Upphävd författning

Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2015-03-26
Ändring införd
SFS 2015:210 i lydelse enligt SFS 2019:1104
Ikraft
2015-05-01
Upphäver
Förordning (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syfte

1 §  För att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag och därmed en hållbar regional tillväxt får i mån av tillgång på medel stöd lämnas enligt denna förordning.

[S2]Stödgivningen ska bidra till att nuvarande och kommande generationer kan erbjudas sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden.

Stödgivare

2 §  I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om användningen av vissa medel för regionalt tillväxtarbete.

[S2]Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands kommun. Förordning (2019:1104).

3 §  Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken får stöd lämnas av regionen enligt denna förordning.

[S2]Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken får stöd även lämnas av Tillväxtverket.

[S3]I 22 § finns bestämmelser om vem som är stödgivare i ett enskilt fall. Stöd enligt 16 och 19 §§ lämnas endast av regionen. Stöd enligt 21 § lämnas endast av Tillväxtverket. Förordning (2019:1104).

Statligt stöd

4 §  Stöd får endast lämnas i enlighet med

 1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller
 2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

5 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014 och (EU) nr 1407/2013.

6 §  En förutsättning för stöd är att ansökan om stöd har getts in innan arbetet med verksamheten eller projektet inleds.

7 §  Stöd får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

8 §  Stöd enligt 12, 13 andra stycket1 och 14 §§ får lämnas endast för verksamhet som bedöms kunna uppnå lönsamhet och en varaktig sysselsättning för de anställda.

9 §  Stöd enligt 12, 13 andra stycket1 och 14 §§ får lämnas endast till den som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

10 §  För att beviljas stöd ska löner och andra anställningsförmåner hos stödmottagaren vara minst likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

11 §  Stöd lämnas i form av bidrag om inte annat följer av denna förordning.

Stödberättigande åtgärder

12 §  Stöd till konsulttjänster för små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

[S2]Sådant stöd ska avse produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande ändamål. Stödet får inte överstiga 150 000 kronor.

13 §  Stöd till företagsutveckling får lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

[S2]Stöd får lämnas för kostnader som är hänförliga till produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra liknande ändamål, dock inte sådana kostnader som avser företagets normala drift, för åtgärder

 1. som ska genomföras i ett företag,
 2. som ska genomföras i form av ett samverkansprojekt som omfattar minst tre fristående företag eller, om det finns särskilda skäl, två fristående företag, som är begränsat i tiden samt för de deltagande företagen beräknas skapa ett mervärde som annars inte skulle uppstå, eller
 3. som följer av deltagande i projekt inom regionala utvecklingsstrategier eller strukturfondsprogram.

[S3]Om de godkända kostnaderna uppgår till högst 60 000 kronor, får stödet även inkludera kostnader för maskiner eller andra inventarier (mikrobidrag).

14 §  Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 19 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

[S2]Stöd får endast lämnas för ett företags kostnader för ett första deltagande i en mässa. Stödet får inte överstiga 1 800 000 kr.

15 §  Stöd för samarbetskostnader som uppstår då små och medelstora företag deltar i projekt för europeiskt territoriellt samarbete får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 20 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

16 §  Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

[S2]Stöd får lämnas i form av bidrag eller lån.

17 §  Stöd till innovationskluster får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

18 §  Innovationsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

[S2]Om regionen lämnar stöd enligt första stycket, får stödet endast avse kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella tillgångar. Förordning (2019:1104).

20 §  Stöd till utbildning får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

[S2]Stödet får inte överstiga 1 800 000 kr.

21 §  Riskfinansieringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 21 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

[S2]Finansieringen ska avse stöd i form av eget kapital eller kapital likställt med eget kapital, eller ett finansiellt anslag för direkt eller indirekt tillhandahållande av riskfinansiering till stödberättigade företag.

Förfarandet i stödärenden

22 §  En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till den myndighet som ansvarar för att utlysning av stödmedel har skett.

23 §  Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

24 §  Den som har fått ett stöd ska till den myndighet som har beslutat om stödet skriftligt redovisa erfarenheterna av de åtgärder som stödet beviljats för.

[S2]Myndigheten ska följa den verksamhet som stöd har lämnats till och utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs. Den som har beviljats stöd ska ge myndigheten eller den som myndigheten utser tillfälle att granska verksamheten och på begäran lämna ytterligare uppgifter om verksamheten.

25 §  Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

26 §  Den myndighet som beslutat om ett stöd ska besluta att det beviljade stödet helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
 3. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalningsskyldighet

27 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 26 § föreligger.

28 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 27 §, ska den myndighet som beslutat om stödet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får myndigheten efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

[S2]Ett beslut om återkrav ska fattas inom tio år från det att stödet betalades ut.

29 §  Om en stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska återbetalas, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl.

30 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig eller skyldig att betala ränta enligt denna förordning, får den myndighet som beslutat om stöd besluta att en utbetalning av stöd ska avräknas mot annan utbetalning av stöd enligt förordningen.

Övriga bestämmelser

31 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 25, 26 och 30 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:881).

32 §  En stödmottagare är skyldig att på begäran av den myndighet som beslutat om ett stöd lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014 och (EU) nr 1407/2013.

33 §  En myndighet som har beslutat om stöd ska föra de register som avses i

 1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
 2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

34 §  Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

[S2]Regionen ska underrätta verket så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas. Förordning (2019:1104).

35 §  Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som beslutats enligt den förordningen.
Ikraftträder
2015-05-01

Förordning (2018:881) om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1985) om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

Omfattning
ändr. 2, 3, 18, 34 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:1104) om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

Omfattning
ändr. 2, 3, 18, 34 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Ändring, SFS 2022:1468

Omfattning
upph.