Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2017-05-24
Ändring införd
SFS 2017:473 i lydelse enligt SFS 2019:255
Ikraft
2017-06-26
Upphäver
Lag (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Lagens innehåll

1 §  Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (2015 års insolvensförordning).

Prop. 2016/17:125: Paragrafen anger lagens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Av paragrafen framgår att lagen innehåller kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning. Lagen är tillämplig i de fall som ett insolvensförfarande omfattas av 2015 års insolvensförordning (se artikel 1 och bilaga A till förordningen).

Bestämmelserna i 2005 års kompletteringslag kommer fortfarande ...

Insolvensförfaranden

2 §  Insolvensförfaranden i Sverige är enligt 2015 års insolvensförordning konkurs, företagsrekonstruktion, skuldsanering och F-skuldsanering.

Prop. 2016/17:125: I paragrafen finns en upplysning om att de svenska insolvensförfaranden som omfattas av 2015 års insolvensförordning är konkurs, företagsrekonstruktion, skuldsanering och F-skuldsanering. Paragrafen motsvarar delvis 1 § i 2005 års kompletteringslag (prop. 2005/06:37 s. 47). Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Ansökan om att inleda ett insolvensförfarande

3 §  En ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion ska anses avse ett förfarande enligt artikel 3.1 i 2015 års insolvensförordning (huvudinsolvensförfarande), om det inte anges att den avser ett förfarande enligt artikel 3.2 i förordningen (territoriellt insolvensförfarande).

[S2]En ansökan om skuldsanering eller F-skuldsanering ska anses avse ett huvudinsolvensförfarande.

Prop. 2016/17:125: En ansökan om skuldsanering eller F-skuldsanering ska anses avse ett huvudinsolvensförfarande.

I paragrafen finns bestämmelser om en ansökan om att inleda ett insolvensförfarande. Paragrafens första stycke motsvarar 2 § första stycket första meningen i 2005 års kompletteringslag (prop. 2005/06:37 s. 47 f.). Andra stycket saknar motsvarighet i den lagen. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:125#S6-3" ...

4 §  Sökanden ska i en ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion ange och styrka de omständigheter som ligger till grund för svensk domstols behörighet och för det förfarande enligt 2015 års insolvensförordning som ansökan avser.

[S2]En ansökan ska avvisas, om de omständigheter som anges i första stycket inte framgår av ansökan och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen.

Prop. 2016/17:125: En ansökan ska avvisas, om de omständigheter som anges i första stycket inte framgår av ansökan och sökanden inte följer ett föreläggande att avhjälpa bristen.

Paragrafen innehåller särskilda regler i fråga om en ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion. Paragrafen motsvarar 2 § första stycket andra meningen och andra stycket i 2005 års kompletteringslag (prop. 2005/06:37 s. 47 f.). Övervägandena ...

 • RH 2022:10:Fråga om svensk domsrätt vid ansökan om konkurs när en gäldenär har utvandrat från Sverige men fortfarande har ekonomiska intressen här.

Kungörande och registrering av utländska insolvensförfaranden

5 §  Vid ett offentliggörande enligt artikel 28 i 2015 års insolvensförordning ska beslutet anmälas till Bolagsverket för kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

Prop. 2016/17:125: Paragrafen innehåller bestämmelser om kungörande av insolvensförfaranden som har beslutats i andra medlemsstater. Paragrafen motsvarar delvis 3 § första stycket i 2005 års kompletteringslag (prop. 2005/06:37 s. 49 f.). Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

Skyldigheten att offentliggöra ett insolvensförfarande i en annan medlemsstat ...

6 §  Ett beslut om att inleda ett insolvensförfarande som har meddelats i en annan medlemsstat ska registreras i enlighet med vad som gäller i fråga om anteckning av beslut om konkurs i offentliga register, om beslutet avser en gäldenär med ett driftställe som har registrerats i filialregistret eller en gäldenär som har fast egendom i Sverige.

[S2]Även i andra fall än som avses i första stycket får ett beslut om att inleda ett insolvensförfarande som har meddelats i en annan medlemsstat registreras i enlighet med vad som gäller i fråga om anteckning av beslut om konkurs i offentliga register.

[S3]Beslut som avses i första och andra styckena ska anmälas till Bolagsverket, som ska underrätta den som för respektive register.

Prop. 2016/17:125: Även i andra fall än som avses i första stycket får ett beslut om att inleda ett insolvensförfarande som har meddelats i en annan medlemsstat registreras i enlighet med vad som gäller i fråga om anteckning av beslut om konkurs i offentliga register.

Beslut som avses i första och andra styckena ska anmälas till Bolagsverket, som ska underrätta den som för respektive register.

Paragrafen innehåller bestämmelser om registrering i offentliga register av insolvensförfaranden ...

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som ska framgå av en anmälan enligt 5 och 6 §§.

[S2]Bolagsverket ska ta ut avgifter i ärenden enligt 5 och 6 §§. Regeringen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Prop. 2016/17:125: Bolagsverket ska ta ut avgifter i ärenden enligt 5 och 6 §§. Regeringen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Paragrafen innehåller bestämmelser om regeringens och annan myndighets föreskriftsrätt och om avgifter. Paragrafen motsvarar i huvudsak 3 § tredje och fjärde styckena i 2005 års kompletteringslag (prop. 2005/06:37 s. 49 f.). Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:125#S6-6" ...

Underrättelse till borgenärer i andra medlemsstater

8 §  Underrättelseskyldigheten enligt artikel 54 i 2015 års insolvensförordning ska fullgöras av

 • konkursförvaltaren, i ett ärende om konkurs,
 • rekonstruktören, i ett ärende om företagsrekonstruktion, eller
 • Kronofogdemyndigheten, i ett ärende om skuldsanering eller F-skuldsanering.

Prop. 2016/17:125: – konkursförvaltaren, i ett ärende om konkurs, – rekonstruktören, i ett ärende om företagsrekonstruktion, eller – Kronofogdemyndigheten, i ett ärende om skuldsanering eller F-skuldsanering.

I paragrafen anges vilka aktörer som är skyldiga att underrätta de utländska borgenärerna när ett insolvensförfarande har inletts i Sverige. Paragrafen motsvarar delvis 4 § i 2005 års kompletteringslag (prop. 2005/06:37 ...

Åtagande för att undvika ett sekundärt insolvensförfarande

9 §  Ett åtagande enligt artikel 36 i 2015 års insolvensförordning ska anses vara godkänt av borgenärerna, om tre femtedelar av de röstande har godkänt åtagandet och deras fordringar uppgår till tre femtedelar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp.

Prop. 2016/17:125: I paragrafen finns regler om den kvalificerade majoritet som krävs för att ett åtagande i syfte att undvika ett sekundärt insolvensförfarande ska anses vara godkänt av borgenärerna. Paragrafen saknar motsvarighet i 2005 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.8.

För att undvika att det inleds ett sekundärt insolvensförfarande kan förvaltaren – vilket begrepp i Sverige avser konkursförvaltaren ...

Samordningsförfarande för en koncern

10 §  Vid domstolens handläggning av en begäran om att inleda ett samordningsförfarande för en koncern enligt artikel 61 i 2015 års insolvensförordning och frågor som har anknytning till att ett samordningsförfarande har inletts ska lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas, om inte något annat följer av 2015 års insolvensförordning.

[S2]Domstolens beslut i frågor som avses i första stycket får överklagas för sig.

Prop. 2016/17:125: I paragrafen finns bestämmelser om domstolens handläggning av frågor som rör ett samordningsförfarande för en koncern. Paragrafen saknar motsvarighet i 2005 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.9.

I 2015 års insolvensförordning finns det en möjlighet för en utsedd förvaltare att begära att det ska inledas ett samordningsförfarande för en koncern. En sådan begäran ska lämnas in till ...

11 §  Om en förvaltare är missnöjd med en samordnares beslut enligt artikel 69 i 2015 års insolvensförordning, får förvaltaren begära domstolens prövning av beslutet. Begäran ska göras till den tingsrätt som samordningsförfarandet har inletts vid inom tre veckor från det att förvaltaren fick del av beslutet.

Prop. 2016/17:125: 2015 års insolvensförordning innehåller bestämmelser om att vissa förvaltare får begära domstolens prövning av en samordnares beslut om deltagande i samordningsförfarandet. I paragrafen regleras hur en förvaltare ska gå till väga för att få till stånd en sådan prövning. Paragrafen saknar motsvarighet i 2005 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.9.

Enligt artikel 69 i 2015 års insolvensförordning ...

Reservforum för en talan som har nära samband med insolvensförfarandet

12 §  Om det finns svensk domsrätt enligt artikel 6 i 2015 års insolvensförordning och någon annan behörig domstol saknas, är behörig domstol

 1. den tingsrätt som insolvensförfarandet har inletts vid, eller
 2. om insolvensförfarandet inte inleds vid domstol, den tingsrätt som ett beslut om att inleda insolvensförfarandet kan överklagas till.

Prop. 2016/17:125: 2. om insolvensförfarandet inte inleds vid domstol, den tingsrätt som ett beslut om att inleda insolvensförfarandet kan överklagas till.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om reservforum för en talan som har nära samband med insolvensförfarandet. Paragrafen saknar motsvarighet i 2005 års kompletteringslag. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:125#S6-3" ...

Insolvensregister

13 §  Insolvensförfaranden enligt 2015 års insolvensförordning som inleds i Sverige ska registreras i insolvensregister.

[S2]Bolagsverket ska föra ett insolvensregister över konkurser och ett insolvensregister över företagsrekonstruktioner. Kronofogdemyndigheten ska föra ett insolvensregister över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar. Lag (2019:255).

Prop. 2018/19:48: Bolagsverket ska föra ett insolvensregister över konkurser och ett insolvensregister över företagsrekonstruktioner. Kronofogdemyndigheten ska föra ett insolvensregister över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar.

I paragrafen, som är ny, finns föreskrifter om registrering i insolvensregister och vilka myndigheter som ansvarar för registreringen. Övervägandena finns i avsnitt ...

14 §  I insolvensregistren ska beslut om att inleda ett insolvensförfarande och andra uppgifter om förfarandet registreras. Lag (2019:255).

Prop. 2018/19:48: I paragrafen, som är ny, anges ramen för vad som ska registreras i insolvensregistren. Övervägandena finns i avsnitt 4.5.

Enligt paragrafen ska beslut om att inleda ett insolvensförfarande och andra uppgifter om förfarandet registreras i insolvensregistren. Av artikel 24.2 i 2015 års insolvensförordning framgår vilka närmare uppgifter som ska offentliggöras i insolvensregister. Bland annat ska uppgift ...

15 §  Insolvensregistren får användas för att göra uppgifterna i registren tillgängliga i enlighet med 2015 års insolvensförordning och för att i övrigt lämna upplysningar om insolvensförfaranden till den som begär det.

[S2]Insolvensregistret över konkurser får användas för uppföljning av och tillsyn över de övriga register som Bolagsverket för. Lag (2019:255).

Prop. 2018/19:48: gängliga i enlighet med 2015 års insolvensförordning och för att i övrigt lämna upplysningar om insolvensförfaranden till den som begär det.

Insolvensregistret över konkurser får användas för uppföljning av och tillsyn över de övriga register som Bolagsverket för.

Paragrafen, som är ny, innehåller en ändamålsbeskrivning för insolvensregistren. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2018/19:48#S4-6" ...

16 §  En uppgift i insolvensregistret över konkurser ska gallras fem år efter den dag då konkursen avslutades eller konkursbeslutet upphävdes. Lag (2019:255).

Prop. 2018/19:48: Paragrafen, som är ny, anger hur länge uppgifter ska finnas i insolvensregistret över konkurser. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.

Av paragrafen framgår att uppgifterna i insolvensregistret över konkurser ska gallras fem år efter den dag då konkursen avslutades eller konkursbeslutet upphävdes. Paragrafen omfattar alla uppgifter som finns i insolvensregistret, såväl personuppgifter som andra uppgifter. ...

17 §  En uppgift i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner ska gallras fem år efter den dag då företagsrekonstruktionen upphörde eller beslutet om företagsrekonstruktion upphävdes. Lag (2019:255).

Prop. 2018/19:48: år efter den dag då företagsrekonstruktionen upphörde eller beslutet om företagsrekonstruktion upphävdes.

Paragrafen, som är ny, anger hur länge uppgifter ska finnas i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner. Övervägandena finns i avsnitt 4.7.

Av paragrafen framgår att uppgifter i insolvensregistret över företagsrekonstruktioner ska gallras ...

18 §  En uppgift i insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar ska gallras fem år efter den dag då inledandebeslutet meddelades eller, om uppgiften gäller F- skuldsanering, tre år efter den dagen. Om en betalningsplan löper ut senare, ska dock uppgiften gallras den dag då planen löper ut.

[S2]Om ett beslut om att inleda skuldsanering eller F- skuldsanering upphävs eller om skuldsanering eller F-skuldsanering inte beviljas, ska uppgiften gallras redan när det beslut som avslutar ärendet får laga kraft. Detsamma gäller om ett ärende om skuldsanering eller F-skuldsanering avskrivs eller om en beslutad skuldsanering eller F- skuldsanering upphävs efter omprövning. Lag (2019:255).

Prop. 2018/19:48: ska gallras fem år efter den dag då inledandebeslutet meddelades eller, om uppgiften gäller F-skuldsanering, tre år efter den dagen. Om en betalningsplan löper ut senare, ska dock uppgiften gallras den dag då planen löper ut.

Om ett beslut om att inleda skuldsanering eller F-skuldsanering upphävs eller om skuldsanering eller F-skuldsanering inte beviljas, ska uppgiften gallras redan när det beslut som avslutar ärendet får ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.
 2. Genom lagen upphävs lagen (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen.
 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för insolvensförfaranden som har inletts före ikraftträdandet och som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:260, Prop. 2016/17:125, Bet. 2016/17:CU16
Ikraftträder
2017-06-26

Lag (2019:255) om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
 2. Lagen tillämpas inte på insolvensförfaranden som har inletts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15
Omfattning
nya 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2019-06-01