Lag (2015:266) om lokala aktionsgrupper

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2015-05-13
Ändring införd
SFS 2015:266
Ikraft
2015-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Övrigt
Rättelseblad 2015:266 har iakttagits.

1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om lokala aktionsgruppers handläggning av ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling enligt artikel 34.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, i den ursprungliga lydelsen.

Prop. 2014/15:89: Genom bestämmelsen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ett bemyndigande att meddela föreskrifter om lokala aktionsgruppers handläggning av vissa ärenden om stöd. Ärendena gäller ansökningar om stöd för lokalt ledd utveckling inom förvaltningen av EU:s struktur- och investeringsfonder. De lokala aktionsgrupperna ska enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1303/2013 ha vissa uppgifter i stödhanteringen. Dessa grupper är inte förvaltningsmyndigheter och omfattas ...

2 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska på begäran lämna ut uppgifter om ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling till de lokala aktionsgrupperna.

Prop. 2014/15:89: Bestämmelsen är en sekretessbrytande bestämmelse genom vilken den myndighet som regeringen bestämmer blir skyldig att på begäran från de lokala aktionsgrupperna lämna ut uppgifter i ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling till grupperna. De närmare övervägandena har redovisats i avsnitt 4.2.4. De uppgifter det är fråga om är framförallt innehållet i ansökningarna om stöd. Dessa kan avse projekt som täcker ett mycket ...

3 §  Den som genom en lokal aktionsgrupps verksamhet fått uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat får inte röja uppgiften.

[S2]Inte heller får en sådan uppgift röjas som någon genom en lokal aktionsgrupps verksamhet fått om andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för den lokala aktionsgruppens verksamhet.

Prop. 2014/15:89: I bestämmelsen första stycke regleras tystnadsplikt för den som genom en lokal aktionsgrupps verksamhet fått uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat.

Av bestämmelsens andra stycke följer att inte heller andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för gruppens verksamhet får röjas. De närmare övervägandena har redovisats ...

Ändringar

Lag (2015:266) om lokala aktionsgrupper

Förarbeten
Rskr. 2014/15:193, Prop. 2014/15:89, Bet. 2014/15:NU19
Ikraftträder
2015-07-01