Förordning (2020:715) om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2020-07-02
Ändring införd
SFS 2020:715 i lydelse enligt SFS 2021:796
Ikraft
2020-08-01
Tidsbegränsad
2022-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om möjlighet för universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) att med anledning av utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 tillfälligt upplåta bostadslägenheter till studenter.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Uttryck i förordningen

2 §  I denna förordning avses med

[S2]högskola: ett universitet eller en högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434),

[S3]student: den som är antagen till och studerar på en högskoleutbildning.

Förutsättningar för uthyrning

3 §  En högskola som har ingått hyresavtal för bostadslägenhet enligt 9 a § andra stycket 1 förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning får upplåta lägenheten i andra hand till någon annan student vid högskolan, om

  1. högskolan inte kan upplåta lägenheten till någon som omfattas av bestämmelsen, och
  2. studenten inte är anställd vid högskolan.

Avgifter

4 §  En högskola ska ta ut avgift när den upplåter en bostadslägenhet enligt 3 §.

[S2]Avgiften ska beräknas så att den täcker verksamhetens kostnader. Avgiften får dock inte vara högre än skälig hyra enligt 12 kap. 55 § jordabalken.

Ändringar

Förordning (2020:715) om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter

Ikraftträder
2020-08-01

Förordning (2021:796) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:715) om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter

Omfattning
forts. giltighet