Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-05-30
Ändring införd
SFS 2013:407 i lydelse enligt SFS 2019:958
Ikraft
2013-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för regioner att, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till vissa utlänningar som vistas inom en region utan att vara bosatta där. Lag (2019:958).

Prop. 2012/13:109: Bestämmelsen har utformats enligt Lagrådets förslag varvid andra stycket tagits bort och begreppet tandvård lagts till efter begreppet hälso- och sjukvård.

2 §  I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns bestämmelser om skyldighet för regioner att erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt bl.a. asylsökande, personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och personer som hålls i förvar. Lag (2019:958).

3 §  De föreskrifter som gäller för sådan vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) ska tillämpas även för vård som ges enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs. Lag (2017:64).

Personkrets

4 §  En regions skyldigheter enligt denna lag gäller endast för utlänningar som vistas inom regionen.

[S2]Med region avses i denna lag även en kommun som inte ingår i en region. Lag (2019:958).

5 §  Denna lag omfattar utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

[S2]Lagen omfattar dock inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig.

Prop. 2012/13:109: I första stycket anges att bestämmelsen omfattar utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning. Personer som avses i denna punkt är bl.a. sådana personer som har haft rätt enligt författning att vistas här, men för vilka denna rätt har upphört. Som exempel kan nämnas personer som enligt 5 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) har haft rätt att vistas här under den tid som deras ansökan ...

Vårdens omfattning

6 §  En region ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta inom regionen. Lag (2019:958).

Prop. 2012/13:109: Landstingets skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård till personer som är bosatta inom landstinget anges främst i 3 § första stycket HSL samt 5 § första stycket tandvårdslagen men framgår även av andra bestämmelser, t.ex. 3 b § HSL i fråga om bl.a. hjälpmedel för funktionshindrade.

7 §  En region ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som har fyllt 18 år

  1. vård som inte kan anstå,
  2. mödrahälsovård,
  3. vård vid abort, och
  4. preventivmedelsrådgivning. Lag (2019:958).

Prop. 2012/13:109: innefattar vård och behandling av sjukdomar och skador i de fall där även en måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. Även därmed sammanhängande följdinsatser med sådan vård omfattas. Följdinsatser kan t.ex. vara fullföljande av behandling mot tuberkulos, röntgenkontroll av frakturläkning, borttagande av gips och suturer, tandprotes om tandextraktioner utförts på ersättningsberättigad indikation eller benprotes vid amputation. Vård ska kunna erbjudas i ett tidigt ...

8 §  En region får erbjuda utlänningar som har fyllt 18 år och som omfattas av denna lag vård utöver vad som följer av 7 §. Lag (2019:958).

Läkemedel och andra varor

9 §  En region ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag sådana läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. En region ska även erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag och som inte har fyllt 18 år sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m.

[S2]Första stycket gäller endast de läkemedel och andra varor som förskrivs i samband med vård som ges med stöd av denna lag. Lag (2019:958).

Prop. 2015/16:97: Det läggs till att ett landsting även ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag och som inte har fyllt 18 år sådana varor som avses i 18 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. Vidare görs språkliga och redaktionella ändringar.

Övervägandena finns i avsnitt 9.

Hälsoundersökning

10 §  En region ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag en hälsoundersökning, om det inte är uppenbart obehövligt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om sådana hälsoundersökningar. Lag (2019:958).

Prop. 2012/13:109: han eller hon kommer att lämna Sverige inom en kort tid, varför någon uppföljning av undersökningen inte kommer att kunna göras.

Av bestämmelsens andra stycke – som är en upplysningsbestämmelse – framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter som kompletterar lagens regler om hälsoundersökningar.

Avgifter

11 §  Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter samt avgifter för läkemedel och andra varor enligt denna lag. Lag (2016:524).

Prop. 2015/16:97: Paragrafen innehåller bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vårdavgifter och avgifter för läkemedel enligt denna lag. Mot bakgrund av ändringen i 9 § läggs det till att regeringen även får bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för varor enligt denna lag.

Övervägandena finns i avsnitt 9. ...

Ändringar

Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Förarbeten
Rskr. 2012/13:230, Prop. 2012/13:109, Bet. 2012/13:SoU20
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2016:524) om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Förarbeten
Prop. 2015/16:97, Bet. 2015/16:SoU13
Omfattning
ändr. 9, 11 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2017:64) om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2019:958) om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2020-01-01