Förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2015-10-29
Ändring införd
SFS 2015:605 i lydelse enligt SFS 2019:1111
Ikraft
2016-01-01
Upphäver
Förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

2 §  En ansökan om tillstånd att överlämna allmänna handlingar för förvaring ska ges in till Riksarkivet. Ansökan ska vara skriftlig.

3 §  Riksarkivet ska bereda ansökan och med ett eget yttrande lämna över ärendet till regeringen. Vid beredningen av ansökan ska Riksarkivet samråda med berörda myndigheter och enskilda organ.

Register

4 §  Riksarkivet ska föra ett register över förvaringen av allmänna handlingar som har överlämnats från statliga myndigheter.

[S2]Av registret ska det framgå vilka enskilda organ som förvarar allmänna handlingar som har överlämnats.

5 §  Riksarkivet ska avgiftsfritt hålla registret tillgängligt för allmänheten genom en publik webbplats.

6 §  Registret ska innehålla

 1. namn och organisationsnummer på de enskilda organ som med regeringens tillstånd förvarar allmänna handlingar,
 2. en hänvisning till en arkivbeskrivning över de handlingar som förvaras hos ett enskilt organ,
 3. namnet på den myndighet som handlingarna har överlämnats från,
 4. datum för regeringens beslut om tillstånd till överlämnande och förvaring, och
 5. datum för när de allmänna handlingarna senast ska återlämnas.

[S2]Om handlingar har överlämnats för förvaring från ett enskilt organ till ett annat enskilt organ ska registret innehålla uppgifter om samtliga enskilda organ som har eller har haft tillstånd till förvaringen.

7 §  Om ett enskilt organ delvis har återlämnat allmänna handlingar ska det framgå av registret. Om organet har återlämnat samtliga handlingar ska organet tas bort från registret.

Tillsyn

8 §  Riksarkivet har ansvar för tillsynen över allmänna handlingar som överlämnats för förvaring från statliga myndigheter. I tillsynen ingår att

 1. föra det register som avses i 4 §,
 2. årligen ta in, kontrollera och utvärdera enskilda organs rapportering,
 3. regelbundet inspektera enskilda organs förvaring av allmänna handlingar, och
 4. i övrigt kontrollera att förvaringen av allmänna handlingar sker i överensstämmelse med lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

[S2]Riksarkivet får meddela närmare föreskrifter om enskilda organs egenkontroll och rapporteringskyldighet.

Avgifter

9 §  Riksarkivet ska ta ut avgifter för

 1. uppdatering av registret enligt 6 och 7 §§,
 2. kontroll och utvärdering av enskilda organs rapportering enligt 8 § första stycket 2, och
 3. regelbundna inspektioner av organens förvaring enligt 8 § första stycket 3.

[S2]Riksarkivet får meddela närmare föreskrifter om avgifterna för tillsynen enligt första stycket.

Övriga bestämmelser

10 §  Riksarkivet får, i fråga om allmänna handlingar från statliga myndigheter, meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring och denna förordning.

 • RA-FS 2019:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA–FS 1991:1) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter
 • RA-FS 2016:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav och certifiering
 • RA-FS 2018:10: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.
 • RA-FS 2018:3: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling beslutade den 19 november 2018. Riksarkivet föreskriver följande med stöd av 11 § 4 och 12 § första stycket arkivförordningen (1991:446) samt 10 § förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. 1 kap. Omfattning och tillämpning 1§
 • RA-FS 2020:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2019:1) om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet
 • RA-FS 2019:1: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar inom löneoch personaladministrativ verksamhet
 • RA-FS 2021:3: Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar
 • RA-FS 2021:2: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2019:1) om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet
 • RA-FS 2023:1: Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

Allmänna handlingar från kommunala myndigheter

11 §  En kommun får meddela sådana föreskrifter om ansökan, förvaringstid, återlämnande och tillsyn som följer av 4, 5, 7 och 8 §§ lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.

[S2]Det som sägs om kommuner i första stycket avser även regioner. Förordning (2019:1111).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock till och med den 31 december 2016 för enskilda organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av ett beslut om överlämnande och förvaring som fattats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2019:1111) om ändring i förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2020-01-01