Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2018-04-05
Ändring införd
SFS 2018:160 i lydelse enligt SFS 2019:665
Ikraft
2018-05-01
Tidsbegränsad
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-08

1 §  På försök får vid de tingsrätter som regeringen bestämmer avvikelser enligt denna lag göras från vad som annars gäller för delgivning av handlingar i brottmål.

Prop. 2017/18:67: På försök får vid de tingsrätter som regeringen bestämmer avvikelser enligt denna lag göras från vad som annars gäller för delgivning av handlingar i brottmål.

Enligt bestämmelsen får på försök avvikelser som anges i lagen göras från vad som annars gäller för delgivning av handlingar i brottmål. Bestämmelser om delgivning finns i delgivningslagen (2010:1932) och i rättegångsbalken. ...

2 §  Den tilltalade får delges stämning och andra handlingar i ett brottmål genom att handlingarna hålls tillgängliga vid tingsrätten från och med en i förväg bestämd tidpunkt (tillgänglighetsdelgivning).

Prop. 2017/18:67: Den tilltalade får delges stämning och andra handlingar i ett brottmål genom att handlingarna hålls tillgängliga vid tingsrätten från och med en i förväg bestämd tidpunkt (tillgänglighetsdelgivning).

Paragrafen innehåller bestämmelser om hur det nya delgivningssättet tillgänglighetsdelgivning går till och vilka handlingar som kan delges på detta sätt. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.1.

Tillgänglighetsdelgivning ...

3 §  Tillgänglighetsdelgivning får användas om den tilltalade har fått information om

  1. att sådan delgivning kan komma att användas i målet, och
  2. från och med vilken tidpunkt och vid vilken tingsrätt handlingarna kommer att hållas tillgängliga.

[S2]Informationen ska vid ett personligt sammanträffande ha delgetts den tilltalade av en åklagare eller av en polisman eller någon annan anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har utsett.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om information om tillgänglighetsdelgivning.

Prop. 2017/18:67: 2. från och med vilken tidpunkt och vid vilken tingsrätt handlingarna kommer att hållas tillgängliga.

Informationen ska vid ett personligt sammanträffande ha delgetts den tilltalade av en åklagare eller av en polisman eller någon annan anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har utsett.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen ...

4 §  Tillgänglighetsdelgivning har skett när handlingarna har gjorts tillgängliga vid den tidpunkt och den tingsrätt som den tilltalade har fått information om enligt 3 §.

Prop. 2017/18:67: Tillgänglighetsdelgivning har skett när handlingarna har gjorts tillgängliga vid den tidpunkt och den tingsrätt som den tilltalade har fått information om enligt 3 §.

Paragrafen anger när tillgänglighetsdelgivning har skett. Övervägandena finns i avsnitt 4.2.3.

Av bestämmelsen framgår att delgivningstidpunkten infaller när handlingarna har gjorts tillgängliga vid den tidpunkt och ...

Ändringar

Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

Förarbeten
Rskr. 2017/18:206, Prop. 2017/18:67, Bet. 2017/18:JuU23
Ikraftträder
2018-05-01

Lag (2019:665) om fortsatt giltighet av lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål

Förarbeten
Rskr. 2019/20:14, Prop. 2018/19:139, Bet. 2019/20:JuU3
Omfattning
forts. giltighet