Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2016-04-21
Ändring införd
SFS 2016:364
Ikraft
2016-06-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för att stimulera ökat bostadsbyggande. En del av statsbidraget är särskilt avsett att öka bostadsbyggandet i kommuner som tar emot nyanlända invandrare.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun som under den tidsperiod som anges i 5 § andra stycket gett startbesked enligt 10 kap.plan- och bygglagen (2010:900) för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad som innefattar att minst en ytterligare bostad tillkommer. Statsbidrag enligt 7 § får lämnas under förutsättning att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ invandrare som från och med den 1 juli föregående år och någon gång under en tid av tolv månader framåt fått uppehållstillstånd och som omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas under förutsättning att kommunen vid tidpunkten för ansökan enligt 5 § första stycket under föregående eller innevarande mandatperiod har antagit dels riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, dels en ny översiktsplan alternativt gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap.plan- och bygglagen (2010:900).

Fördelningen av statsbidrag

4 §  Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Boverket som ska fördela statsbidraget vid ett tillfälle årligen.

5 §  En kommun som ansöker om statsbidrag enligt denna förordning ska göra det skriftligen till Boverket senast den 1 oktober.

[S2]En ansökan ska innehålla uppgift om antalet bostäder i kommunen som omfattas av givna startbesked från och med den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt, fastighetsbeteckningar för berörda fastigheter och datum för beslut om startbesked.

6 §  Statsbidrag enligt denna förordning ska fördelas mellan de kommuner som ansökt om sådant bidrag och som uppfyller villkoren i 2 och 3 §§, utifrån antalet bostäder enligt 5 § andra stycket. De närmare grunderna för beräkningen av bidragets storlek framgår av 7 och 8 §§.

7 §  Av tillgängliga medel ska 60 procent fördelas utifrån antalet bostäder enligt 5 § andra stycket i förhållande till ett referenstal som svarar mot behovet av bostäder för nyanlända invandrare i kommunerna.

[S2]Referenstalet beräknas som en kvot av antalet folkbokförda nyanlända invandrare enligt de förutsättningar som anges i 2 §, i förhållande till antalet personer i ett genomsnittligt hushåll i landet, omvandlat till närmaste heltal.

[S3]Om referenstalet är lika med eller mindre än antalet bostäder enligt 5 § andra stycket, ska fördelningen av statsbidrag ske utifrån referenstalet.

[S4]Om referenstalet är större än antalet bostäder enligt 5 § andra stycket, ska fördelningen av statsbidrag ske utifrån antalet bostäder.

8 §  Av tillgängliga medel ska 40 procent fördelas enbart utifrån antalet bostäder enligt 5 § andra stycket. Sådant statsbidrag ska dock inte lämnas för bostäder som har legat till grund för beräkning av fördelning av statsbidrag enligt 7 §.

9 §  Boverket ska hämta in de uppgifter som behövs för beräkningen av referenstalet enligt 7 § från Statistiska centralbyrån.

Beslut och utbetalning

10 §  I ett beslut om statsbidrag ska det anges hur kommunens referenstal beräknats, antalet bostäder enligt 5 § andra stycket som legat till grund för fördelningen och med vilket belopp statsbidrag ska lämnas. Om en ansökan om statsbidrag helt eller delvis avslås ska skälen för detta anges.

[S2]Boverket ska betala ut statsbidraget senast den 1 december.

Återbetalning

11 §  En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp.

[S2]På det belopp som en kommun är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

12 §  Om en kommun är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta enligt 11 § andra stycket.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Boverket sätta ned kravet på återbetalning och ränta.

Överklagande

13 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

14 §  Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Redovisning

15 §  Boverket ska i sin årsredovisning ange hur statsbidraget har fördelats.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2016.
  2. Bestämmelsen i 15 § om skyldigheten att ange hur statsbidraget fördelats i årsredovisningen tillämpas första gången 2017.
Ikraftträder
2016-06-15