Förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad
2015-06-25
Ändring införd
SFS 2015:502 i lydelse enligt SFS 2019:1155
Ikraft
2015-08-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och en kommun för att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen och för att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet.

[S2]Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten kan ske i form av lokala överenskommelser och ska avse arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 år. Statsbidrag får lämnas till en kommun för främjande av sådana överenskommelser.

[S3]Samverkan kring nyanländas etablering i arbetslivet kan ske i form av lokala överenskommelser. Statsbidrag får lämnas till en kommun för att främja en överenskommelse om fördjupad samverkan som i första hand avser nyanlända som har fyllt 16 men inte 65 år och som inom de senaste 36 månaderna har beviljats ett uppehållstillstånd enligt

Lokala överenskommelser om unga

2 §  Arbetsförmedlingen får ingå en lokal överenskommelse med en kommun om insatser för arbetslösa ungdomar i syfte att varaktigt minska arbetslösheten i kommunen.

3 §  En lokal överenskommelse ska innehålla en gemensam kartläggning av omfattningen av ungdomsarbetslösheten i kommunen.

[S2]Av kartläggningen ska följande framgå:

 1. gruppens sammansättning,
 2. vilka behov av insatser som gruppen har,
 3. redan pågående insatser som syftar till att minska ungdomsarbetslösheten, och
 4. vilka insatser som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800).

4 §  En lokal överenskommelse ska även innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. den tid överenskommelsen ska gälla,
 2. vilka nya insatser som ska genomföras för att minska ungdomsarbetslösheten och en bedömning av förväntade resultat av dessa, och
 3. hur de insatser som planeras ska dokumenteras för att kunna följas upp.

5 §  Innan en lokal överenskommelse ingås ska Delegationen för unga till arbete (A 2014:06) ges tillfälle att yttra sig över innehållet i överenskommelsen.

Statsbidrag för att främja överenskommelser om unga och nyanlända

6 §  Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun

 1. för att genomföra en kartläggning enligt 3 §, och
 2. för andra samverkansinsatser för att främja genomförandet av en lokal överenskommelse enligt 24 §§. Förordning (2017:105).

6 a §  Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun för att främja en överenskommelse om fördjupad samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i syfte att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet. En sådan överenskommelse ska ange

 1. hur kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga en nyanländs utbildning, kompetens och övriga förutsättningar för att etableras i arbetslivet,
 2. en modell för hur de nyanländas behov av etableringsinsatser ska kunna tillgodoses,
 3. den tid överenskommelsen ska gälla, och,
 4. hur de planerade insatserna ska dokumenteras för att kunna följas upp. Förordning (2017:105).

6 b §  Ett villkor för bidrag enligt 6 och 6 a §§ är att det inte får användas för att utföra uppgifter som kommunen enligt lag eller förordning är skyldig att utföra. Förordning (2017:105).

7 §  Bidrag enligt 6 och 6 a §§ lämnas efter ansökan.

[S2]En ansökan om bidrag enligt 6 § första stycket 1 ska innehålla uppgifter om

 1. tidpunkt för när den lokala överenskommelsen senast beräknas ingås, och
 2. vad bidraget ska användas till.

[S3]En ansökan om bidrag enligt 6 § första stycket 2 ska innehålla

 1. den lokala överenskommelsen, och
 2. uppgift om vad bidraget ska användas till.

[S4]En ansökan om bidrag enligt 6 a § ska innehålla

 1. överenskommelsen om fördjupad samverkan eller uppgift om när den senast beräknas ingås, och
 2. uppgift om vad bidraget ska användas till. Förordning (2017:105).

8 §  I ett beslut om bidrag ska det anges

 1. vilka uppgifter som bidraget beviljas för och inom vilken verksamhet, och
 2. vilken ekonomisk redovisning som ska lämnas enligt 9 § och en sista dag för när den ska lämnas.

9 §  En kommun som tar emot bidrag är skyldig att lämna den ekonomiska redovisning av de mottagna medlen som anges i beslutet.

10 §  Bidrag enligt 6 och 6 a §§ beslutas av Delegationen för unga till arbete (A 2014:06). Vid sådana beslut ska minst tre ledamöter delta.

[S2]Bidraget betalas ut av Arbetsförmedlingen. Förordning (2017:105).

11 § Har upphävts genom förordning (2019:1155).
12 § Har upphävts genom förordning (2019:1155).
13 § Har upphävts genom förordning (2019:1155).
14 § Har upphävts genom förordning (2019:1155).
15 § Har upphävts genom förordning (2019:1155).
16 § Har upphävts genom förordning (2019:1155).

Gemensamma bestämmelser

17 §  En kommun som tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har lämnats för, eller
 2. en redovisning enligt 9 § inte har lämnats. Förordning (2019:1155).

18 §  Om kommunen är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska den myndighet som beslutat om bidraget besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Bidraget betalas tillbaka till den utbetalande myndigheten.

[S2]Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får den beslutande myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta.

19 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 3 augusti 2015.
 2. För 2015 gäller i stället för vad som anges i 11 § tredje stycket, om någon lokal överenskommelse som nämns där inte har ingåtts, att utbildningskontrakt får ingås med en kommun som har beviljats statsbidrag enligt 6 § första stycket 1 och som ungdomen är bosatt i.
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2017:105) om ändring i förordningen (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 6, 7, 10 §§ , rubr. närmast före 2, 6 §; nya 6 a, 6 b §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:830) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. För en arbetslös ungdom som inte har rätt till en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller 11 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2019:1155) om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som vid ikraftträdandet bedriver studier inom ramen för ett utbildningskontrakt, dock längst till och med den 20 september 2020.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om statsbidrag som har fattats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 11, 15 §§; ändr. 1, 17 §§
Ikraftträder
2020-01-01