Förordning (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2019-04-11
Ändring införd
SFS 2019:201 i lydelse enligt SFS 2019:208
Ikraft
2019-05-06
Tidsbegränsad
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd som Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) får lämna till företag inom primär jordbruksproduktion för att kompensera för inkomstbortfall till följd av torkan 2018.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §  Stöd enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel I och i artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUT L 193, 1.7.2014, s. 1.

4 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag i mån av tillgång på medel.

Ord och uttryck

5 §  Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

Förutsättningar för stöd

6 §  Stöd får ges till lantbrukare som under 2018, i enlighet med 5 § förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare, har ansökt om grundstöd för arealer med grödkod enligt bilagan. Stöd betalas ut för den stödberättigande arealen.

7 §  Stöd får ges till lantbrukare som under 2018 har ansökt om stöd för nötkreatur enligt 29 § förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare. Stödet betalas ut med ett visst belopp per stödberättigad djurenhet.

8 §  Stöd får ges till lantbrukare som har rapporterat in till Jordbruksverkets platsregister för får och get vilket innehav av djur de hade under december 2018. Stödet betalas ut med ett visst belopp per registrerat djur.

9 §  Stöd får ges till lantbrukare med produktion av grisar inom grupperna suggor, betäckta gyltor, galtar och övriga grisar som väger över 20 kilogram. För suggor, betäckta gyltor och galtar betalas stödet ut för genomsnittsbesättningen under 2018. För övriga grisar som väger över 20 kilogram betalas stödet ut för antalet djur i en normal uppfödningsomgång under 2018.

10 §  Stöd får ges till lantbrukare med produktion av tamhöns och kalkon inom grupperna värpande djur, avelsdjur, slaktdjur och rekryteringsdjur. För tamhöns som är äldre än 20 veckor, kycklingar avsedda för äggproduktion, kalkoner som är 24 veckor eller äldre och kalkonkycklingar avsedda för äggproduktion betalas stöd ut för genomsnittsbesättningen under 2018. För slaktkycklingar och slaktkalkoner betalas stöd ut för antalet djur i en normal uppfödningsomgång under 2018.

11 §  De medel som betalas ut ska fördelas proportionerligt per produktionsgren utifrån det inkomstbortfall som Jordbruksverket räknar fram. Inom respektive produktionsgren ska medlen fördelas utifrån areal, antal djur eller antal djurenheter.

[S2]Stöd lämnas inte med mindre belopp än 1 000 kronor.

Ansökan om stöd och beslut

12 §  Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

13 §  En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till Jordbruksverket senast den 20 maj 2019.

14 §  Ett företag som ansöker om stöd ska till Jordbruksverket lämna de handlingar och de uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan om stöd.

15 §  Beslut om stöd enligt denna förordning får förenas med villkor.

Hinder mot att betala ut stöd

16 §  Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Tillsyn

17 §  Jordbruksverket ska utöva tillsyn över lämnat stöd och över att villkor för stödet följs.

Återbetalning och återkrav

18 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

  1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
  3. ett villkor för stödet inte har följts.

19 §  Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för.

20 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 § ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Jordbruksverket får helt eller delvis sätta ned kravet eller räntan om det finns särskilda skäl.

21 §  Jordbruksverket ska vid domstolar och myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagarna.

Underlag och redovisning

22 §  En stödmottagare är skyldig att lämna det underlag som Jordbruksverket behöver för att kontrollera villkoren enligt denna förordning och för att besluta om stöd.

23 §  En stödmottagare är skyldig att på begäran av Jordbruksverket lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna följa de skyldigheter som följer av kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 eller sådana uppgifter i övrigt som Jordbruksverket behöver för att kunna utvärdera stödet.

24 §  Ett stöd som omfattar ett belopp motsvarande 60 000 euro eller mer får endast beviljas om den sökande samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

25 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Överklagande

26 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att inte bevilja stöd enligt 6-11 §§ eller att inte betala ut stöd enligt 16 § får dock inte överklagas.

Bemyndigande

27 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Förteckning över grödor som berättigar till stöd

Grödkoder inom gruppen spannmål och frövall

Korn (höst) grödkod 1
Korn (vår) grödkod 2
Havre grödkod 3
Vete (höst) grödkod 4
Vete (vår) grödkod 5
Rågvete (höst) grödkod 7
Råg grödkod 8
Blandsäd (stråsädesblandningar) grödkod 12
Rågvete (vår) grödkod 29
Gräsfrövall (ettårig) grödkod 58
Gräsfrövall (flerårig) grödkod 59
Klöverfrövall grödkod 62
Grödkoder inom gruppen oljeväxter och proteingrödor
Raps (höst) grödkod 20
Raps (vår) grödkod 21
Rybs (höst) grödkod 22
Rybs (vår) grödkod 23
Ärter (ej konservärter) grödkod 30
Konservärter grödkod 31
Åkerbönor grödkod 32
Bruna bönor grödkod 35
Sojabönor grödkod 38
Oljelin grödkod 40
Bönor övriga grödkod 43
Grödkod inom gruppen potatis
Stärkelsepotatis grödkod 46
Grödkod inom gruppen betor
Sockerbetor grödkod 47
Förordning (2019:208).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2019.
  2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.
  3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2019.
Ikraftträder
2019-05-06

Förordning (2019:208) om ändring i förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-05-06