Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-03-16
Ändring införd
SFS 2017:209 i lydelse enligt SFS 2019:975
Ikraft
2017-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Regionen ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år inleds. Lag (2019:975).

Prop. 2016/17:59: Paragrafen behandlas i avsnitt 7.

Av bestämmelsen framgår att det i lagen föreskrivs i förhållande till hälso- och sjukvårdslagen (2017:000) samt tandvårdslagen (1985:125) utvidgade skyldigheter för landstingen att på initiativ av socialnämnden erbjuda hälsoundersökning åt ...

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hälsoundersökningar.

Prop. 2016/17:59: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.

I bestämmelsen ges ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om hälsoundersökningar som nämns i 1 §.

Ändringar

Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Förarbeten
Rskr. 2016/17:156, Prop. 2016/17:59, Bet. 2016/17:SoU11
Ikraftträder
2017-04-15

Lag (2019:975) om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01