Förordning (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-11-26
Ändring införd
SFS 2020:1003 i lydelse enligt SFS 2021:162
Ikraft
2020-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter för att kompensera för kostnader till följd av sjukdomen covid-19.

[S2]Med personlig skyddsutrustning avses i denna förordning utrustning som kan användas av en enskild person och som denne kan ha på sig som skydd mot smitta.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för statsbidrag

/Upphör att gälla U: 2021-04-06/

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas, i mån av tillgång på medel, för kostnader som har uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020 för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter som är i kontakt med personer med funktionsnedsättning som är beviljade statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

Bidraget lämnas till

  1. en person som har beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken och som är arbetsgivare för personliga assistenter, eller
  2. någon annan som enligt 51 kap. 19 § socialförsäkringsbalken har tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Bidrag får lämnas med högst 5 000 kronor per person som beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

/Träder i kraft I: 2021-04-06/

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas, i mån av tillgång på medel, för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter som är i kontakt med personer med funktionsnedsättning som är beviljade statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Kostnaderna ska ha uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 april 2021.

[S2]Bidraget lämnas till

  1. en person som har beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken och som är arbetsgivare för personliga assistenter, eller
  2. någon annan som enligt 51 kap. 19 § socialförsäkringsbalken har tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade att bedriva verksamhet med personlig assistans.

[S3]För kostnader som har uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020 får bidrag lämnas med högst 5 000 kronor per person som beviljats statlig assistansersättning enligt 51 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. För kostnader som har uppkommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021 får bidraget lämnas med högst 2 500 kronor per person Förordning (2021:162).

/Upphör att gälla U: 2021-04-06/

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas inte för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter, om det är en kommunal utförare eller en enskild person som efter avtal med kommunen tillhandahåller insatsen och som kan få statsbidrag enligt förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.

Bidrag lämnas inte heller för kostnader för personlig skyddsutrustning som kan ersättas på annat sätt.

/Träder i kraft I: 2021-04-06/

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas inte för kostnader för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter, om det är en kommunal utförare eller en enskild person som efter avtal med kommunen utför den personliga assistansen.

[S2]Bidrag lämnas inte heller för kostnader för personlig skyddsutrustning som kan ersättas på annat sätt. Förordning (2021:162).

4 §  Statsbidrag till en sådan mottagare som avses i 2 § andra stycket 2 ska lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Försäkringskassan.

Ansökan och beslut

/Upphör att gälla U: 2021-04-06/

5 §  Försäkringskassan prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Ansökan om bidrag ska göras på ett av Försäkringskassan fastställt formulär och ska ha kommit in till myndigheten senast den 15 december 2020.

Ansökan ska innehålla uppgift om styrkt kostnad för inköpt personlig skyddsutrustning och vilket slags utrustning det är samt de uppgifter i övrigt som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Försäkringskassan pröva ansökan i befintligt skick.

/Träder i kraft I: 2021-04-06/

5 §  Försäkringskassan prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Ansökan om bidrag ska göras på ett av Försäkringskassan fastställt formulär och ska ha kommit in till myndigheten

  1. senast den 15 december 2020 om ansökan avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020, och
  2. senast den 31 maj 2021 om ansökan avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021.

[S2]Ansökan ska innehålla uppgift om styrkt kostnad för inköpt personlig skyddsutrustning och vilket slags utrustning det är samt de uppgifter i övrigt som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

[S3]Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Försäkringskassan pröva ansökan i befintligt skick. Förordning (2021:162).

6 §  I beslut om statsbidrag ska det anges vilket slags personlig skyddsutrustning som bidrag lämnas för.

Redovisning

/Upphör att gälla U: 2021-04-06/

7 §  Försäkringskassan ska senast den 30 juni 2021 lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå antalet som ansökt och beviljats statsbidrag uppdelat på antalet enskilda assistansanvändare och anordnare.

/Träder i kraft I: 2021-04-06/

7 §  Försäkringskassan ska lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning.

[S2]Redovisningen ska lämnas

  1. senast den 30 juni 2021 för bidrag som avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020, och
  2. senast den 1 oktober 2021 för bidrag som avser kostnader som har uppkommit från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2021.

[S3]Av redovisningen ska det framgå antalet som ansökt och beviljats statsbidrag uppdelat på antalet enskilda assistansanvändare och anordnare. Förordning (2021:162).

Återbetalning och återkrav

8 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. bidragsmottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidraget beviljats felaktigt eller med för högt belopp, eller
  2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och bidragsmottagaren borde ha insett detta.

[S2]Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Försäkringskassan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Försäkringskassan besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Bemyndigande

9 §  Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

10 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar

Förordning (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19

Ikraftträder
2020-12-01

Förordning (2021:162) om ändring i förordningen (2020:1003) om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid-19

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 7 §§
Ikraftträder
2021-04-06