Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2018-06-20
Ändring införd
SFS 2018:1250 i lydelse enligt SFS 2020:621
Ikraft
2019-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Inledande bestämmelse

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om när tid för frihetsberövande i Sverige och utomlands ska eller får tillgodoräknas som verkställighet av påföljd.

Tillgodoräknande av tid för frihetsberövande i Sverige och utomlands

2 §  Om någon har dömts till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård och den dömde med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser har varit frihetsberövad i Sverige eller utomlands under en sammanhängande tid av minst 24 timmar, ska tiden för frihetsberövandet tillgodoräknas den dömde som verkställighet av påföljden.

[S2]Tillgodoräknande ska dock inte ske om

  1. tiden för frihetsberövandet redan tillgodoräknats den dömde, eller
  2. den dömde samtidigt avtjänat sådan frihetsberövande påföljd i annat mål.

[S3]Villkor som uppställts vid överförande av verkställighet från en annan stat till Sverige ska gälla vid tillämpning av denna paragraf.

Beslut om att påföljd ska anses helt eller delvis verkställd

3 §  Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård och med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser har varit frihetsberövad på ett sätt som enligt 2 § ska tillgodoräknas som verkställighet av påföljd, får rätten besluta att påföljden ska anses helt verkställd genom frihetsberövandet. En förutsättning för ett sådant beslut är att den tid som den utdömda påföljden överstiger frihetsberövandet med är ringa.

[S2]Om någon döms till böter, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning och med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser har varit frihetsberövad på ett sätt som enligt 2 § ska tillgodoräknas som verkställighet av påföljd, får rätten besluta att påföljden ska anses helt eller delvis verkställd genom frihetsberövandet. Lag (2020:621).

Prop. 2017/18:250: Paragrafen innehåller i delar de bestämmelser som hittills funnits i 33 kap. 6 § brottsbalken. Övervägandena finns i avsnitt 10.10.

  • NJA 2021 s. 536:Påföljd för oaktsam våldtäkt. Med hänsyn till brottets art i förening med dess straffmätningsvärde har påföljden bestämts till skyddstillsyn och fängelse. Fängelsestraffet har ansetts helt verkställt genom den tid som den tilltalade har varit frihetsberövad i målet.

Övriga bestämmelser

4 §  Vid prövning i högre rätt av ett överklagande av utdömd påföljd får beslut i en fråga som avses i 3 § ändras även om det beslutet inte överklagats.

Prop. 2017/18:250: Paragrafen innehåller den bestämmelse som hittills funnits i 33 kap. 8 § brottsbalken. Paragrafens sakliga innehåll motsvarar den hittillsvarande bestämmelsens. Förarbetena till den bestämmelsen och praxis kan alltjämt ge vägledning för tillämpningen (se t.ex. NJA 1974 s. 356 och NJA 1979 ...

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

Prop. 2017/18:250: Paragrafen innehåller i informativt syfte en erinran om att verkställighetsföreskrifter kan komplettera lagen. Det kan avse t.ex. bestämmelser om underrättelse och avräkningsunderlag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för frihetsberövanden som ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:378, Prop. 2017/18:250, Bet. 2017/18:JuU30
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2020:621) om ändring i lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Förarbeten
Rskr. 2019/20:333, Prop. 2019/20:118, Bet. 2019/20:JuU34
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2021-01-01