Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:980 i lydelse enligt SFS 2018:1707
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-22

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

1 §  Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) ska utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet.

[S2]Nämnden ska även utöva tillsyn över den behandling av personuppgifter enligt polisdatalagen (2010:361) och lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister som utförs av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten. När det gäller Säkerhetspolisen ska tillsynen även avse behandling enligt polisdatalagen (1998:622). Tillsynen ska särskilt avse sådan behandling som avses i 2 kap. 10 § polisdatalagen (2010:361) och 5 § polisdatalagen (1998:622) samt 12 § lagen om polisens allmänna spaningsregister.

[S3]Tillsynen ska särskilt syfta till att säkerställa att verksamhet enligt första och andra styckena bedrivs i enlighet med lag eller annan författning. Lag (2014:652).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

1 §  Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (nämnden) ska utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet.

Nämnden ska även utöva tillsyn över den behandling av personuppgifter som utförs av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten enligt brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område för de syften som anges i 1 kap. 1 § i den sistnämnda lagen. Tillsynen ska särskilt avse sådan behandling som avses i 2 kap. 11 § brottsdatalagen.

Tillsynen ska särskilt syfta till att säkerställa att verksamhet enligt första och andra styckena bedrivs i enlighet med lag eller annan författning. Lag (2018:1707).

2 §  Nämnden skall utöva sin tillsyn genom inspektioner och andra undersökningar.

[S2]Nämnden får uttala sig om konstaterade förhållanden och sin uppfattning om behov av förändringar i verksamheten och skall verka för att brister i lag eller annan författning avhjälps.

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

3 §  Nämnden är skyldig att på begäran av en enskild kontrollera om han eller hon har utsatts för sådana tvångsmedel eller varit föremål för sådan personuppgiftsbehandling som avses i 1 § och om användningen av tvångsmedel och därmed sammanhängande verksamhet eller behandlingen av personuppgifter har skett i enlighet med lag eller annan författning. Nämnden skall underrätta den enskilde om att kontrollen har utförts.

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

3 §  Nämnden är skyldig att på begäran av en enskild kontrollera om han eller hon

  1. har utsatts för sådana tvångsmedel som avses i 1 § och om användningen av dem och verksamhet som hänger samman med dem har varit i enlighet med lag eller annan författning, eller
  2. varit föremål för sådan personuppgiftsbehandling som avses i 1 § och om den har utförts i enlighet med lag eller annan författning.

Nämnden ska underrätta den enskilde om att kontrollen har utförts.

Nämnden får vägra att utföra kontroll om begäran är orimlig eller uppenbart ogrundad. Lag (2018:1707).

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

4 §  Nämnden har rätt att av förvaltningsmyndigheter som omfattas av tillsynen få de uppgifter och det biträde som nämnden begär. Även domstolar samt de förvaltningsmyndigheter som inte omfattas av tillsynen är skyldiga att lämna nämnden de uppgifter som den begär.

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

4 §  Nämnden har rätt att av förvaltningsmyndigheter som omfattas av tillsynen få de uppgifter och upplysningar, den information och det biträde som nämnden begär. Även domstolar och de förvaltningsmyndigheter som inte omfattas av tillsynen är skyldiga att lämna nämnden de uppgifter som den begär. Lag (2018:1707).

5 §  Nämnden skall ha högst tio ledamöter.

[S2]Ledamöterna skall utses av regeringen för en bestämd tid, högst fyra år. De skall med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter vara lämpliga för uppdraget. Ordföranden och vice ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare eller ha annan motsvarande juridisk erfarenhet. Övriga ledamöter skall utses bland sådana personer som har föreslagits av partigrupperna i riksdagen.

6 §  Nämndens avgöranden får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Sådan kontroll som avses i 3 § skall på begäran av en enskild omfatta även förhållanden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:11, Prop. 2006/07:133, Bet. 2007/08:JuU3
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:367) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:255, Prop. 2009/10:85, Bet. 2009/10:JuU19
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-03-01

Lag (2012:38) om ändring i lagen (2010:367) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:119, Prop. 2011/12:37, Bet. 2011/12:JuU16
Omfattning
ändr. 1 § i 2010:367

Lag (2014:652) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2018:1707) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

Officiell autentisk version

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för nämndens tillsyn över Säkerhetspolisens behandling av uppgifter i frågor som rör nationell säkerhet med stöd av polisdatalagen (2010:361) eller polisdatalagen (1998:622).
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för nämndens tillsyn över annan personuppgiftsbehandling än den som anges i punkten 2 som utförts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2019-01-01