Förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2018-05-09
Ändring införd
SFS 2018:496 i lydelse enligt SFS 2020:1092
Ikraft
2018-06-01
Tidsbegränsad
2023-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-02-01

1 §  Syftet med denna förordning är att genom minskade utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar till vattenmiljön bidra till att nå miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av

Ordförklaringar

2 §  Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i

 1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och
 2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Förutsättningar för stöd

3 §  Om det finns medel, får Naturvårdsverket ge statligt stöd enligt denna förordning i form av bidrag till

 1. investeringar i teknik eller i andra åtgärder som syftar till att
  1. rena dagvatten från mikroplaster och andra föroreningar, eller
  2. på annat sätt minska spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, och
 2. förstudier och andra förberedande åtgärder inför sådana investeringar.

4 §  Stöd får inte ges till privatpersoner.

5 §  Stöd får inte ges till åtgärder enligt 3 § som

 1. har påbörjats innan beslut om stöd har fattats,
 2. utgörs av informationsinsatser, eller
 3. är marknadsföring enligt definitionen i 3 § marknadsföringslagen (2008:486). Förordning (2020:1092).

6 §  Stöd till andra än företag får ges med högst 90 procent av kostnaderna för stödberättigande åtgärder. Vid beräkning av kostnaderna för en åtgärd ska eventuella stöd som beviljats enligt en annan författning räknas av.

7 §  Stöd till företag får endast ges i enlighet med

 1. de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I och i artikel 36 eller 49 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, eller
 2. de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

8 §  Stöd får endast ges om mottagaren åtar sig att

 1. utvärdera resultatet av åtgärderna och om syftet med stödet har kunnat uppfyllas, och
 2. på lämpligt sätt och i rimlig utsträckning sprida relevant kunskap från utvärderingen.

Ansökan om stöd

9 §  Ansökan om stöd ska göras skriftligt till Naturvårdsverket på det sätt som myndigheten anvisar och innehålla

 1. uppgifter om sökanden och kontaktperson för sökanden,
 2. en beskrivning av åtgärden och åtgärdens plats samt dess finansiering, genomförande och tidsplan,
 3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som stöd söks för,
 4. en uppskattning av hur mycket utsläppen av mikroplaster och andra föroreningar till vattenmiljön kan förväntas minska på grund av åtgärden,
 5. uppgifter om den utvärdering av åtgärderna som sökanden planerar och om hur kravet på spridning av relevant kunskap kan uppfyllas, och
 6. en upplysning om andra stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser. Förordning (2020:1092).

10 §  Om ansökan gäller ett stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 ska den också innehålla uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning.

11 §  Om ansökan gäller stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska den också innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som sökanden har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Prövning och beslut om stöd

12 §  Frågor om stöd prövas av Naturvårdsverket.

13 §  I ett beslut om att ge stöd ska Naturvårdsverket ange

 1. när de åtgärder som stödet ges för senast ska vara slutförda,
 2. att stödmottagaren, på begäran av Naturvårdsverket, ska lämna de uppgifter som krävs för att Naturvårdsverket ska kunna utvärdera resultatet av åtgärderna, och
 3. de ytterligare villkor som behövs för att kraven enligt denna förordning och syftet med stödet enligt 1 § ska vara uppfyllda.

Utbetalning av stöd

14 §  Om Naturvårdsverket beslutar att ge stöd, ska Naturvårdsverket bestämma stödets storlek och besluta om utbetalning.

[S2]Ett stödbelopp får betalas ut i omgångar.

15 §  Stödet ska inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen om att ett stöd som har beviljats av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

16 §  Stödet ska inte betalas ut, om

 1. sökanden genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av annan orsak har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. villkoren för stödet inte har uppfyllts.

Slutredovisning

17 §  Åtgärder som stöd har beviljats för ska slutredovisas till Naturvårdsverket tillsammans med en ekonomisk redovisning och specificerade skriftliga underlag som styrker de stödberättigande kostnaderna.

Återbetalning och återkrav

18 §  Mottagaren av ett utbetalat stöd är återbetalningsskyldig, om stödet inte skulle ha betalats ut enligt 16 §. Mottagaren ska betala ränta enligt räntelagen (1975:635) på det belopp som omfattas av återbetalningsskyldigheten.

19 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 §, ska Naturvårdsverket besluta att kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

[S2]Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis avstå från kravet, om det finns särskilda skäl.

Uppföljning och utvärdering

20 §  Naturvårdsverket ska följa upp och utvärdera de stöd som ges enligt denna förordning.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

21 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Särskilda uppgifter till sökanden

22 §  Om ansökan gäller stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska Naturvårdsverket lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

Bemyndigande

23 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

24 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 eller 16 § om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas. Förordning (2018:497).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2022. Förordning (2020:1092).
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2018:497) om ändring i förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2020:1092) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 5, 9 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2020-12-31