Förordning (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Departement
Finansdepartementet SPN
Utfärdad
2016-05-04
Ändring införd
SFS 2016:398 i lydelse enligt SFS 2020:524
Ikraft
2016-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-09-11

Syfte och tillämpningsområde

1 §  Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att i eller i anslutning till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar åstadkomma utemiljöer som stimulerar till aktivitet och social gemenskap och för att bevara eller utveckla ett bostadsområdes gestaltning.

[S2]Åtgärderna ska på ett varaktigt sätt bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer.

2 §  Med bostadsområde med socioekonomiska utmaningar avses

 1. i tätort en yta om 250 gånger 250 meter där mer än 50 procent av hushållen har en låg köpkraft enligt den senaste statistik som tagits fram enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och ett därtill angränsande område med liknande förhållanden, och
 2. utanför tätort en yta om 1 000 gånger 1 000 meter där mer än 50 procent av hushållen har en sådan köpkraft.

Förutsättningar för stöd

3 §  Stöd för en åtgärd enligt 4 § får lämnas till fastighetsägare och tomträttshavare i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.

[S2]Sådant stöd får även lämnas till någon annan om fastighetsägaren eller tomträttshavaren enligt första stycket har gett sitt tillstånd till att åtgärden genomförs.

4 §  Stöd får lämnas för en åtgärd som innebär att en ny anläggning anordnas eller iordningställs eller att en befintlig anläggning renoveras. Med anläggning avses mötesplats för kultur- och fritidsändamål, gång- och cykelväg, byggnadsanknuten konst eller liknande som uppfyller syftet med stödet och är öppet tillgänglig för enskilda utan kostnad.

[S2]En åtgärd enligt första stycket får genomföras i eller i anslutning till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.

5 §  Stöd får inte lämnas om arbetet med åtgärden har inletts innan ansökan enligt 9 § har kommit in eller om åtgärden genomförs för att uppfylla krav i lag eller annan författning.

[S2]Stöd får inte lämnas för en åtgärd med en totalkostnad som är mindre än 100 000 kr.

[S3]Förutom direkta kostnader för nyanläggning och renovering är kostnader för förstudier och arkitekt- och projekteringskostnader stödberättigande.

6 §  Den som genomför åtgärden ska vara godkänd för F-skatt eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visa upp intyg eller en annan handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter.

7 §  Stöd får inte beviljas någon som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Stödnivå

8 §  Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för en åtgärd enligt 4 §.

Prövningen av ett stödärende

9 §  Den som ansöker om stöd för en åtgärd enligt 4 § ska göra det skriftligen till Boverket.

[S2]Det ska framgå av ansökan att de som bor och verkar i området där åtgärden ska genomföras är engagerade och delaktiga i åtgärden. Ansökan ska även innehålla en redogörelse för hur åtgärden åstadkommer en sådan utemiljö som stödet syftar till.

[S3]Det ska även framgå av ansökan om annat stöd har sökts eller beviljats för samma åtgärd.

10 §  Innan Boverket prövar en ansökan ska verket höra Statens konstråd och Statens kulturråd i den omfattning det behövs.

11 §  Boverket ska prioritera de ansökningar som bäst bedöms åstadkomma en sådan utemiljö som uppfyller syftet med stödet.

[S2]Ansökningar som avser en åtgärd i ett bostadsområde med lågt valdeltagande ska prioriteras.

[S3]Verket ska också prioritera ansökningar som avser en åtgärd som ska genomföras i samverkan mellan flera intressenter, exempelvis fastighetsägare, tomträttshavare, näringsliv, organisationer i det civila samhället och kommun.

12 §  Ett beslut om stöd ska innehålla

 1. uppgift om vilken åtgärd och plats som stödet lämnas för,
 2. uppgift om stödnivå, förskottsbelopp och det maximala stödbeloppet,
 3. de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet,
 4. en upplysning om vilka uppgifter som stödmottagaren ska lämna som underlag för uppföljning,
 5. uppgift om den tidpunkt, senast två år efter beslutet, när åtgärden ska vara slutförd, och
 6. uppgift om när stödmottagaren senast ska ge in en rapport enligt 13 §.

12 a §  Boverket får efter ansökan från stödmottagaren förlänga tiden för slutförande av en åtgärd, om spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 innebär att åtgärden inte kan slutföras vid den tidpunkt som avses i 12 § 5. Åtgärden måste dock vara slutförd senast den 30 juni 2021. Om tiden förlängs, får Boverket även besluta att den rapport som avses i 12 § 6 ska ges in vid en senare tidpunkt, dock inte senare än den 31 oktober 2021. Förordning (2020:524).

Rapport

13 §  När den stödberättigande åtgärden har slutförts ska stödmottagaren i en rapport till Boverket redovisa åtgärden, vilka kostnader den medfört och om annat stöd har sökts eller beviljats för samma åtgärd.

[S2]Av rapporten ska det särskilt framgå att nödvändiga tillstånd för att genomföra åtgärden har inhämtats.

Utbetalning av stöd

14 §  Högst 75 procent av det beslutade stödet får betalas ut i förskott i samband med Boverkets beslut om stöd.

[S2]När en åtgärd har slutförts och en rapport enligt 13 § har kommit in ska Boverket fatta ett utbetalningsbeslut, i vilket stödets storlek slutligt bestäms, och betala ut den resterande delen av stödet.

15 §  Boverket ska besluta att stödet helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den åtgärd som angetts i ansökan,
 4. mottagaren inte har lämnat en sådan rapport som avses i 13 §, eller
 5. villkoren för stödet i något annat avseende inte har följts.

Återbetalning

16 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 15 § 1–5 föreligger.

[S2]På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

17 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta enligt 16 § andra stycket.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Boverket sätta ned kravet på återbetalning och ränta.

Uppföljning

18 §  Boverket ska följa upp den åtgärd som stöd har beviljats för och i en rapport till regeringen redovisa resultatet av uppföljningen.

Överklagande

19 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:899).

Bemyndigande

20 §  Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:899) om ändring i förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2020:524) om ändring i förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
2020-07-15