Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
SFS 2016:35 i lydelse enligt SFS 2019:968
Ikraft
2016-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om regionernas skyldighet att lämna bidrag för kostnader för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn och unga.

[S2]Särskilda bestämmelser om regionernas skyldigheter att erbjuda hälso- och sjukvård finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2019:968).

2 §  En region ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av regionens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Detsamma gäller den som erbjuds hälso- och sjukvård med stöd av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget samt om återbetalningsskyldighet. Lag (2019:968).

3 §  Beslut om bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt 2 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar

Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Förarbeten
Rskr. 2015/16:133, Prop. 2015/16:71, Bet. 2015/16:SoU4
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2017:67) om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2019:968) om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2020-01-01