Förordning (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2018-08-30
Ändring införd
SFS 2018:1545 i lydelse enligt SFS 2019:260
Ikraft
2018-10-01
Tidsbegränsad
2022-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Syfte och tillämpningsområde

1 §  Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för åtgärder som syftar till att främja utveckling och användning av flytande biogas. Åtgärderna ska vidtas inom ramen för ett innovationskluster för sådan gas som har fått statligt stöd enligt artikel 27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Normgivningsbemyndigande

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

3 §  Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd till företag

4 §  Stöd ska lämnas

 1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och artikel 26, 36, 41, 48, 49, 56 eller 56b i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller
 2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

[S2]Ytterligare stöd får också lämnas enligt artikel 27 i kommissionens för-ordning (EU) nr 651/2014 till ett sådant innovationskluster som avses i 1 §.

[S3]Stöd som avses i första stycket 2 får uppgå till högst 50 procent av den beräknade kostnaden för åtgärden. Förordning (2019:620).

Stöd till andra än företag

5 §  Stöd till andra juridiska personer än företag får lämnas i den omfattning som krävs för att en åtgärd ska kunna genomföras och ska när det gäller stödberättigade kostnader och stödnivåer följa samma villkor som gäller enligt 4 §.

[S2]Stöd får inte lämnas till privatpersoner.

Förutsättningar för stöd

6 §  Stöd får lämnas för en åtgärd som innebär

 1. demonstration, tillämpning eller spridning av teknik för produktion av flytande biogas,
 2. distribution av flytande biogas, eller
 3. gasdrift av fordon och fartyg.

[S2]Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att kunna genomföra åtgärden och sprida information och erfarenhet om den.

[S3]Vid prövningen enligt första och andra stycket ska särskild vikt läggas vid var åtgärden ska vidtas och om den kan demonstreras samlat med andra åtgärder inom ramen för ett sådant innovationskluster som avses i 1 §.

7 §  Stöd får inte lämnas för en åtgärd som stödmottagaren är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning. Stöd får inte heller lämnas till någon som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Handläggning av stödärenden

8 §  Statens energimyndighet prövar frågor om stöd enligt denna förordning. Innan myndigheten beslutar om stöd får den vid behov inhämta synpunkter från Naturvårdsverket. Om en ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen. Myndigheten ska även utföra den uppgift som en medlemsstat ska utföra enligt artikel 6.3 samma förordning.

Ansökan om stöd

9 §  En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet. Ansökan ska innehålla

 1. uppgifter om sökanden, åtgärdens plats och åtgärdens start- och slutdatum,
 2. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,
 3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som det söks stöd för,
 4. en lönsamhetskalkyl,
 5. en beskrivning av samverkan och synergieffekter med andra verksamheter eller projekt, om sådana förekommer och
 6. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått något annat statligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma åtgärd.

[S2]Om ansökan avser ett företag, ska den också innehålla uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning.

[S3]Ansökan ska ha kommit in till myndigheten innan de åtgärder som stödet avser har påbörjats.

Beslut om stöd

10 §  Av ett beslut om stöd ska det framgå när åtgärden som stödet beviljats för senast ska vara slutförd.

[S2]Ett beslut om stöd ska förenas med villkor om att stödmottagaren på begäran av Statens energimyndighet ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

[S3]Ett beslut om stöd får förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

Utbetalning av stöd

11 §  Stöd enligt denna förordning betalas ut av Statens energimyndighet.

12 §  Ett beslutat stöd får betalas ut i omgångar. Dock får högst 75 procent av beloppet betalas ut innan åtgärden har slutförts.

[S2]En begäran om utbetalning av resterande stöd ska ha kommit in till Statens energimyndighet inom tre månader från det att åtgärden, enligt beslutet om stöd, senast ska vara slutförd. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag om kostnaderna för den stödberättigande åtgärd som beslutet om stöd avser.

13 §  Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd beviljat av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

14 §  Statens energimyndighet får besluta att ett stöd inte ska betalas ut om

 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av någon annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta,
 4. stödet helt eller delvis inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, eller
 5. villkoren för stödet inte följs.

Återbetalning

15 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 14 §.

[S2]På det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

16 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och sådan ränta som ska betalas enligt 15 § andra stycket.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får myndigheten sätta ned kravet på återbetalning och ränta, helt eller delvis.

Uppföljning och utvärdering

17 §  Statens energimyndighet ansvarar för uppföljning och utvärdering av stöd enligt denna förordning.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

18 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-stödsregler och i förordningen (2015:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndiganden

19 §  Statens energimyndighet får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning,
 2. föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och utvärdering av stödet, och
 3. föreskrifter om verkställighet av denna förordning i övrigt.

Överklagande

20 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 och 14 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.
 3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som har beviljats före utgången av 2021.
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2019:260) om ändring i förordningen (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-06-15