skäl. Förordning (2015:499).

Uppgiftsskyldighet

7 §  Kommuner är skyldiga att lämna Migrationsverket de uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras rätt till ersättning enligt denna förordning.

Återbetalning och återkrav

8 §  En kommun som fått ersättning enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om ersättningen har lämnats på felaktig grund.

9 §  Om en kommun är återbetalningsskyldig, ska Migrationsverket besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Migrationsverket avstå helt eller delvis från ett krav på återbetalning.

Överklagande

10 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

11 §  Migrationsverket får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 6 augusti 2014.
 2. Har upphävts genom förordning (2015:499).
 3. Ersättning enligt förordningen lämnas för varje utlänning som deltar i utbildning den 1 juli 2014 och framåt oavsett när utbildningen påbörjats.
Ikraftträder
2014-08-06

Förordning (2014:1547) om ändring i förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:499) om ändring i förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.
 2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2015.
 3. Om en kommun har fått ersättning för 2015 enligt förordningen i den äldre lydelsen ska den redan lämnade ersättningen dras av från den ersättning som kommunen har rätt till enligt förordningen i den nya lydelsen.
Omfattning
upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2016:461) om ändring i förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

Förarbeten
Prop. 2014/15:85
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:1361) om upphävande av förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

Övergångsbestämmelse

 1. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2017.
 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om kostnader som uppkommit före ikraftträdandet, oavsett om utlänningen fortsätter att delta i utbildningen efter denna tidpunkt. Ansökan om ersättning för sådana kostnader ska dock ha inkommit senast den 30 april 2017.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2017-02-01