Lag (2016:1013) om personnamn

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2016-11-17
Ändring införd
SFS 2016:1013 i lydelse enligt SFS 2018:1295
Ikraft
2017-07-01
Upphäver
Namnlag (1982:670)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens innehåll

1 §  I denna lag finns bestämmelser om förvärv och ändring av personnamn. Med personnamn avses efternamn, förnamn och gårdsnamn.

[S2]Lagen innehåller också bestämmelser om

 • förlust av efternamn,
 • särskilt skydd för efternamn,
 • internationella förhållanden,
 • samtycke eller prövning vid byte av barns efternamn,
 • tidpunkten för förvärv eller ändring av personnamn,
 • förfarandet i mål och ärenden.

Prop. 2015/16:180: Lagen innehåller också bestämmelser om – förlust av efternamn, – särskilt skydd för efternamn, – internationella förhållanden, – samtycke eller prövning vid byte av barns efternamn, – tidpunkten för förvärv eller ändring av personnamn, – förfarandet i mål och ärenden.

Paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, innehåller en beskrivning av lagens innehåll. Paragrafen saknar motsvarighet i 1982 års namnlag.

Lagen innehåller bestämmelser ...

Allmänt om förvärv och ändring av personnamn

2 §  En person får förvärva eller ändra ett personnamn enligt vad som föreskrivs i denna lag.

[S2]Ett efternamn kan förvärvas genom födelsen eller adoption enligt 48 §§, genom byte enligt 912 §§, 13 § första stycket och 1420 §§ eller enligt 30 §. Ett efternamn kan ändras enligt 13 § andra stycket.

[S3]Ett förnamn eller ett gårdsnamn kan förvärvas eller ändras enligt 2630 §§.

Prop. 2015/16:180: Ett efternamn kan förvärvas genom födelsen eller adoption enligt 4–8 §§, genom byte enligt 9–12 §§, 13 § första stycket och 14–20 §§ eller enligt 30 §. Ett efternamn kan ändras enligt 13 § andra stycket.

Ett förnamn eller ett gårdsnamn kan förvärvas eller ändras enligt 26–30 §§.

Paragrafen, som införs med anledning av Lagrådets synpunkter, innehåller allmänna bestämmelser om förvärv och ändring av personnamn. Paragrafen saknar motsvarighet i 1982 års ...

3 §  Den som vill förvärva eller ändra ett personnamn ska ansöka om detta hos Skatteverket.

Prop. 2015/16:180: Paragrafen, som införs med anledning av Lagrådets synpunkter, innehåller bestämmelser om ansökan om personnamn. Paragrafen saknar motsvarighet i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 14.2.

Enligt paragrafen ska den som vill förärva eller ändra ett personnamn ansöka om detta hos Skatteverket. Det är Skatteverket som beslutar om förvärv eller ändring av personnamn (36 §). Alla ändringar ...

Efternamn

Förvärv av efternamn genom födelsen

4 §  När ett barn har fötts ska barnet ges ett efternamn.

[S2]Barnets efternamn får vara

 1. ett efternamn som föräldrarna eller någon av dem bär,
 2. ett efternamn som någon av föräldrarna har burit,
 3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efternamn som föräldrarna bär,
 4. ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt, eller
 5. ett efternamn som något av föräldrarnas gemensamma barn bär.

[S3]Ett efternamn enligt andra stycket 2 får inte vara ett namn som har förvärvats genom äktenskap, utom i det fall en förälder som avlidit bar namnet vid sin död.

Prop. 2015/16:180: 4. ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt, eller

5. ett efternamn som något av föräldrarnas gemensamma barn bär. Ett efternamn enligt andra stycket 2 får inte vara ett namn som har förvärvats genom äktenskap, utom i det fall en förälder som avlidit bar namnet vid sin död.

I paragrafen regleras vilket efternamn ett nyfött barn får bära. Paragrafen ...

5 §  En ansökan om förvärv av det efternamn ett barn ska ges enligt 4 § ska göras inom tre månader från barnets födelse. Det är förhållandena vid ansökningstillfället som är avgörande för bedömningen av om ett namn får förvärvas.

[S2]Om det inte görs någon ansökan inom den tid som anges i första stycket, förvärvar barnet det efternamn som den förälder som har fött barnet bär eller, om den föräldern har avlidit, det efternamn som den föräldern bar vid sin död.

Prop. 2015/16:180: Om det inte görs någon ansökan inom den tid som anges i första stycket, förvärvar barnet det efternamn som den förälder som har fött barnet bär eller, om den föräldern har avlidit, det efternamn som den föräldern bar vid sin död.

Paragrafen innehåller regler om när en ansökan om ett nyfött barns efternamn ska göras och vilket namn barnet förvärvar om det inte görs någon ansökan. Paragrafen motsvarar delvis 1 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:180#S6-1" ...

Förvärv av efternamn genom adoption

6 §  Efter ett beslut om adoption ska adoptivbarnet ges ett nytt efternamn. Detta gäller dock inte om en make eller sambo adopterar den andra makens eller sambons barn eller om en domstol har beslutat enligt 8 §.

[S2]När makar eller sambor adopterar gemensamt får adoptivbarnets efternamn vara

 1. ett efternamn som adoptivföräldrarna eller någon av dem bär,
 2. ett efternamn som någon av adoptivföräldrarna har burit,
 3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efternamn som adoptivföräldrarna bär,
 4. ett efternamn som är bildat av något av adoptivföräldrarnas förnamn med tillägg av någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt, eller
 5. ett efternamn som något av adoptivföräldrarnas gemensamma barn bär.

[S3]Ett efternamn enligt andra stycket 2 får inte vara ett namn som har förvärvats genom äktenskap, utom i det fall en adoptivförälder som avlidit bar namnet vid sin död.

[S4]När ett adoptivbarn adopteras av en person ensam gäller andra stycket 1, 2 och 4 och tredje stycket den föräldern. Lag (2018:1295).

Prop. 2015/16:180: 3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efternamn som adoptivföräldrarna bär,

4. ett efternamn som är bildat av något av adoptivföräldrarnas förnamn med tillägg av någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt, eller

5. ett efternamn som något av adoptivföräldrarnas gemensamma barn bär. Ett efternamn enligt andra stycket 2 får inte vara ett namn som har förvärvats genom äktenskap, utom i det fall ...

7 §  En ansökan om förvärv av det efternamn ett adoptivbarn ska ges enligt 6 § ska göras inom tre månader från beslutet om adoption. Det är förhållandena vid ansökningstillfället som är avgörande för bedömningen av om ett namn får förvärvas.

[S2]Om det inte görs någon ansökan inom den tid som anges i första stycket, förvärvar adoptivbarnet den äldre av adoptivföräldrarnas efternamn eller, när ett adoptivbarn adopteras av en person ensam, adoptivförälderns efternamn.

Prop. 2015/16:180: Om det inte görs någon ansökan inom den tid som anges i första stycket, förvärvar adoptivbarnet den äldre av adoptivföräldrarnas efternamn eller, när ett

adoptivbarn adopteras av en person ensam, adoptivförälderns efternamn.

Paragrafen innehåller regler om när en ansökan om ett adoptivbarns efternamn ska göras och vilket namn adoptivbarnet förvärvar om det inte görs någon ansökan. Paragrafen motsvarar delvis 2 och 3 §§ ...

8 §  En domstol får i adoptionsärendet besluta att adoptivbarnet ska behålla sitt efternamn, eller förvärva ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av det efternamn som barnet bär och ett efternamn som en adoptivförälder bär.

Prop. 2015/16:180: Paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, innehåller en bestämmelse om möjligheten för en domstol att i adoptionsärendet besluta att adoptivbarnet ska behålla sitt befintliga namn. Paragrafen motsvarar delvis 4 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Paragrafen tillämpas när frågan om adoption prövas i svensk domstol. Den är tillämplig oavsett om det är ...

Byte till ett efternamn med anknytning till en förälder

9 §  En person får byta sitt efternamn till

 1. ett efternamn som föräldrarna eller någon av dem bär,
 2. ett efternamn som någon av föräldrarna har burit,
 3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efternamn som föräldrarna bär eller har burit, eller
 4. ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt.

[S2]Ett efternamn enligt första stycket 2 och 3 som någon av föräldrarna har burit får inte vara ett namn som har förvärvats genom äktenskap, utom i det fall en förälder som avlidit bar namnet vid sin död.

Prop. 2015/16:180: 3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efternamn som föräldrarna bär eller har burit, eller

4. ett efternamn som är bildat av något av föräldrarnas förnamn med tillägg av någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt.

Ett efternamn enligt första stycket 2 och 3 som någon av föräldrarna har burit får inte vara ett namn som har förvärvats genom äktenskap, utom i det fall en

förälder ...

10 §  En person som har förvärvat sitt efternamn genom adoption enligt 6 § får byta namnet till ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av det efternamn som han eller hon bär och det efternamn som bars före adoptionen.

Prop. 2015/16:180: I paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, regleras möjligheten för ett adoptivbarn att förvärva sitt namn från tiden före adoptionen som en del i ett dubbelt efternamn. Paragrafen motsvarar närmast 26 och 27 §§ i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Bestämmelsen innebär att ett adoptivbarn, som enligt 6 § har förvärvat ett efternamn med anknytning till ...

Byte till en familjehemsförälders efternamn

11 §  Ett barn som för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem har tagits emot av någon annan än barnets föräldrar, får byta sitt efternamn till

 1. ett efternamn som familjehemsföräldern eller någon av familjehemsföräldrarna bär,
 2. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efternamn som familjehemsföräldrarna bär, eller
 3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av det efternamn som barnet bär och ett efternamn som en familjehemsförälder bär.

Prop. 2015/16:180: 2. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efternamn som familjehemsföräldrarna bär, eller

3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av det efternamn som barnet bär och ett efternamn som en familjehemsförälder bär.

Paragrafen innehåller regler om möjligheten att byta till en familjehemsförälders efternamn. Paragrafen motsvarar delvis 8 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:180#S6-4" ...

Byte till en makes efternamn

12 §  En make får byta sitt efternamn till den andra makens efternamn.

[S2]En make får byta sitt efternamn till ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av det efternamn som maken bär och det efternamn som den andra maken bär.

[S3]Första och andra styckena gäller även en efterlevande makes byte till den avlidna makens efternamn.

Prop. 2015/16:180: En make får byta sitt efternamn till ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av det efternamn som maken bär och det efternamn som den andra maken bär.

Byte till andra efternamn och ändring av efternamn

13 §  En person får byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn eller till ett befintligt efternamn som inte kan förvärvas enligt 4–12 eller 30 §, om förutsättningarna i 1419 §§ är uppfyllda eller om det annars finns särskilda skäl.

[S2]En person får ändra sitt efternamn utan att det anses som byte till ett annat efternamn genom

 1. en enkel stavningsändring som inte förändrar namnets uttal,
 2. en ändring av namnets genusform, eller
 3. en ändring av ordningsföljden mellan namnen i ett dubbelt efternamn.

Prop. 2015/16:180: I paragrafen regleras möjligheten till s.k. administrativa namnförvärv, dvs. byte till efternamn som inte kan förvärvas i familjerättslig ordning, och möjlighetgen till ändring av efternamn. Paragrafen motsvarar delvis 11 och 15 §§ i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 5, 8.1, 8.2 ...

 • HFD 2020:41:Trots att det finns en språklig likhet i uttal och stavning mellan ett nybildat efternamn (Magård) och ett redan förekommande efternamn (Magaard) har en konkret förväxlingsrisk inte ansetts föreligga då namnen uppfattas som olika namn rent visuellt. Även fråga om betydelsen av äldre och utländska stavningsnormer.
 • HFD 2021:36:Fråga om en EU-medborgare på grund av särskilda skäl får byta efternamn till ett nybildat namn som godkänts i ett annat EU-land.

14 §  En person får byta till ett nybildat efternamn endast om namnet inte

 1. används som förnamn,
 2. består av mer än ett ord,
 3. kan väcka anstöt,
 4. kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet, eller
 5. av någon annan anledning är olämpligt som efternamn.

Prop. 2015/16:180: I paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, anges vissa krav som ställs på ett namn för att detta ska kunna förvärvas som ett nybildat efternamn. Paragrafen motsvarar delvis 12 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 8.1.

Av kraven i paragrafen följer på vilka olika sätt ett nybildat efternamn inte får vara konstruerat.

Enligt första punkten ...

15 §  Om inte annat följer av 1619 §§, får en person endast byta till ett efternamn som inte kan förväxlas med

 1. ett efternamn som någon annan lagligen bär,
 2. ett historiskt känt efternamn som har burits av en utdöd släkt,
 3. ett allmänt känt utländskt efternamn,
 4. någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namn,
 5. en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller en liknande sammanslutning,
 6. någon annans i Sverige skyddade näringskännetecken eller varukännetecken, eller
 7. något som finns i ett litterärt eller konstnärligt verk och som kränker någon annans upphovsrätt till verket.

[S2]Vid en prövning enligt första stycket ska ett dubbelt efternamn anses som två efternamn.

Prop. 2015/16:180: 7. något som finns i ett litterärt eller konstnärligt verk och som kränker någon annans upphovsrätt till verket.

Vid en prövning enligt första stycket ska ett dubbelt efternamn anses som två efternamn.

I paragrafen anges sådana namn och andra kännetecken som utgör hinder mot förvärv av ett efternamn, den s.k. hinderkatalogen. Paragrafen ...

 • HFD 2020:41:Trots att det finns en språklig likhet i uttal och stavning mellan ett nybildat efternamn (Magård) och ett redan förekommande efternamn (Magaard) har en konkret förväxlingsrisk inte ansetts föreligga då namnen uppfattas som olika namn rent visuellt. Även fråga om betydelsen av äldre och utländska stavningsnormer.
 • NJA 2021 s. 919:Ett efternamn med särskilt skydd har inte ansetts utgöra grund för hävning av ett registrerat företagsnamn.

16 §  En person får byta till ett efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer.

[S2]En person får även byta till ett efternamn som lagligen bärs av färre än 2 000 personer, om namnet någon gång har kunnat förvärvas enligt första stycket.

[S3]Vid en prövning enligt första eller andra stycket ska ett dubbelt efternamn anses som två efternamn.

Prop. 2015/16:180: En person får även byta till ett efternamn som lagligen bärs av färre än 2 000 personer, om namnet någon gång har kunnat förvärvas enligt första stycket.

Vid en prövning enligt första eller andra stycket ska ett dubbelt efternamn anses som två efternamn.

Paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, innehåller bestämmelser om befintliga efternamn som fritt kan förvärvas. Paragrafen saknar motsvarighet i 1982 års namnlag. Övervägandena ...

 • NJA 2021 s. 919:Ett efternamn med särskilt skydd har inte ansetts utgöra grund för hävning av ett registrerat företagsnamn.

17 §  Om en person har förvärvat ett nybildat efternamn enligt denna lag, får därefter den personens förälder, syskon eller syskonbarn byta till det namnet, om personen samtycker till det. Om det första förvärvet har gjorts av flera, krävs att alla samtycker.

Prop. 2015/16:180: Paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, innehåller bestämmelser om s.k. anslutningsförvärv för vissa anhöriga till en person som har förvärvat ett nybildat efternamn. Paragrafen motsvarar delvis 13 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.

En person kan med stöd av 13 § byta till ett nybildat efternamn. Efternamnet blir då administrativt skyddat enligt ...

18 §  En person får byta till ett efternamn som har funnits i hans eller hennes släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer. Det får dock inte vara längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka, räknat från och med personens föräldrar.

Prop. 2015/16:180: I paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, regleras möjligheten för en person att i administrativ ordning byta sitt efternamn till ett äldre släktnamn. Paragrafen saknar motsvarighet i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 8.4.

Enligt paragrafen, som utgör ett undantag från 15 §, får en person byta till ett administrativt skyddat efternamn som har funnits i hans ...

19 §  En person får byta till ett efternamn som han eller hon tidigare har burit utan att ha förlorat det enligt 21 §.

[S2]En person får byta till ett efternamn genom att stryka ett av namnen i sitt dubbla efternamn.

Prop. 2015/16:180: En person får byta till ett efternamn genom att stryka ett av namnen i sitt dubbla efternamn.

I paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, regleras möjligheten att i administrativ ordning byta tillbaka till ett tidigare efternamn och att stryka ett av namnen i ett dubbelt efternamn. Paragrafen motsvarar delvis 5, 8, 10 och 14 §§ i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt ...

Byte till dubbelt efternamn

20 §  En person får byta sitt efternamn till ett dubbelt efternamn som inte kan förvärvas enligt 4–13 eller 30 §.

[S2]Ett dubbelt efternamn enligt första stycket får endast bestå av två enkla efternamn som den personen kan förvärva var för sig enligt denna lag. Namnen i det dubbla efternamnet ska bäras i en bestämd ordning och får förenas med ett bindestreck.

Prop. 2015/16:180: Ett dubbelt efternamn enligt första stycket får endast bestå av två enkla efternamn som den personen kan förvärva var för sig enligt denna lag. Namnen i det dubbla efternamnet ska bäras i en bestämd ordning och får förenas med ett bindestreck.

Paragrafen, som utformas i huvudsak i enlighet med Lagrådets förslag, innehåller regler om dubbla efternamn och hur sådana namn kan förvärvas när detta inte är möjligt genom ett familjerättsligt förvärv eller ett administrativt ...

Förlust av efternamn

21 §  Om någon har förvärvat ett efternamn som han eller hon inte har rätt till och detta leder till besvär för någon annan, ska en domstol på talan av den sistnämnde besluta att namnet förloras, om det inte finns särskilda skäl mot det.

[S2]Om någon förlorar sitt efternamn enligt första stycket, ska domstolen besluta att också den som genom denne har förvärvat namnet förlorar namnet, om talan förs om detta och det inte finns särskilda skäl mot det. Detsamma gäller om någon som skulle ha förlorat sitt efternamn enligt första stycket har avlidit.

[S3]En talan enligt första stycket som grundar sig på att ett faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken har hävts får inte väckas senare än ett år efter hävandet. I övriga fall får talan inte väckas senare än fem år efter det att Skatteverkets beslut fick laga kraft.

Prop. 2015/16:180: Om någon förlorar sitt efternamn enligt första stycket, ska domstolen besluta att också den som genom denne har förvärvat namnet förlorar namnet, om talan förs om detta och det inte finns särskilda skäl mot det. Detsamma gäller om någon som skulle ha förlorat sitt efternamn enligt första stycket har avlidit.

En talan enligt första stycket som grundar sig på att ett faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 ...

22 §  Om någon förlorar sitt efternamn enligt 21 §, ska domstolen med tillämpning av 412 §§ fastställa vilket namn som förvärvas i stället för det som förloras.

Prop. 2015/16:180: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att domstolen fastställer vilket efternamn som ersätter det som går förlorat. Paragrafen motsvarar delvis 19 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 10.

Det är enligt paragrafen domstolen i målet om förlust av efternamn som ska fastställa vilket namn som ska ersätta det som går förlorat enligt 21 §. När det gäller valet av nytt efternamn ska domstolen ...

Särskilt skydd för efternamn

23 §  Ingen får obehörigen, till nackdel för den som har skydd för sitt efternamn enligt 15 §,

 1. använda ett namn som kan förväxlas med efternamnet,
 2. i näringsverksamhet använda en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller en liknande sammanslutning som kan förväxlas med efternamnet, eller
 3. i näringsverksamhet använda ett näringskännetecken, varukännetecken eller annat kännetecken som kan förväxlas med efternamnet.

[S2]Vid en prövning enligt första stycket ska ett dubbelt efternamn anses som två efternamn.

Prop. 2015/16:180: 2. i näringsverksamhet använda en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller en liknande sammanslutning som kan förväxlas med efternamnet, eller

3. i näringsverksamhet använda ett näringskännetecken, varukännetecken eller annat kännetecken som kan förväxlas med efternamnet.

Vid en prövning enligt första stycket ska ett dubbelt efternamn anses som två efternamn.

I paragrafen regleras frågan om särskilt skydd för vissa efternamn. ...

24 §  Rätten till ett inarbetat näringskännetecken eller varukännetecken eller ett allmänt känt konstnärsnamn eller likartat namn ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett sådant efternamn som har särskilt skydd enligt 23 § och som kännetecknet eller konstnärsnamnet kan förväxlas med, om den som bär efternamnet inte inom rimlig tid vidtar åtgärder för att hindra användningen av kännetecknet eller konstnärsnamnet.

[S2]På yrkande av en part får en domstol, om det är skäligt, besluta att ett kännetecken eller ett konstnärsnamn endast får användas på ett särskilt sätt.

[S3]Vid en prövning enligt första stycket ska ett dubbelt efternamn anses som två efternamn.

Prop. 2015/16:180: På yrkande av en part får en domstol, om det är skäligt, besluta att ett kännetecken eller ett konstnärsnamn endast får användas på ett särskilt sätt.

Vid en prövning enligt första stycket ska ett dubbelt efternamn anses som två efternamn.

Paragrafen innehåller regler om s.k. passivitetsskydd för allmänt kända konstnärsnamn och ...

25 §  Den som gör intrång i någon annans rätt enligt 23 § är skyldig att ersätta den kränkning och annan skada som intrånget har medfört, om han eller hon har insett eller borde ha insett att användandet var till nackdel för den andre.

Prop. 2015/16:180: Paragrafen innehåller regler om skadestånd på grund av intrång i någons namnrätt. Paragrafen motsvarar i huvudsak 23 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 11.

En förutsättning för att skadestånd ska kunna utgå enligt paragrafen är att någon gör intrång i annans ...

Förnamn

26 §  Varje barn ska ges ett eller flera förnamn.

[S2]En ansökan om förvärv av barnets förnamn ska göras inom tre månader från barnets födelse.

Prop. 2015/16:180: En ansökan om förvärv av barnets förnamn ska göras inom tre månader från barnets födelse.

Paragrafen innehåller den grundläggande regeln om förvärv av förnamn. Paragrafen motsvarar i huvudsak 30 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 12.1.

Enligt första stycket ska varje barn ges ett eller flera förnamn. Det finns ingen begränsning av hur många förnamn ett barn ...

27 §  En person får förvärva eller ändra förnamn genom

 1. tillägg av ett eller flera namn,
 2. byte av ett eller flera namn,
 3. strykning av ett eller flera namn, dock inte alla, eller
 4. ändring av ordningsföljden mellan två eller flera namn. Lag (2018:1295).

Prop. 2015/16:180: I paragrafen anges hur en person får förvärva nya förnamn eller ändra sina befintliga förnamn. Paragrafen motsvarar delvis 31–33 §§ i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 12.1.

I första och andra punkterna regleras förvärv av förnamn medan tredje och fjärde punkterna reglerar ändring av förnamn. ...

28 §  Som förnamn får endast förvärvas ett namn som inte

 1. kan väcka anstöt,
 2. kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet, eller
 3. av någon annan anledning är olämpligt som förnamn.

Prop. 2015/16:180: I paragrafen anges de krav som ställs på ett namn för att detta ska kunna förvärvas som ett förnamn. Paragrafen motsvarar i huvudsak 34 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 12.1.

Paragrafen avser förvärv av förnamn (se 26 § och 27 § 1 och 2) och anger på vilka olika sätt ett förnamn inte får vara konstruerat.

Enligt första punkten får ett namn inte förvärvas ...

 • HFD 2019:57:Namnen Ford, Prins och J har godkänts som förnamn (I-III).

Gårdsnamn

29 §  Ett gårdsnamn som enligt gammal sedvänja används eller har använts som tillnamn får förvärvas av den som har anknytning till gårdsnamnet genom släktskap eller äktenskap. Gårdsnamnet ska bäras närmast före eller efter förnamnen.

[S2]Den som bär ett gårdsnamn får stryka namnet eller ändra ordningsföljden mellan namnet och förnamnen.

Prop. 2015/16:180: Den som bär ett gårdsnamn får stryka namnet eller ändra ordningsföljden mellan namnet och förnamnen.

Paragrafen innehåller regler om gårdsnamn. Paragrafen motsvarar delvis 35 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 12.2.

Med gårdsnamn avses ett namn som anger vilken gård den som bär namnet kommer från eller har anknytning till. Som exempel på gårdsnamn kan nämnas Erikers, ...

Internationella förhållanden

30 §  Den som har förvärvat ett namn i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz genom födelse, ändrat civilstånd eller annat familjerättsligt förhållande har rätt att förvärva det namnet också i Sverige, om han eller hon vid förvärvet i den andra staten var medborgare eller hade hemvist där eller hade någon annan särskild anknytning dit.

[S2]Första stycket ger inte en person rätt att som förnamn förvärva ett namn som

 1. kan väcka anstöt,
 2. kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet, eller
 3. av någon annan anledning är olämpligt som förnamn.

Prop. 2015/16:180: Paragrafen ger rätt att förvärva ett namn när det inte är möjligt enligt de vanliga reglerna, om det har förvärvats på ett visst sätt i en annan EES-

stat eller i Schweiz. Den tar sikte på de situationer då en tillämpning av lagens andra bestämmelser skulle leda till att någon nekas att här få ett namn som han eller hon bär i enlighet med den andra ...

31 §  Lagen gäller inte för svenska medborgare som har hemvist i Danmark, Finland eller Norge.

Prop. 2015/16:180: Lagen bygger på nationalitetsprincipen, vilket innebär att den gäller för svenska medborgare oavsett var de har sin hemvist. Paragrafen innehåller ett undantag från denna princip. Enligt undantaget gäller lagen inte svenska medborgare som har hemvist i Danmark, Finland eller Norge.

Paragrafen motsvarar 50 § i 1982 års namnlag (<a href="https://lagen.nu/prop/1982/83:38#sid11" ...

32 §  Lagen tillämpas på danska, finska och norska medborgare som har hemvist i Sverige.

[S2]Lagen får tillämpas på andra utländska medborgare som har hemvist i Sverige. I fråga om efternamn som har förvärvats enligt lagen gäller 2125 §§.

[S3]När utländska medborgare adopteras här i landet tillämpas alltid 68 §§.

Prop. 2015/16:180: Lagen får tillämpas på andra utländska medborgare som har hemvist i Sverige. I fråga om efternamn som har förvärvats enligt lagen gäller 21–25 §§.

När utländska medborgare adopteras här i landet tillämpas alltid 6–8 §§.

I paragrafen anges när lagen ska tillämpas på utländska medborgare. Paragrafen motsvarar 51 § i 1982 års namnlag (prop. 1982/83:38 s. 12– 14 och <a href="https://lagen.nu/prop/1984/85:124#sid72" ...

33 §  Lagen tillämpas på statslösa personer som har hemvist i Sverige eller, om de inte har hemvist i något land, har sin vistelseort här.

Prop. 2015/16:180: Paragrafen innehåller regler om lagens tillämplighet på statslösa personer. Paragrafen motsvarar 52 § i 1982 års namnlag (prop. 1982/83:38 s. 14). Övervägandena finns i avsnitt 13.

Samtycke eller prövning vid byte av barns efternamn

34 §  Om ett barn bär någon av föräldrarnas efternamn utan att denna förälder är vårdnadshavare, krävs för att barnet ska få byta efternamn att föräldern har samtyckt till bytet eller att en domstol har förklarat att bytet är förenligt med barnets bästa.

[S2]För att ett barn ska få byta efternamn enligt 11 § krävs att den eller de vars namn ska förvärvas har samtyckt till bytet och att en domstol har förklarat att bytet är förenligt med barnets bästa.

Prop. 2015/16:180: För att ett barn ska få byta efternamn enligt 11 § krävs att den eller de vars namn ska förvärvas har samtyckt till bytet och att en domstol har förklarat att bytet är förenligt med barnets bästa.

Paragrafen innehåller särskilda regler för vissa fall när ett barn under 18 år byter efternamn. Paragrafen motsvarar delvis 6, 8, 11 och 49 a §§ i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 6.4 och <a ...

Tidpunkten för förvärv eller ändring av personnamn

35 §  Ett personnamn förvärvas eller ändras när namnet registreras, om inte annat anges i andra–fjärde stycket.

[S2]Ett efternamn enligt 4 eller 5 § anses vara förvärvat vid födelsen. Detsamma gäller ett efternamn enligt 22 §, om det namn som har förlorats har förvärvats vid födelsen.

[S3]Ett efternamn enligt 6 eller 7 § anses vara förvärvat vid adoptionen. Detsamma gäller ett dubbelt efternamn enligt 8 §.

[S4]Ett efternamn enligt 12 § anses vara förvärvat vid vigseln om ansökan görs senast samma dag som vigseln.

Prop. 2015/16:180: Ett efternamn enligt 4 eller 5 § anses vara förvärvat vid födelsen. Detsamma gäller ett efternamn enligt 22 §, om det namn som har förlorats har förvärvats vid födelsen.

Ett efternamn enligt 6 eller 7 § anses vara förvärvat vid adoptionen. Detsamma gäller ett dubbelt efternamn enligt 8 §.

Ett efternamn enligt 12 § anses vara förvärvat vid vigseln om ansökan görs senast samma dag som vigseln....

Förfarandet i mål och ärenden

Förfarandet hos Skatteverket

36 §  Skatteverket beslutar om förvärv eller ändring av personnamn efter en ansökan enligt 3 §. Om namnet beslutas av domstol enligt 8 eller 22 §, ska dock ingen ansökan göras.

Prop. 2015/16:180: Paragrafen, som utformas med beaktande av Lagrådets synpunkter, innehåller bestämmelser om beslut om personnamn och om undantag från skyldigheten att ansöka om förvärv. Paragrafen saknar motsvarighet i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 14.2.

För Skatteverket gäller förvaltningslagen (1986:223) om inte något annat ...

37 §  En ansökan ska vara skriftlig.

[S2]Ansökan ska innehålla uppgifter om

 1. sökandens namn och personnummer eller samordningsnummer,
 2. sökandens adress och telefonnummer,
 3. det som yrkas, och
 4. de omständigheter som åberopas till stöd för ansökan.

Prop. 2015/16:180: Paragrafen innehåller regler om ansökan. Paragrafen motsvarar delvis 36 och 39 §§ i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 14.3.1.

En ansökan till Skatteverket enligt denna lag ska enligt första stycket vara skriftlig. Det finns inget hinder mot att den ges in elektroniskt.

I andra stycket anges de uppgifter som en ansökan ska innehålla. Ansökan ska enligt ...

38 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om avgifter för ansökan om namn enligt denna lag.

Prop. 2015/16:180: Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att regeringen kan meddela föreskrifter om avgifter i namnärenden. Paragrafen motsvarar delvis 39 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 16.

39 §  Om en ansökan är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning i sak, ska Skatteverket förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften. Föreläggandet behöver inte delges.

[S2]Om sökanden inte följer föreläggandet, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Prop. 2015/16:180: Om sökanden inte följer föreläggandet, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet

.

Paragrafen innehåller regler om komplettering av en ansökan och om att en ansökan i vissa fall ska avvisas. Paragrafen motsvarar delvis 40 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 14.3.1.

Enligt första stycket ska Skatteverket förelägga ...

40 §  Skatteverket ska begära in ett yttrande från en myndighet eller annan om det behövs för att pröva ett namns lämplighet med hänsyn till språkliga eller andra förhållanden eller namnets förenlighet med namnskyddet.

Prop. 2015/16:180: I paragrafen anges när ett yttrande från en myndighet eller annan ska begäras in. Paragrafen saknar motsvarighet i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 14.3.2.

Skatteverket får inte godkänna ett nybildat efternamn som är olämpligt som efternamn (14 §). Detsamma gäller ett namn som är olämpligt som förnamn (28 och 30 §§). I lämplighetsprövningen ska Skatteverket beakta bl.a. namnets förenlighet ...

41 §  Om en ansökan om förvärv av ett efternamn enligt 13 § inte avvisas eller avslås, ska den kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Detsamma gäller en ansökan om förvärv av ett dubbelt efternamn enligt 20 § om något av namnen som ingår i det dubbla efternamnet inte kan förvärvas enligt 4–12 eller 30 §. Ett kungörande behöver dock inte ske om det skulle sakna betydelse.

[S2]När kungörande har skett ska den som vill invända mot ansökan göra detta skriftligen inom en månad från kungörelsedagen. Skatteverket får inte meddela beslut i ärendet innan tiden för att göra en invändning har gått ut.

Prop. 2015/16:180: När kungörande har skett ska den som vill invända mot ansökan göra detta skriftligen inom en månad från kungörelsedagen. Skatteverket får inte meddela beslut i ärendet innan tiden för att göra en invändning har gått ut.

Paragrafen innehåller regler om kungörelse av en ansökan och om invändning mot en ansökan. Paragrafen motsvarar delvis 41 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt 14.3.3. ...

Överklagande av Skatteverkets beslut

42 §  Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Den som har gjort en invändning med anledning av en ansökan som anges i 41 § får överklaga ett beslut som innebär att ansökan bifalls. Den som har avstått från att göra en sådan invändning får inte överklaga beslutet.

[S3]Beslutet överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vars namn det gäller var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om det inte finns någon sådan behörig domstol, överklagas beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Prop. 2015/16:180: Den som har gjort en invändning med anledning av en ansökan som anges i 41 § får överklaga ett beslut som innebär att ansökan bifalls. Den som har avstått från att göra en sådan invändning får inte överklaga beslutet.

Beslutet överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vars namn det gäller var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om det inte finns någon sådan behörig domstol, överklagas beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Prövningstillstånd ...

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Föreläggande att ansöka om barns förnamn

43 §  Om barnets vårdnadshavare inte har ansökt om förvärv av sitt barns förnamn inom den tid som anges i 26 § andra stycket, får Skatteverket förelägga vårdnadshavaren att inom en viss tid fullgöra denna skyldighet.

[S2]Ett nytt föreläggande om samma sak får förenas med vite.

[S3]En fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av ett beslut enligt 42 §.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2015/16:180: Ett nytt föreläggande om samma sak får förenas med vite. En fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av ett beslut enligt 42 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen innehåller bestämmelser om Skatteverkets möjlighet att förelägga ett barns vårdnadshavare att ansöka om barnets förnamn samt om föreläggande och utdömande av vite. Paragrafen motsvarar delvis <a href="https://lagen.nu/1991:481#P31" ...

Förfarandet i allmän domstol

44 §  En ansökan om förklaring att ett namnbyte är förenligt med barnets bästa enligt 34 § prövas av den tingsrätt som tar upp frågor om vårdnaden om barnet.

[S2]Domstolen ska, om det kan ske, höra den vars efternamn barnet bär, om han eller hon inte är vårdnadshavare. Domstolen ska även, om det kan ske, höra den vars namn barnet ska få.

[S3]Domstolen ska hämta in ett yttrande från socialnämnden, om det inte är uppenbart obehövligt. Socialnämnden ska ge barnet möjlighet att framföra sina åsikter och redovisa dem för domstolen.

[S4]Domstolen får besluta att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader. Vid domstolens handläggning tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Prop. 2015/16:180: Domstolen ska, om det kan ske, höra den vars efternamn barnet bär, om han eller hon inte är vårdnadshavare. Domstolen ska även, om det kan ske, höra den vars namn barnet ska få.

Domstolen ska hämta in ett yttrande från socialnämnden, om det inte är uppenbart obehövligt. Socialnämnden ska ge barnet möjlighet att framföra sina åsikter och redovisa dem för domstolen.

Domstolen får besluta att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader. Vid domstolens ...

45 §  En talan i tvist om efternamn väcks i tingsrätten i den ort där den mot vilken talan förs ska svara i tvistemål i allmänhet.

[S2]En talan om förlust av efternamn som grundar sig på att ett faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken har hävts väcks i tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist. En sådan fråga får väckas även i samband med ett mål om hävande av faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

[S3]Om barnet är under 18 år, ska domstolen även hämta in ett yttrande från socialnämnden, om det inte är uppenbart obehövligt. Socialnämnden ska ge barnet möjlighet att framföra sina åsikter och redovisa dem för domstolen.

[S4]Om det inte finns någon behörig tingsrätt enligt första eller andra stycket, väcks talan i Stockholms tingsrätt.

Prop. 2015/16:180: En talan om förlust av efternamn som grundar sig på att ett faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken har hävts väcks i tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist. En sådan fråga får väckas även i samband med ett mål om hävande av faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

Om barnet är under ...

Gemensamma bestämmelser

46 §  En ansökan för ett barn som har fyllt 12 år i ett mål eller ärende enligt denna lag får inte göras utan barnets samtycke, utom i de fall barnet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande.

[S2]Vid bedömningen av om ett namnbyte är förenligt med barnets bästa enligt 34 § ska domstolen, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets åsikter med beaktande av barnets ålder och mognad.

Prop. 2015/16:180: Vid bedömningen av om ett namnbyte är förenligt med barnets bästa enligt 34 § ska domstolen, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets

åsikter med beaktande av barnets ålder och mognad.

Paragrafen innehåller regler om hur barnets åsikter ska beaktas av domstolen. Paragrafen motsvarar delvis 48 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i avsnitt ...

47 §  Ett samtycke enligt denna lag ska lämnas skriftligen.

[S2]Om ett samtycke har lämnats till en domstol i ett ärende enligt 34 §, behöver det inte lämnas något nytt samtycke när en ansökan görs enligt 3 §.

Prop. 2015/16:180: Om ett samtycke har lämnats till en domstol i ett ärende enligt 34 §, behöver det inte lämnas något nytt samtycke när en ansökan görs enligt 3 §.

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur samtycke lämnas i mål och ärenden enligt denna lag. Paragrafen motsvarar i huvudsak 49 § i 1982 års namnlag. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2015/16:180#S14-1" ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2016:1013) om personnamn

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. Genom lagen upphävs namnlagen (1982:670).
 3. Ärenden som vid ikraftträdandet handläggs av Patent- och registreringsverket ska överlämnas till Skatteverket.
 4. Den upphävda lagen gäller fortfarande vid överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut.
 5. Om det före ikraftträdandet har fastställts att en viss person inte är far eller förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken till ett barn som har förvärvat personens efternamn eller ett efternamn som personen har burit, ska i fråga om förlust av barnets efternamn den upphävda lagen gälla.
 6. Den upphävda lagen gäller fortfarande för talan om förlust av efternamn som har väckts vid domstol enligt 1719 §§ i den lagen före ikraftträdandet.
 7. Den upphävda lagen gäller fortfarande för mål om skydd för egenartade efternamn som har väckts vid domstol före ikraftträdandet.
 8. Namn som har förvärvats enligt den upphävda lagen eller enligt namnlagen (1963:521) anses som personnamn som har förvärvats enligt den bestämmelse i den nya lagen som gäller för motsvarande fall.
 9. Den som vid ikraftträdandet bär ett mellannamn får till Skatteverket ansöka om att namnet ska strykas eller förvärvas som ett enkelt efternamn eller som en del i ett dubbelt efternamn.
 10. Vid byte till ett dubbelt efternamn ska mellannamnet strykas.
 11. Vid en prövning enligt 15, 16, 23 och 24 §§ ska ett dubbelt efternamn som har förvärvats före lagens ikraftträdande anses som ett enda efternamn.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:31, Prop. 2015/16:180, Bet. 2016/17:CU4
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:1295) om ändring i lagen (2016:1013) om personnamn

Förarbeten
Rskr. 2017/18:372, Prop. 2017/18:121, Bet. 2017/18:CU14
Omfattning
ändr. 6, 27 §§
Ikraftträder
2018-09-01