Lag (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2021-12-02
Ändring införd
SFS 2021:1171 i lydelse enligt SFS 2022:693
Ikraft
2022-01-01
Upphäver
Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 kap. Allmänna bestämmelser

Syftet med lagen

[K1]1 §  Syftet med denna lag är att säkerställa att Försvarsmakten kan behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt och att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter i samband med sådan behandling.

Prop. 2020/21:224: I paragrafen anges syftet med lagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Lagens tillämpningsområde

[K1]2 §  Denna lag gäller vid Försvarsmaktens behandling av personuppgifter i verksamhet som rör Sveriges försvar och säkerhet samt internationellt försvars- och säkerhetssamarbete.

[K1]3 §  Lagen gäller vid sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Den gäller också personuppgifter som ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Prop. 2020/21:224: Av paragrafen framgår att lagen gäller vid sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad och också personuppgifter som ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

[K1]4 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller inte Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och inte heller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Prop. 2020/21:224: Av paragrafen framgår att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning inte gäller vid behandling av personuppgifter enligt lagen. ...

Ord och uttryck i lagen

[K1]5 §  I denna lag används följande ord och uttryck.

Ord och uttryckBetydelse
Behandling av personuppgifterEn åtgärd eller en kombination av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det görs automatiserat eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämnande, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering, sammanföring, begränsning, radering eller förstöring.
Biometriska uppgifterPersonuppgifter som rör en persons fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken, som tagits fram genom särskild teknisk behandling och som möjliggör eller bekräftar identifiering av personen i fråga.
DataskyddsombudEn fysisk person som utses av den personuppgiftsansvarige för att självständigt kontrollera att personuppgifter behandlas författningsenligt och på ett korrekt sätt.
Genetiska uppgifterPersonuppgifter som rör en persons nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken och som framför allt härrör från analys av ett spår av eller ett biologiskt prov från personen i fråga.
MottagareDen till vilken personuppgifter lämnas ut, med undantag av en myndighet som med stöd av författning utövar tillsyn, kontroll eller revision.
PersonuppgiftVarje upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet.
PersonuppgiftsansvarigDen som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.
PersonuppgiftsbiträdeDen som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
RegistreradDen fysiska person som personuppgiften gäller.
Tredje partNågon annan än - den registrerade, - den personuppgiftsansvarige, - dataskyddsombudet, - personuppgiftsbiträdet, och - sådana personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar har rätt att behandla personuppgifter.
UppgiftssamlingEn samling med uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling är gemensamt tillgängliga.

Prop. 2020/21:224: I paragrafen definieras vissa ord och uttryck som används i lagen.

Personuppgiftsansvar

[K1]6 §  Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som myndigheten utför, som utförs under myndighetens ledning eller på dess vägnar.

2 kap. Behandling av personuppgifter

Grundläggande krav på behandlingen

Krav på ändamål

[K2]1 §  Personuppgifter får bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

[S2]Personuppgifter får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål som de ursprungligen behandlades för.

Försvar och säkerhet

[K2]2 §  Försvarsmakten får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att planera, förbereda och genomföra verksamhet som rör

 1. Sveriges försvar och säkerhet, eller
 2. internationellt försvars- och säkerhetssamarbete.

[S2]Försvarsmaktens uppgift att bedriva sådan verksamhet som anges i första stycket ska följa av lag, förordning, kollektivavtal eller annat avtal, eller ett särskilt beslut där regeringen har gett myndigheten i uppdrag att utföra uppgiften.

[S3]För Försvarsmaktens behandling av personuppgifter i myndighetens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst gäller i stället 3-8 §§.

Försvarsunderrättelseverksamhet

[K2]3 §  Personuppgifter får behandlas i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet om det är nödvändigt för att bedriva den verksamhet som anges i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.

[K2]4 §  De personuppgifter som Försvarsmakten har fått tillgång till i myndighetens försvarsunderrättelseverksamhet får fortsätta behandlas i den verksamheten, om det behövs för att fullgöra den.

[S2]Första stycket gäller endast om inte något annat följer av denna lag eller en förordning som regeringen har meddelat i anslutning till lagen.

Prop. 2020/21:224: I första stycket anges att de personuppgifter som Försvarsmakten har fått tillgång till i sin försvarsunderrättelseverksamhet även fortsättningsvis får behandlas i den verksamheten, om det behövs för att fullgöra den. Härigenom möjliggörs en fortsatt behandling av personuppgifter som finns inom Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet, under förutsättning att en sådan behandling är nödvändig för att fullgöra den verksamheten. Det möjliggör i sin tur en behandling som inte alltid direkt ...

Militär säkerhetstjänst

[K2]5 §  Personuppgifter får behandlas i Försvarsmaktens militära säkerhetstjänst för att upptäcka, förebygga och avvärja säkerhetshotande verksamhet som riktas mot Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen, om det är nödvändigt för att

 1. klarlägga verksamhet som innefattar hot mot Sveriges säkerhet, eller
 2. vidta åtgärder som hindrar eller försvårar säkerhetshotande verksamhet.

[K2]6 §  Personuppgifter får behandlas för de ändamål som anges i 5 § endast om

 1. personuppgifterna är nödvändiga för att kartlägga verksamhet som innefattar brott som kan hota Sveriges säkerhet eller terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter,
 2. personuppgifterna är nödvändiga för att kartlägga underrättelseverksamhet som riktas mot Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen,
 3. personuppgifterna är nödvändiga för att kartlägga annan säkerhetshotande verksamhet än som avses i 1 och som innefattar brott eller åsidosättande av skyldigheter i anställning hos Försvarsmakten, och det finns särskilda skäl till att uppgiften ska behandlas,
 4. personuppgifterna är nödvändiga för att bedöma om en person som har lämnat uppgifter om säkerhetshotande verksamhet är trovärdig, eller
 5. personuppgifterna är nödvändiga för att genomföra säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller för att utföra en uppgift som rör säkerhetsskydd. Lag (2022:693).

Prop. 2021/22:133: Paragrafen innehåller bestämmelser om i vilka fall personuppgifter får behandlas av Försvarsmaktens militära säkerhetstjänst. Övervägandena finns i avsnitt 18.

[K2]7 §  Personuppgifter som behandlas enligt 6 § ska förses med upplysning om på vilken av de angivna grunderna uppgiften behandlas.

[S2]Om behandlingen av en personuppgift motiveras av något annat än ett antagande om att en person har utövat eller kommer att utöva brottslig verksamhet ska det särskilt anges att personen inte är misstänkt för brottslig verksamhet, om det inte på annat sätt klart framgår att en sådan misstanke inte finns. Uppgifter om en person som inte heller kan antas ha utövat eller komma att utöva annan säkerhetshotande verksamhet ska förses med en särskild upplysning om detta, om det inte på annat sätt klart framgår att ett sådant antagande inte finns.

[S3]Personuppgifter som behandlas enligt 6 § 1, 2 eller 3 ska i förekommande fall förses med en upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak.

[K2]8 §  Trots 6 § får personuppgifter som ingår i eller har uppkommit i samband med användning av totalförsvarets telekommunikations- och informationssystem behandlas för att förhindra obehörig insyn i och påverkan på dessa system. Det gäller även sådana uppgifter som avses i 15, 16, 18 och 19 §§. Behandling som särskilt syftar till att identifiera en person får dock endast utföras om bestämmelserna i 6 § 1, 2 eller 3 tillämpas.

[S2]Försvarsmakten ska föra en förteckning över de behandlingar som särskilt syftar till att identifiera en person och de uppgifter som har utgjort anledningen till behandlingen.

Prop. 2020/21:224: I första stycket anges att personuppgifter som ingår i eller har uppkommit i samband med användning av totalförsvarets telekommunikations- och informationssystem – även sådana som omfattas av särskilda restriktioner – får behandlas i syfte att förhindra obehörig insyn i och påverkan på dessa system. Den omständigheten att sådan behandling genom signalkontroll utförs utan att förekomsten av relevanta personuppgifter på förhand kan avgöras utgör följaktligen inte något hinder för verksamheten. ...

Övriga ändamål

[K2]9 §  Försvarsmakten får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för diarieföring, arkivering, handläggning av ett ärende eller för att utföra annan liknande uppgift som myndigheten har.

Prop. 2020/21:224: Paragrafen innehåller förutsättningarna för behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens ärendehantering. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.5.

[K2]10 §  Försvarsmakten får behandla personuppgifter som utgör allmänt tillgänglig information om det är nödvändigt för den verksamhet som anges i 2, 3 och 5 §§.

[K2]11 §  Försvarsmakten får behandla personuppgifter för vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål inom denna lags tillämpningsområde.

[K2]12 §  Försvarsmakten får behandla personuppgifter om lagöverträdelser om det är nödvändigt för myndighetens verksamhet.

Prop. 2020/21:224: Paragrafen innehåller ett preciserat ändamål för behandling av personuppgifter om lagöverträdelser. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

Författningsenlig och korrekt behandling

[K2]13 §  Personuppgifter ska behandlas författningsenligt och på ett korrekt sätt.

Personuppgifternas kvalitet

[K2]14 §  Personuppgifter som behandlas ska vara riktiga och, om det är nödvändigt, uppdaterade. Personuppgifterna ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen.

[S2]Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

[S3]Fler personuppgifter får inte behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Känsliga personuppgifter

[K2]15 §  Personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa, sexualliv eller sexuell läggning får inte behandlas.

[S2]När personuppgifter behandlas får de dock kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket, om det är absolut nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

[K2]16 §  Biometriska uppgifter får behandlas om det är absolut nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

[S2]Genetiska uppgifter får inte behandlas.

[K2]17 §  Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa, sexualliv eller sexuell läggning användas som sökbegrepp om det är absolut nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detsamma gäller biometriska uppgifter.

Personnummer och samordningsnummer

[K2]18 §  Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till

 1. ändamålen med behandlingen,
 2. vikten av en säker identifiering, eller
 3. något annat beaktansvärt skäl.

Om den registrerade har lämnat sitt samtycke eller offentliggjort personuppgifterna

[K2]19 §  Trots 15, 16 och 18 §§ får andra personuppgifter än genetiska uppgifter behandlas, om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke eller på ett tydligt sätt har offentliggjort uppgifterna.

Behandling av personuppgifter i vissa fall

[K2]20 §  Hantering av information som innebär behandling av personuppgifter ska inte anses oförenlig med bestämmelserna i 1-3, 5, 6, 8, 10, 12-16 och 18 §§ i det skede av behandlingen då det inte har kunnat fastställas vilka personuppgifter som informationen innehåller.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas

[K2]21 §  Personuppgifter får inte behandlas under längre tid än vad som behövs med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att personuppgifter får behandlas under endast viss tid eller fortsätta behandlas för arkivändamål av allmänt intresse eller för vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också besluta om sådan behandling i ett enskilt fall.

Överföring av personuppgifter till en mottagare utomlands

[K2]22 §  Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över till ett annat land eller en internationell organisation endast om sekretess inte hindrar det och det är nödvändigt för att Försvarsmakten ska kunna fullgöra sina uppgifter inom ramen för det internationella försvars- och säkerhetssamarbetet.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att överföring får ske även i andra fall om det är nödvändigt för verksamheten vid Försvarsmakten.

[S3]Regeringen får också besluta om sådan överföring i ett enskilt fall.

Utlämnande av personuppgifter

[K2]23 §  Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst, om det inte är olämpligt.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst.

3 kap. Gemensamt tillgängliga personuppgifter

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

[K3]1 §  Personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga om det behövs för något av de ändamål som anges i 2 kap. Med att göra personuppgifter gemensamt tillgängliga avses inte att endast ett fåtal personer får tillgång till uppgifterna.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgiftssamlingar som får finnas och vilka uppgifter som får behandlas i respektive uppgiftssamling.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också besluta om uppgiftssamlingar i ett enskilt fall.

Prop. 2020/21:224: I första stycket anges genom en hänvisning till i lagen angivna ändamål vilka personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga. Vidare anges att med att göra personuppgifter gemensamt tillgängliga avses inte att endast ett fåtal personer får tillgång till uppgifterna. En grundläggande förutsättning för att personuppgifter ska anses vara gemensamt tillgängliga är att de kan användas gemensamt av flera, dvs. att fler än en person har åtkomst till uppgifterna.

Direktåtkomst

[K3]2 §  Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får medges direktåtkomst till personuppgifter som rör Försvarsmaktens personalförsörjning och krigsorganisation och som har gjorts gemensamt tillgängliga inom Försvarsmakten.

[S2]Totalförsvarets plikt- och prövningsverk har rätt att vid direktåtkomst ta del av de personuppgifter som omfattas av åtkomsten.

[K3]3 §  Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt får medges direktåtkomst till personuppgifter som utgör bearbetningsunderlag och analysresultat inom försvarsunderrättelseverksamheten och som finns i uppgiftssamlingar.

[S2]Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt har rätt att vid direktåtkomst ta del av de personuppgifter som omfattas av åtkomsten.

Prop. 2020/21:224: I första stycket anges att Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt får medges direktåtkomst till uppgifter som utgör bearbetningsunderlag och analysresultat inom försvarsunderrättelseverksamheten och som finns i uppgiftssamlingar. Bearbetningsunderlag och analysresultat består av information som ännu inte har bearbetats till underrättelserapporter. Det ankommer på Försvarsmakten att avgöra om direktåtkomst ska medges.

[K3]4 §  Om det behövs för samarbetet mot terrorism eller vid svenskt deltagande i annat internationellt underrättelse- och säkerhetssamarbete, får en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst medges direktåtkomst till personuppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. 3 § och som finns i uppgiftssamlingar.

[S2]Första stycket gäller enbart i den utsträckning som sådan direktåtkomst följer av lag eller förordning eller om regeringen har beslutat om den i ett enskilt fall.

[K3]5 §  Om det behövs för samarbetet mot säkerhetshotande verksamhet som riktas mot Försvarsmakten och dess säkerhetsintressen, får en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst medges direktåtkomst till personuppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. 5 § och som finns i uppgiftssamlingar.

[S2]Första stycket gäller enbart i den utsträckning som sådan direktåtkomst följer av lag eller förordning eller om regeringen har beslutat om den i ett enskilt fall.

Direktåtkomst i andra fall

[K3]6 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om direktåtkomst till gemensamt tillgängliga uppgifter eller uppgiftssamlingar i andra fall än de som anges i 2-5 §§.

[S2]Regeringen får också besluta om detta i ett enskilt fall.

Omfattningen av direktåtkomsten

[K3]7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

[S2]Regeringen får också besluta om detta i ett enskilt fall.

4 kap. Skyldigheter som personuppgiftsansvarig

Åtgärder för att säkerställa författningsenlig behandling

[K4]1 §  Försvarsmakten ska, genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, säkerställa att behandlingen av personuppgifter är författningsenlig och att de registrerades rättigheter skyddas.

[K4]2 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Prop. 2020/21:224: Paragrafen innebär att den personuppgiftsansvarige är skyldig att se till att anställda och andra som deltar i arbetet bara ges tillgång till de personuppgifter som krävs för att de ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Inom Försvarsmakten behandlas en betydande mängd personuppgifter, ofta av integritetskänsligt slag, vilka inte bör spridas till någon som inte är behörig att ta del av uppgifterna. Kravet på behörighetsbegränsning syftar till att minska den interna exponeringen av personuppgifterna. ...

Säkerheten för personuppgifter

[K4]3 §  Försvarsmakten ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska särskilt avse skydd mot obehörig eller otillåten behandling eller förstöring och mot förlust eller annan oavsiktlig skada.

Dataskyddsombud

[K4]4 §  Försvarsmakten ska inom myndigheten utse ett eller flera dataskyddsombud och anmäla till tillsynsmyndigheten när dataskyddsombud utses och entledigas.

[K4]5 §  Ett dataskyddsombud ska

 1. självständigt kontrollera att Försvarsmakten behandlar personuppgifter författningsenligt och på ett korrekt sätt och i övrigt fullgör sina skyldigheter,
 2. informera och ge råd till Försvarsmakten och till dem som behandlar personuppgifter under myndighetens ledning om deras skyldigheter vid behandling av personuppgifter,
 3. vara kontaktpunkt för enskilda i frågor som rör Försvarsmaktens behandling av personuppgifter, och
 4. vid behov söka vägledning av tillsynsmyndigheten.

Personuppgiftsbiträden

[K4]6 §  Försvarsmakten får, om det är lämpligt, anlita personuppgiftsbiträden för behandling av personuppgifter på Försvarsmaktens vägnar. Innan ett personuppgiftsbiträde anlitas, ska Försvarsmakten försäkra sig om att biträdet kommer att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att behandlingen av personuppgifter ska vara författningsenlig och för att skydda registrerades rättigheter.

[K4]7 §  Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter ska regleras i ett skriftligt avtal eller annan skriftlig överenskommelse.

[K4]8 §  Ett personuppgiftsbiträde får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde utan skriftligt tillstånd av Försvarsmakten.

[K4]9 §  Ett personuppgiftsbiträde eller den eller de personer som arbetar under biträdets eller Försvarsmaktens ledning ska behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner från Försvarsmakten.

[S2]Om ett personuppgiftsbiträde, i strid med Försvarsmaktens instruktioner, bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen, ska biträdet anses vara personuppgiftsansvarig enligt denna lag för den behandlingen.

[K4]10 §  Försvarsmaktens skyldigheter enligt 2 och 3 §§ gäller även för personuppgiftsbiträden som Försvarsmakten anlitar.

5 kap. Enskildas rättigheter

Rätten till information

Allmän information

[K5]1 §  Försvarsmakten ska göra följande information allmänt tillgänglig:

 1. myndighetens identitet och kontaktuppgifter,
 2. uppgifter om dataskyddsombudet,
 3. kategorier av ändamål för behandlingen av personuppgifter,
 4. rätten enligt 3 § att begära att få information om behandlingen av personuppgifter och att få del av dem, och
 5. rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen enligt 6 §.

Information som ska lämnas om personuppgifterna samlas in från den som uppgifterna avser

[K5]2 §  Om personuppgifter samlas in från den som uppgifterna avser ska Försvarsmakten, när myndigheten får personuppgifterna, på eget initiativ lämna följande information till den registrerade:

 1. uppgift om att det är Försvarsmakten som är personuppgiftsansvarig för behandlingen,
 2. uppgift om ändamålen med behandlingen, och
 3. all övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom information om uppgifternas mottagare, om skyldighet att lämna uppgifter och om rätten att ansöka om information och få rättelse.

Information som ska lämnas efter begäran

[K5]3 §  Försvarsmakten är skyldig att en gång per kalenderår till den som begär det lämna skriftligt besked om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas. Om sådana uppgifter behandlas ska sökanden få del av dem och få följande skriftliga information:

 1. vilka personuppgifter om den sökande som behandlas,
 2. varifrån personuppgifterna kommer,
 3. ändamålen med behandlingen,
 4. mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna, även i annat land eller internationella organisationer,
 5. hur länge personuppgifterna får behandlas eller, om det inte är möjligt att ange, kriterierna för att fastställa det, och
 6. rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen enligt 6 §.

[S2]Ett utlämnande av personuppgifter enligt första stycket behöver inte omfatta sådana personuppgifter som sökanden har tagit del av, om inte han eller hon begär det. Det ska dock framgå av informationen att personuppgifterna i fråga behandlas.

[S3]En ansökan om information enligt första stycket ska göras skriftligen hos Försvarsmakten och vara undertecknad av den sökande själv. Informationen ska lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl för det, får information dock lämnas senast fyra månader efter det att ansökan gjordes.

Prop. 2020/21:224: I första stycket 1–6 anges vilken skriftlig information sökanden kan få del av.

Begränsning av rätten till information

[K5]4 §  Informationsskyldigheten enligt 2 och 3 §§ gäller inte i den utsträckning sekretess hindrar att uppgifterna lämnas ut.

[S2]Om det gäller sekretess är Försvarsmakten inte skyldig att redovisa skälen för ett beslut enligt första stycket eller ett beslut i fråga om rättelse, radering eller begränsning av behandlingen enligt 6 §.

[K5]5 §  Informationsskyldigheten enligt 2 och 3 §§ gäller inte personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när begäran gjordes eller som utgör en minnesanteckning eller liknande.

[S2]Informationsskyldigheten gäller dock om uppgifterna

 1. har lämnats ut till tredje part, med undantag för en myndighet som med stöd av författning utövar tillsyn, kontroll eller revision,
 2. behandlas enbart för statistiska ändamål eller arkivändamål av allmänt intresse, eller
 3. har behandlats under längre tid än ett år i löpande text som inte har fått sin slutliga utformning.

Rätten till rättelse, radering och begränsning av behandlingen

[K5]6 §  Försvarsmakten ska på begäran av den registrerade snarast rätta, radera eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Om uppgifterna har lämnats ut till tredje part ska denne underrättas om en åtgärd enligt första stycket, om den registrerade begär det eller om en mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade skulle kunna undvikas genom en underrättelse.

[S3]Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om sekretess hindrar det eller detta är omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

Avgiftsfri information

[K5]7 §  Information enligt 1 och 2 §§ och information och uppgifter enligt 3 § ska lämnas utan avgift.

6 kap. Tillsyn

Tillsyn över personuppgiftsbehandlingen

[K6]1 §  Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över Försvarsmaktens behandling av personuppgifter enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och enligt beslut med stöd av lagen.

[S2]Tillsynsmyndigheten ska, när det är motiverat, ge råd och stöd till Försvarsmakten och personuppgiftsbiträden i frågor som gäller deras skyldigheter enligt lag eller annan författning.

Tillsynsmyndighetens befogenheter

Undersökningsbefogenheter

[K6]2 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att av Försvarsmakten eller av ett personuppgiftsbiträde på begäran få

 1. tillgång till personuppgifter som behandlas,
 2. upplysningar om och dokumentation av behandlingen av personuppgifter och säkerhets- och skyddsåtgärder,
 3. tillträde till sådana lokaler som har anknytning till behandling av personuppgifter och tillgång till utrustning och andra medel för behandling av personuppgifter, och
 4. den hjälp och annan information som behövs för tillsynen.

Förebyggande befogenheter

[K6]3 §  Om tillsynsmyndigheten bedömer att det finns risk för att personuppgifter kan komma att behandlas i strid med lag eller annan författning, ska myndigheten genom råd, rekommendationer eller påpekanden försöka förmå Försvarsmakten eller personuppgiftsbiträdet att vidta åtgärder för att motverka den risken.

[S2]Tillsynsmyndigheten får besluta om en skriftlig varning, om en planerad behandling av personuppgifter riskerar att strida mot lag eller annan författning. Detsamma gäller om en pågående behandling riskerar att strida mot lag eller annan författning.

Korrigerande befogenheter

[K6]4 §  Om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter behandlas i strid med lag eller annan författning, eller att Försvarsmakten eller ett personuppgiftsbiträde på annat sätt inte fullgör sina skyldigheter, får tillsynsmyndigheten

 1. genom sådana åtgärder som anges i 3 § första stycket försöka förmå Försvarsmakten eller personuppgiftsbiträdet att vidta åtgärder för att behandlingen ska bli författningsenlig eller för att fullgöra andra skyldigheter, eller
 2. besluta att förelägga Försvarsmakten eller personuppgiftsbiträdet att vidta åtgärder för att behandlingen ska bli författningsenlig eller för att fullgöra andra skyldigheter.

[S2]Av ett beslut om föreläggande ska det framgå när föreläggandet senast ska ha följts och, om det är lämpligt, vilka åtgärder som ska vidtas.

7 kap. Skadestånd och överklagande

Skadestånd

[K7]1 §  Den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för den skada och kränkning av den personliga integriteten som orsakats av behandling av personuppgifter i strid med denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen eller beslut med stöd av lagen.

[S2]Ersättningsskyldigheten kan, i den utsträckning det är skäligt, jämkas om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på denne.

Överklagande

Överklagande av Försvarsmaktens beslut

[K7]2 §  Försvarsmaktens beslut enligt 5 kap.2 och 3 §§ att inte lämna information och beslut enligt 5 kap. 6 § i fråga om rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller underrättelse till tredje part, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överklagande av tillsynsmyndighetens beslut

[K7]3 §  Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande enligt 6 kap. 4 § första stycket 2 får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. När ett beslut överklagas är tillsynsmyndigheten motpart i domstolen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överklagandeförbud

[K7]4 §  Andra beslut enligt denna lag än de som anges i 2 och 3 §§ får inte överklagas.

Prop. 2020/21:224: Paragrafen innehåller ett överklagandeförbud. Övervägandena finns i avsnitten 14.4.1 och 14.4.2.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Genom lagen upphävs lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:45, Prop. 2020/21:224, Bet. 2021/22:FöU2
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2022:693) om ändring i lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten

Förarbeten
Rskr. 2021/22:324, Prop. 2021/22:133, Bet. 2021/22:JuU31
Omfattning
ändr. 2 kap. 6 §
Ikraftträder
2022-07-01