Förordning (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TP
Utfärdad
2015-05-28
Ändring införd
SFS 2015:307 i lydelse enligt SFS 2018:885
Ikraft
2015-06-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Ersättning enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för kostnader för inköp och installation av utrustning för att skydda mottagare för järnvägens radiokommunikationssystem, GSM-R, mot störningar till följd av signaler från allmänna mobila kommunikationssystem.

[S2]Ersättning får lämnas till fordonsinnehavare för de fordon som vid tidpunkten för beslutet om ersättning används i järnvägstrafik eller arbete på järnvägsnätet i Sverige. Samma sak gäller för fordon som ska användas enligt en beslutad kommande tågplan.

[S3]De termer som används i denna förordning har samma betydelse som i järnvägslagen (2004:519).

Allmänna villkor

2 §  Ersättning får lämnas för faktiska kostnader för inköp och installation av skyddsutrustning i järnvägsfordons

  1. CAB-radio, och
  2. EDOR (ETCS Data Only Radio).

[S2]För att ersättning ska få lämnas ska skyddsutrustningen och installationen av den minst uppfylla ett av nedanstående krav för CAB-radio:

  • för radiomoduler, skyddskraven i ETSI-specifikation TS 102 933-1 V1.3.1 (2014-06),
  • för ny CAB-radio, skyddskraven i ETSI-specifikation TS 102 933-1 V1.3.1 (2014-06), och
  • för filter, skyddskraven i Trafikverkets tekniska specifikation TRV 2014/71742, ”Type 2, Passive Low pass filter”.

[S3]För att ersättning ska få lämnas för EDOR ska EDOR skyddas med filter som ska uppfylla skyddskraven i Trafikverkets tekniska specifikation TRV 2014/71742, ”Type 1, Passive downlink and uplink Band pass filter”.

3 §  Ersättning får lämnas med högst följande belopp:

  • 37 500 kr per CAB-radio och 45 000 kr per EDOR om skyddsutrustningen är inköpt och installerad före den 1 mars 2016,
  • 18 750 kr per CAB-radio och 22 500 kr per EDOR om skyddsutrustningen är inköpt och installerad efter den 29 februari 2016 men före den 1 januari 2018.

[S2]För det första fordonet i en fordonsserie får ersättning också lämnas för faktiska kostnader för projektering och framtagande av installationsanvisningar med högst hälften av de angivna beloppen för CAB-radio respektive EDOR enligt första stycket. Med fordonsserie avses fordon för vilka samma projekteringar och installationsanvisningar för skyddsutrustning kan användas.

[S3]Ersättning får inte lämnas för skyddsutrustning som är inköpt eller installerad efter den 31 december 2017. Förordning (2016:769).

4 §  Om det finns särskilda skäl, får ersättning lämnas för skyddsutrustning och installation av denna, även om villkoren i 2 § andra och tredje styckena inte är uppfyllda. En förutsättning för detta är att det vid prövningen bedöms att GSM-R med en sådan utrustning kommer att fungera tillförlitligt och säkert med hänsyn till störningar på mottagare till följd av signaler från allmänna mobila kommunikationssystem.

Ansökan och beslut

5 §  Trafikverket prövar frågor om ersättning enligt denna förordning. Ansökan om ersättning sker i efterhand och ska, om inte Trafikverket i det enskilda fallet medger annat, ske skriftligen på blankett som fastställs av Trafikverket.

[S2]Sökanden ska lämna Trafikverket de uppgifter och underlag som verket behöver för att kunna pröva en ansökan om ersättning.

[S3]Ansökningar ska prövas i den ordning som de kommit in till Trafikverket, om det inte finns särskilda skäl till annan ordning i det enskilda fallet.

[S4]En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Trafikverket senast den 1 april 2018. Förordning (2016:769).

6 §  Trafikverket ska vid prövningen samråda med Transportstyrelsen, om behov finns.

[S2]Om Trafikverket beviljar ersättning, ska verket betala ut ersättningen.

7 §  Trafikverket får i enskilda fall medge att ansökan om ersättning sker på förhand och utbetalning av ersättning sker i förskott.

[S2]Om ersättning har betalats ut enligt första stycket, ska sökanden omedelbart efter det att åtgärderna slutförts lämna de uppgifter och underlag som avses i 5 §.

8 §  Ett beslut om ersättning ska förenas med de villkor som behövs för tillsyn och uppföljning av hur ersättningen används. Villkoren ska framgå av beslutet.

Omprövning av beslut samt återkrav

9 §  Om sökanden genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter föranlett att ersättning har beviljats eller beviljats med ett för högt belopp, får ersättningen krävas åter, helt eller delvis, inom tio år från utbetalningen. Detsamma gäller om ersättningsmottagaren bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för ersättningen. Om det finns särskilda skäl, får Trafikverket efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

[S2]Om ett belopp som har återkrävts med stöd av första stycket inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Om det finns särskilda skäl, får Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

10 §  Om inköp eller åtgärder inte utförts i enlighet med ett beslut, får Trafikverket upphäva beslutet eller besluta att ersättning ska lämnas med ett lägre belopp.

Bemyndigande

11 §  Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

12 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:885).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2015.
  2. Ersättning enligt förordningen får dock lämnas för åtgärder som vidtagits från och med den 5 januari 2015.
Ikraftträder
2015-06-25

Förordning (2016:769) om ändring i förordningen (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2016-07-20

Förordning (2018:885) om ändring i förordningen (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-07-01