Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2017-04-27
Ändring införd
SFS 2017:322 i lydelse enligt SFS 2022:1713
Ikraft
2017-07-01
Upphäver
Lag (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller när det uppkommer en tvist om ingåendet av ett avtal som är en förutsättning för avtalslicens enligt 42 b, 42 c, 42 d, 42 e, 42 f, 42 g eller 42 h § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

[S2]Lagen gäller också vid motsvarande tvister som kan uppkomma till följd av hänvisningarna till 42 b-42 h §§ i 45, 46, 48, 48 b, 49 och 49 a §§ lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

[S3]Lagen gäller dessutom vid motsvarande tvister som kan uppkomma när avtal om exemplarframställning ska ingås med svenska radio- eller tv-företag eller när avtal om vidaresändning ska ingås med radio- eller tv-företag som verkställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2022:1713).

Prop. 2020/21:153: Lagen gäller också vid motsvarande tvister som kan uppkomma till följd av hänvisningarna till 42 b–42 g §§ i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Lagen gäller dessutom vid motsvarande tvister som kan uppkomma när avtal om exemplarframställning ska ingås med svenska radio- eller tv-företag eller när avtal om vidaresändning ska ingås med radio- eller tv-företag som verkställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. ...

Prop. 2021/22:278: Paragrafen innehåller bestämmelser om lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 12.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om lagens tillämpningsområde. Den motsvarar 1 § i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

1 a §  Denna lag gäller också om det i andra fall än som anges i 1 § uppkommer en tvist om ingåendet av ett avtal som gäller rätt att göra filmverk tillgängliga för allmänheten på en beställvideotjänst online. Bestämmelserna i 13 och 14 §§ om tidsbegränsade avtals fortsatta tillämpning gäller dock inte vid sådan tvist. Lag (2022:1713).

2 §  Denna lag ska inte tillämpas om parterna har avtalat att medling inte ska äga rum.

Ansökan om medling

3 §  Om förhandlingar i fråga om ett avtal som avses i 1 eller 1 a § inte leder till att parterna ingår något avtal, får vardera parten ansöka om medling.

[S2]Även den som har begärt förhandling i fråga om ett sådant avtal men fått sin begäran avvisad får ansöka om medling, under förutsättning att denne kan vara part i avtalet. Lag (2022:1713).

Prop. 2021/22:278: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansökan om medling. Med ändringen i paragrafen genomförs delvis artikel 13 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 10.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om när en part kan ansöka om medling. Den motsvarar 2 § första och andra styckena i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

4 §  En ansökan om medling ska göras hos Patent- och marknadsdomstolen.

[S2]Ansökan ska ha kommit in inom två veckor från den dag då någon av parterna har förklarat att ytterligare förhandlingar inte är meningsfulla eller en begäran om förhandlingar har avvisats. Om ett sådant besked har lämnats skriftligen, räknas tiden från det att mottagaren fick del av beskedet.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om var och inom vilken tid ansökan om medling ska göras. Första stycket motsvarar delvis 2 § tredje stycket i 1980 års lag. Andra stycket motsvarar 3 § i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Beslut om medling

5 §  Domstolen ska besluta om medling, om

  1. ansökan gäller en sådan tvist som anges i 1 eller 1 a §,
  2. det är en sådan situation som avses i 3 §,
  3. ansökan görs inom den tid som anges i 4 § andra stycket,
  4. motparten, när ansökan gäller en sådan tvist som avses i 1 a §, inte motsätter sig medling, och
  5. det inte finns annan särskild anledning att avslå ansökan.

[S2]Även om ansökan görs efter den tid som anges i 4 § andra stycket, får domstolen besluta om medling, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda och att inte motparten gör en invändning om att ansökan inte har gjorts inom föreskriven tid.

[S3]När domstolen beslutar om medling ska den utse en medlare. Den som utses till medlare ska vara opartisk och i övrigt lämplig för uppdraget. Innan domstolen utser en medlare ska parterna ha fått tillfälle att yttra sig.

[S4]Domstolen ska ange inom vilken tid medlingen senast ska vara avslutad. Lag (2022:1713).

Prop. 2021/22:278: Paragrafen innehåller bestämmelser om domstolens beslut om medling. Med ändringen i paragrafen genomförs delvis artikel 13 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 10.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om domstolens beslut om medling. Tredje stycket första meningen motsvarar delvis 4 § i 1980 års lag. I övrigt saknar paragrafen motsvarighet i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

6 §  Efter ansökan från någon av parterna får domstolen förlänga tiden för pågående medling, om det finns särskilda skäl för det.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller en bestämmelse om förlängd tid för pågående medling. Den saknar motsvarighet i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

7 §  Vid domstolens handläggning av ärenden om ansökan om medling och förlängd tid för pågående medling ska i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om domstolens handläggning. Den saknar motsvarighet i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Medlingsförfarandet

8 §  Medlaren beslutar om förfarandet.

[S2]Medlaren ska utföra uppdraget opartiskt, ändamålsenligt och snabbt.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om medlingsförfarandet. Den saknar motsvarighet i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Medlingens avslutande

9 §  Medlingen ska anses avslutad när parterna kommer överens om ett avtal. Om parterna inte kommer överens om ett avtal, ska medlingen anses avslutad när den tidsfrist som domstolen bestämt för medlingen gått ut. Medlingen ska också anses avslutad om medlaren beslutar att medlingen ska avbrytas.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om när medlingen ska anses avslutad. Den saknar motsvarighet i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

10 §  Om någon av parterna ansöker om förlängd tid för pågående medling och den tidsfrist som domstolen tidigare har bestämt för medlingen går ut under domstolens handläggning, ska medlingen inte anses avslutad på den grunden att tidsfristen gått ut.

[S2]Om domstolen avslår en ansökan om förlängd tid för pågående medling och den tidsfrist som domstolen tidigare har bestämt för medlingen går ut innan domstolens beslut får laga kraft, ska medlingen anses avslutad när domstolens beslut får laga kraft. Detta gäller dock inte om medlingen ska anses avslutad för att parterna kommer överens om ett avtal eller medlaren beslutar att medlingen ska avbrytas.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om medlingens avslutande i samband med att någon av parterna ansöker om förlängd tid för pågående

11 §  Vid tvist om vidaresändning ska ett av medlaren framlagt förslag anses antaget, om ingen av parterna invänder mot det inom tre månader från den dag då parten fick del av förslaget. Lag (2021:358).

Prop. 2020/21:153: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett förslag från medlaren i ett särskilt fall ska anses antaget av parterna. Med ändringen genomförs delvis artikel 6 i direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

Om medlingen rör en tvist om vidaresändning och medlaren lägger fram ett förslag till lösning, ska förslaget anses antaget under förutsättning att ingen av parterna invänder mot förslaget inom ...

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett förslag från medlaren i ett särskilt fall ska anses antaget av parterna. Den motsvarar 5 a § i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

12 §  Om medlingen avslutas utan att parterna kommer överens, kan medlaren föreslå att tvisten ska avgöras genom skiljeförfarande. Medlaren kan också medverka vid utseende av skiljemän.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att medlaren kan föreslå att tvisten ska avgöras genom skiljeförfarande och medverka vid utseende av skiljemän. Den motsvarar 5 § andra stycket i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Tidsbegränsade avtals fortsatta tillämpning

13 §  Om det finns ett avtal mellan parterna och en part före avtalstidens slut begär förhandlingar om ett nytt sådant avtal, ska det då gällande avtalet fortsätta att tillämpas även efter det att avtalstiden har gått ut, dock längst till de tidpunkter som anges i andra och tredje styckena.

[S2]Om en part ansöker om medling inom den tid som anges i 4 § andra stycket och domstolen beslutar om medling, ska avtalet tillämpas till dess två veckor har gått efter det att medlingen ska anses avslutad. Om domstolen avslår ansökan, ska avtalet tillämpas till dess två veckor har gått efter dagen för domstolens beslut.

[S3]Om begäran om förhandlingar har avvisats eller någon av parterna har förklarat att ytterligare förhandlingar inte är meningsfulla och inte någon av parterna ansöker om medling inom den tid som anges i 4 § andra stycket, ska avtalet tillämpas till dess att den tiden har gått ut.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om fortsatt tillämpning av tidsbegränsade avtal. Den motsvarar 7 § i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

14 §  Bestämmelserna i 13 § tillämpas inte om parterna har avtalat något annat.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innebär att bestämmelserna i 13 § är dispositiva. Det finns en motsvarande bestämmelse i 7 § i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Tystnadsplikt för medlare

15 §  Medlaren får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon har fått kännedom om i samband med medling.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller en bestämmelse om tystnadsplikt för medlare. Den motsvarar 8 § i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ersättning till medlare

16 §  Medlaren har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg.

[S2]Om inte annat har avtalats, ska ersättningen betalas av den part som har ansökt om medlingen eller, om flera parter har ansökt om medlingen, av dessa parter med lika delar.

Prop. 2016/17:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om ersättningen till medlaren. Den motsvarar 10 § i 1980 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister.
  3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden hos regeringen som har inletts före ikraftträdandet. Den upphävda lagen gäller även för medlingsförfaranden som pågår vid ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:216, Prop. 2016/17:119, Bet. 2016/17:NU18
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2021:358) om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister

Förarbeten
Rskr. 2020/21:288, Prop. 2020/21:153, Bet. 2020/21:NU19
Omfattning
ändr. 1, 11 §§
Ikraftträder
2021-06-07

Lag (2022:1713) om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister

Förarbeten
Rskr. 2022/23:41, Prop. 2021/22:278, Bet. 2022/23:NU6
Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§; ny 1 a §
Ikraftträder
2023-01-01