Förordning (2019:676) om stöd till byggemenskaper

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2019-11-07
Ändring införd
SFS 2019:676
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Statligt stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till byggemenskaper för initiala projektkostnader i samband med anordnande av bostäder.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §  Med byggemenskap avses i denna förordning en ekonomisk förening enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar som bildats i syfte att anordna bostäder åt föreningens medlemmar genom nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av byggnad som tidigare använts för annat ändamål.

4 §  Med initiala projektkostnader avses i denna förordning kostnader i projektet fram till att byggnadsarbetet har påbörjats. Med byggnadsarbete avses vid nybyggnad och tillbyggnad grundläggningsarbete och vid ombyggnad rivnings- eller röjningsarbete.

Förutsättningar för stöd

5 §  Stöd får lämnas om

 1. minst sex medlemmar i byggemenskapen som är fysiska personer betalat en medlemsinsats som uppgår till minst 10 000 kronor per person, och
 2. byggemenskapen äger, eller genom avtal disponerar, mark som kommunen medger får bebyggas med flerbostadshus som kan antas inrymma bostäder åt samtliga medlemmar i byggemenskapen.

6 §  Stöd får inte lämnas för kostnader som avser arbete eller utrustning som utförts eller levererats

 1. av en medlem i byggemenskapen, eller
 2. före beslutet om stöd.

7 §  Stöd får inte lämnas till en byggemenskap som tidigare tagit emot stöd enligt denna förordning. Stöd får inte lämnas till företag i svårigheter så som begreppet definieras i punkt 20 i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

8 §  Stöd lämnas som stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Stödet får lämnas endast med de begränsningar som följer av kommissionens förordning.

Stödets storlek

9 §  Stödet får inte överstiga 400 000 kronor per stödmottagare.

Prövningen av ett stödärende

10 §  Frågor om stöd prövas av Boverket.

11 §  En ansökan om stöd ska innehålla

 1. uppgifter enligt 5 §,
 2. en redogörelse för projektet, och
 3. det stödbelopp byggemenskapen ansöker om.

12 §  Ett beslut om stöd ska förenas med villkor om vid vilken tidpunkt stödmottagaren senast ska lämna redovisning enligt 14 § och om att stödmottagaren på begäran av Boverket ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

Utbetalning av stöd

13 §  Boverket ska betala ut hela stödbeloppet i nära anslutning till att beslut om stöd har fattats.

Redovisning

14 §  Stödmottagaren ska redovisa verifierade initiala projektkostnader senast vid den tidpunkt Boverket beslutar, dock senast 18 månader efter beslutet om stöd.

[S2]Boverket får förlänga tidpunkten för redovisning om det finns särskilda skäl.

Återbetalning och återkrav

15 §  Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har beviljats på felaktig grund eller med ett för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. den redovisning som avses i 14 § inte lämnas in i tid, eller
 4. verifierade initiala projektkostnader som redovisas inte uppgår till stödbeloppet.

16 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Boverket helt eller delvis kräva tillbaka stödet. På det belopp som återkrävs ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får Boverket sätta ned kravet på återbetalning och ränta.

Överklagande

17 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att helt eller delvis avslå ansökan om stöd får dock inte överklagas.

Uppföljning och utvärdering

18 §  Boverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av stödet.

19 §  Boverket ska föra ett register över stöd som lämnats enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla de uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 är uppfyllda.

[S2]Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då stödet beslutades.

Bemyndigande

20 §  Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2019:676) om stöd till byggemenskaper

Ikraftträder
2020-01-01