Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2019-06-27
Ändring införd
SFS 2019:547
Ikraft
2019-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-07-08

Förbud mot användning av uppgifter

1 §  Uppgifter i underrättelser som Försvarets radioanstalt rapporterat till en annan myndighet i enlighet med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet får inte användas för att utreda brott.

Prop. 2018/19:96: till en annan myndighet i enlighet med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet får inte användas för att utreda brott.

Paragrafen innehåller ett förbud mot viss användning av uppgifter i underrättelser som Försvarets radioanstalt rapporterat till en annan myndighet i enlighet med lagen (2000:130) ...

Tillgång till uppgifter

2 §  De brottsbekämpande myndigheterna ska se till att tillgången till sådana uppgifter som avses i 1 § begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det ska särskilt beaktas att uppgifterna inte får användas för att utreda brott.

Prop. 2018/19:96: sådana uppgifter som avses i 1 § begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det ska särskilt beaktas att uppgifterna inte får användas för att utreda brott.

Paragrafen reglerar tillgången till uppgifter i underrättelser från Försvarets radioanstalt. Paragrafen behandlas i avsnitt 7.6.

Enligt paragrafen ska ...

Tillsyn

3 §  Bestämmelser om tillsyn över Polismyndighetens och Säker- hetspolisens tillämpning av denna lag finns i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.

Prop. 2018/19:96: polisens tillämpning av denna lag finns i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.

Paragrafen är en upplysningsbestämmelse och anger att bestämmelser om tillsyn över Polismyndighetens och Säkerhetspolisens tillämpning av den nya lagen finns i lagen (2007:980) ...

Ändringar

Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott

Förarbeten
Rskr. 2018/19:297, Prop. 2018/19:96, Bet. 2018/19:JuU28
Ikraftträder
2019-08-01