Förordning (2020:1257) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2020-12-17
Ändring införd
SFS 2020:1257
Ikraft
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana särskilda insatser som enligt 33 kap. 26 § socialförsäkringsbalken ska göras för att personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning ska kunna få en anställning motsvarande den återstående arbetsförmågan.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Försäkringskassan ska underrätta Arbetsförmedlingen om att en person som får tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning står till förfogande för arbete motsvarande den återstående arbetsförmågan.

[S2]Underrättelsen ska innehålla namn, personnummer eller samordningsnummer och kontaktuppgifter för den som har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning samt information om den tidsperiod som beslutet om ersättning omfattar.

[S3]Underrättelsen ska lämnas när beslutet om sjukersättning eller aktivitetsersättning meddelas eller vid den senare tidpunkt då personen står till förfogande för arbete motsvarande den återstående arbetsförmågan.

3 §  Arbetsförmedlingen ska vidta åtgärder för att den som omfattas av en underrättelse från Försäkringskassan enligt 2 § ska kunna få en anställning motsvarande den återstående arbetsförmågan.

[S2]Efter sex månader från det att underrättelsen kom in till Arbetsförmedlingen ska Arbetsförmedlingen pröva förutsättningarna för anvisning till ett skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag enligt 37-39 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Under de första sex månaderna får en sådan prövning göras endast om det finns särskilda skäl.

Ändringar

Förordning (2020:1257) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Ikraftträder
2021-01-01