Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2015-11-26
Ändring införd
SFS 2015:812 i lydelse enligt SFS 2015:961
Ikraft
2016-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av rapporter om betalningar till myndigheter.

[S2]Med myndigheter jämställs företag som står i ett förhållande till en myndighet som motsvarar förhållandet mellan ett dotterföretag och ett moderföretag.

[S3]Lagen är tillämplig på

 1. aktiebolag och handelsbolag som är större företag eller moderföretag i större koncerner enligt 1 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554),
 2. företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och
 3. företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

[S4]För företag som är sådana emittenter som avses i 16 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns särskilda bestämmelser i 16 kap. 6 § samma lag. Lag (2015:961).

Prop. 2015/16:3: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.

Lagen genomför artiklarna 41–48 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (redovisningsdirektivet). ...

Uttryck i lagen

2 §  I denna lag avses med

 1. företag med verksamhet i utvinningsindustrin: företag som bedriver prospektering, utveckling, utvinning och därmed jämförlig verksamhet som avser olja, naturgas, kol, torv, sand, grus, sten, lera, salt, eller metallmalmer eller andra mineraler,
 2. företag med verksamhet inom avverkning av naturskog: företag som avverkar naturskog eller som utför transporter för sådan avverkning,
 3. projekt: en eller flera operativa verksamheter som styrs av ett enda avtal eller flera i väsentlig grad sammankopplade avtal och ligger till grund för betalningsansvar gentemot en myndighet.

Prop. 2015/16:3: I paragrafen definieras vissa uttryck som används i lagen. Paragrafen motsvarar artiklarna 41.1, 41.2 och 41.4 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.

I punkten 1 definieras företag med verksamhet i utvinningsindustrin. I direktivet anges att det som avses är verksamhet som inbegriper utforskning, prospektering, upptäckt, utveckling och utvinning av mineraler, olja, naturgasfyndigheter ...

Rapport på företagsnivå

3 §  Ett företag med verksamhet i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog ska senast sex månader efter räkenskapsårets utgång upprätta en rapport över sådana betalningar till myndigheter som anges i 5 § och som företaget har gjort under räkenskapsåret.

[S2]Ett företag som ingår i en koncern behöver inte upprätta någon rapport om betalningarna omfattas av en rapport på koncernnivå som moderföretaget upprättar enligt denna lag eller motsvarande bestämmelser i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen.

Prop. 2015/16:3: Paragrafen, som genomför artikel 42 i direktivet, anger när en rapport på företagsnivå ska upprättas. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.

I första stycket föreskrivs att företag med verksamhet i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog är skyldiga att upprätta en rapport över betalningar till myndigheter. Rapporten ska upprättas räkenskapsårsvis och senast sex månader efter räkenskapsårets ...

Rapport på koncernnivå

4 §  Om något av företagen i en koncern bedriver verksamhet i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog, ska moderföretaget senast sex månader efter räkenskapsårets utgång upprätta en rapport över sådana betalningar till myndigheter som anges i 5 § och som något av koncernföretagen har gjort under räkenskapsåret.

[S2]Företaget behöver inte upprätta någon rapport om det är ett dotterföretag och betalningarna omfattas av en rapport på koncernnivå som ett moderföretag upprättar enligt denna lag eller motsvarande bestämmelser i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen.

[S3]Rapporten behöver inte omfatta betalningar från koncernföretag som med stöd av 7 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) inte omfattas av koncernredovisningen för räkenskapsåret.

Prop. 2015/16:3: Paragrafen, som genomför artikel 44 i direktivet, anger när en rapport på koncernnivå ska upprättas. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.

I första stycket föreskrivs att moderföretag i en koncern, där något eller några av koncernföretagen bedriver verksamhet i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog, ska upprätta en rapport som omfattar hela koncernen. Med moderföretag avses detsamma ...

Rapportens innehåll

5 §  Rapporten ska innehålla upplysningar om sådana betalningar för verksamheten som utgör

 1. ersättning för produktionsrättigheter,
 2. skatt som tas ut från företag på inkomst, produktion eller vinst från företag och inte är skatt på fysiska personers inkomst och inte heller mervärdesskatt, omsättningsskatt eller annan skatt på konsumtion,
 3. royalty,
 4. utdelning,
 5. kontrakts-, upptäckts- eller produktionsbonus,
 6. ersättning för licens eller koncession, eller
 7. betalning för infrastrukturförbättringar.

[S2]Det sammanlagda beloppet av de betalningar som har gjorts till varje myndighet ska anges. Om vissa betalningar har avsett ett särskilt projekt, ska det sammanlagda beloppet av de betalningarna anges. Om betalningsskyldigheten har uppstått på företagsnivå, behöver betalningarna dock inte redovisas per projekt. I samtliga fall ska det anges hur stor del som avser var och en av de typer av betalningar som anges i första stycket 1–7.

[S3]Om en betalning har gjorts på annat sätt än med pengar, ska uppgift lämnas om värdet och, i tillämpliga fall, volymen. I en not ska det förklaras hur betalningens värde har beräknats.

Prop. 2015/16:3: I paragrafen anges vilka typer av betalningar som ska rapporteras och hur de ska specificeras. Paragrafen genomför artiklarna 41.5, 43.2 och 43.3 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.

Första stycket anger vilka typer av betalningar som ska tas med i rapporten. Betalningarna ska ha skett för verksamheten, dvs. i någon mening skett för att möjliggöra eller gynna verksamheten i utvinningsindustrin ...

6 §  En betalning som, ensam eller tillsammans med andra sammanhängande betalningar, är mindre än 860 000 kronor under ett räkenskapsår behöver inte tas med i rapporten.

Prop. 2015/16:3: I paragrafen anges ett undantag från rapporteringskravet för betalningar under visst värde. Paragrafen genomför artikel 43.1 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.

Enligt bestämmelsen behöver betalningar understigande 860 000 kronor inte redovisas i rapporten. Härvid måste dock beaktas att sammanhängande betalningar ska räknas ihop. Om ett företag t.ex. fyra gånger per år gör en betalning ...

7 §  En rapport ska återge en betalnings eller en verksamhets verkliga innebörd.

Prop. 2015/16:3: Paragrafen ger uttryck för principen om verklig innebörd (substance over form). Paragrafen genomför artikel 43.4 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.

Företagen får inte undvika att ta med en betalning i rapporten genom att benämna den på annat sätt, genom att ge en ny beteckning åt en verksamhet eller genom att dela upp betalningen. Betalningar som hör samman med varandra ska läggas ihop ...

Offentliggörande

8 §  Rapporten ska offentliggöras genom att en bestyrkt kopia på svenska ges in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Med bestyrkt kopia jämställs ett elektroniskt original.

[S2]En rapport som har upprättats av ett aktiebolag ska registreras i aktiebolagsregistret av Bolagsverket. Registreringen ska vara på svenska. Om det bolag som registreringen avser begär det, ska registreringen dessutom göras på ett annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

Prop. 2015/16:3: Rapporten ska enligt direktivet offentliggöras på samma sätt som direktivet föreskriver i fråga om årsredovisningen, dvs. i enlighet med direktiv 2009/101/EG. Årsredovisningar för aktiebolag och handelsbolag offentliggörs genom ingivande till Bolagsverket.

I första stycket regleras företagets skyldighet att ge in rapporten till Bolagsverket. Tiden för att ge in rapporten överensstämmer med den som gäller i fråga om ingivande av årsredovisning i aktiebolag, jfr <a href="https://lagen.nu/1995:1554#K8" ...

9 §  Rapporten får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till Bolagsverket, och
 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet.

Prop. 2015/16:3: I paragrafen regleras elektronisk överföring till Bolagsverket. Paragrafen genomför delvis artikel 45.1 i direktivet.

Av första stycket framgår att rapporten får ges in till Bolagsverket på elektronisk väg. Detta överensstämmer med det som gäller för en årsredovisning, se 8 kap. 3 a § årsredovisningslagen (1995:1554).

Andra stycket innehåller en upplysning om regeringens ...

Rapportering enligt tredjelands bestämmelser

10 §  Ett företag behöver inte upprätta någon rapport enligt denna lag, om det i stället

 1. upprättar och offentliggör en rapport i enlighet med ett tredjelands rapporteringskrav som Europeiska kommissionen har bedömt som likvärdiga med kraven inom Europeiska unionen, och
 2. offentliggör rapporten i Sverige enligt 8 §.

Prop. 2015/16:3: I paragrafen görs ett undantag från rapporteringskraven när det finns en annan likvärdig rapport. Paragrafen genomför artikel 46.1 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.

Ett företag behöver inte upprätta någon rapport, om det har upprättat och offentliggjort en rapport enligt lagstiftningen i ett tredjeland (dvs. en stat utanför Europeiska unionen). En nödvändig förutsättning är dock att ...

Vite

11 §  Om ett företag inte ger in en rapport enligt denna lag, kan Bolagsverket förelägga den som ensam eller tillsammans med någon annan är skyldig att ge in rapporten att fullgöra sin skyldighet.

[S2]Föreläggandet får förenas med vite.

[S3]Frågor om utdömande av vite prövas av Bolagsverket.

Prop. 2015/16:3: Paragrafen innehåller bestämmelser om vite. Bestämmelserna ger Bolagsverket sådana befogenheter som artikel 45.2 i direktivet förutsätter. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

Paragrafen är utformad i nära anslutning till 8 kap. 13 § årsredovisningslagen (1995:1554), som ger Bolagsverket möjlighet att vitesförelägga styrelseledamöter ...

Överklagande

12 §  Bolagsverkets beslut enligt 8 och 11 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ges in till Bolagsverket inom två månader från dagen för beslutet.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2015/16:3: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Frågan berörs i avsnitt 11.3.

Överklagandetiden är två månader, i likhet med vad som gäller vid överklagande av motsvarande beslut enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Tiden löper från tidpunkten för meddelandet av Bolagsverkets beslut och förutsätter alltså inte att beslutet har ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:961) om ändring i lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter

Förarbeten
Rskr. 2015/16:95, Prop. 2015/16:26, Bet. 2015/16:FiU14
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-02-01