Förordning (2016:349) om Skogsstyrelsens planering, uppföljning och utvärdering av tillsyn

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2016-03-31
Ändring införd
SFS 2016:349
Ikraft
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning gäller Skogsstyrelsens planering, uppföljning och utvärdering av tillsyn enligt skogsvårdslagen (1979:429), lagen (2014:1005) om virkesmätning och lagen (2014:1009) om handel med timmer och trävaror.

[S2]I fråga om myndighetens tillsyn över miljöbalken finns bestämmelser i miljötillsynsförordningen (2011:13).

2 §  Skogsstyrelsen ska göra en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens ansvarsområde (behovsutredning). Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Den ska ses över vid behov och minst en gång varje år.

3 §  Skogsstyrelsen ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde. Planen ska grundas på den behovsutredning som avses i 2 §.

4 §  Skogsstyrelsen ska i den samlade tillsynsplanen beskriva hur myndigheten har avvägt fördelningen av resurser inom och mellan olika ansvarsområden och hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov som finns.

5 §  Behovsutredningen enligt 2 § och tillsynsplanen enligt 3 § ska beslutas av den inom myndigheten som beslutar om användningen av myndighetens resurser.

6 §  Skogsstyrelsen ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet.

Ändringar

Förordning (2016:349) om Skogsstyrelsens planering, uppföljning och utvärdering av tillsyn

Ikraftträder
2017-01-01