Förordning (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2021-12-22
Ändring införd
SFS 2021:1336 i lydelse enligt SFS 2023:949
Ikraft
2022-02-01
Tidsbegränsad
2028-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-01-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som syftar till att komplettera tidigare tillägnade kunskaper för att studenten ska kunna avlägga grundlärar- eller ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

[S2]Utbildningen är avsedd för personer som har någon av de examina som framgår av bilaga 1 till denna förordning.

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förhållandet till annan reglering

3 §  Av 6 kap. 4 § första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100) framgår dels att inom högskoleutbildning får bara de examina avläggas som anges i bilaga 2 till den förordningen (examensordningen), dels att det i examensordningen anges på vilken nivå en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning).

[S2]Av 6 kap. 4 § tredje stycket samma förordning framgår att det i denna förordning finns avvikande bestämmelser om vilka krav som ska uppfyllas för grundlärar- och ämneslärarexamen och på vilken nivå sådana examina ska avläggas.

4 §  Av 6 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100) framgår att det i förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare finns bestämmelser om krav på den utbildning som ska leda fram till grundlärar- och ämneslärarexamen. Av 1 kap. 1 § andra stycket och 4 § tredje stycket i den senare förordningen framgår dels att med utbildning till lärare avses enligt den förordningen bland annat utbildning enligt denna förordning, dels att det i denna förordning finns bestämmelser om avvikande krav för utbildningen.

[S2]Av examensbeskrivningen i bilaga 2 till högskoleförordningen för dessa examina framgår att det för grundlärarexamen finns tre inriktningar och att det för ämneslärarexamen finns två inriktningar.

[S3]I förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare finns bestämmelser om vilken behörighetsgrundande utbildning som krävs för att undervisa i olika ämnen och ämnesområden.

Utbildningsinriktningar och avsedd undervisningsbehörighet

5 §  Utbildning som leder till grundlärarexamen kan ges enligt denna förordning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

[S2]Utbildningen avses, på det sätt som anges i bilaga 2, leda till en grundlärarexamen som ger undervisningsbehörighet i någon av de två ämneskombinationerna

 1. svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen, eller
 2. matematik, naturorienterande ämnen och teknik.

6 §  Utbildning som leder till ämneslärarexamen kan ges enligt denna förordning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller mot arbete i gymnasieskolan.

[S2]Utbildningen avses, på det sätt som anges i bilaga 2, leda till en ämneslärarexamen som ger undervisningsbehörighet i ett eller två ämnen.

Var utbildningen anordnas

7 §  Utbildningen ska anordnas vid de universitet eller högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som regeringen beslutar.

[S2]Med högskolor avses i denna förordning även universitet.

Utbildningens innehåll

8 §  Utbildning som leder till grundlärarexamen omfattar, med undantag från kraven i 2 och 3 kap. förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, 75 högskolepoäng och avser

 • ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier om 35 högskolepoäng,
 • studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 20 högskolepoäng, och
 • verksamhetsförlagd utbildning om 20 högskolepoäng.

[S2]Utbildning som leder till ämneslärarexamen omfattar, med undantag från kraven i 2 och 3 kap. förordningen om utbildning till lärare och förskollärare, 60 högskolepoäng och avser

 • ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier om 20 högskolepoäng,
 • studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 20 högskolepoäng, och
 • verksamhetsförlagd utbildning om 20 högskolepoäng.

Tillträde till utbildningen

9 §  Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning ska vid anmälan ange önskad examen och inriktning enligt 5 § första stycket eller 6 § första stycket.

[S2]Sökande till utbildning som leder till grundlärarexamen ska även ange önskad ämneskombination enligt 5 § andra stycket.

[S3]Sökande till utbildning som leder till ämneslärarexamen ska även ange önskat ämne eller ämnen enligt 6 § andra stycket.

Undantag från högskoleförordningen när det gäller särskild behörighet

10 §  För särskild behörighet till utbildningen gäller 11-16 §§ i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap.8-11 och 25 §§högskoleförordningen (1993:100).

[S2]Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning.

Generella bestämmelser om särskild behörighet till utbildningen

11 §  Särskild behörighet till utbildning enligt denna förordning har den som har en sådan tidigare examen som framgår av 12-15 §§.

[S2]Första stycket gäller inte om den tidigare examen är en utländsk examen.

[S3]Undantaget i andra stycket gäller inte om den sökande har en utländsk examen från ett land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 och den utländska examen motsvarar en examen enligt första stycket.

Särskild behörighet till utbildning som leder till grundlärarexamen

12 §  Särskild behörighet till utbildning som leder till grundlärarexamen har den som har

 1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller
 2. en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

13 §  Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 har den som har

 1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller
 2. en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

14 §  Särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan har den som har

 1. en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 och en generell examen om lägst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inom samma huvudområdesgrupp, eller
 2. en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Särskild behörighet för den med äldre examen

15 §  Särskild behörighet till utbildning enligt 12, 13 eller 14 § har också den som har

 1. en äldre generell examen om lägst det antal högskolepoäng som framgår av 12 eller 13 § och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1,
 2. en äldre generell examen om lägst det antal högskolepoäng som sammantaget framgår av 14 § och som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1, eller
 3. en äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt bilaga 1.

Bemyndigande att meddela föreskrifter om huvudområdesgrupperna i bilaga 1

16 §  En huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 består av ett eller flera huvudområden som får anses relevanta för något eller några av de moment som ingår i ett undervisningsämnes centrala innehåll.

[S2]Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka huvudområden som ingår i en huvudområdesgrupp. Förordning (2021:1337).

Urval

17 §  Vid urval till utbildningen gäller 18 § i stället för bestämmelserna om urval i 7 kap.12-19, 23, 26 och 27 §§högskoleförordningen (1993:100).

18 §  Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

[S2]Högskolan får meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas.

Utbildningens genomförande

19 §  Utbildning som leder till grundlärarexamen ska anordnas med förhöjd studietakt under ett normalstudieår enligt 6 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) eller under en period om längst tolv månader.

[S2]Utbildning som leder till ämneslärarexamen ska anordnas på heltid under ett normalstudieår enligt 6 kap. 2 § högskoleförordningen. Förordning (2022:286).

20 §  Utbildningens olika delar enligt 8 § ska anpassas dels efter inriktningen enligt 5 eller 6 §, dels efter det eller de ämnen som utbildningen syftar till att ge undervisningsbehörighet i samt fokusera på undervisningsprocessen och praktiska undervisningsfärdigheter i respektive inriktning och ämne eller ämnen.

21 §  Ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna i utbildningen ska ge sådana kunskaper som krävs för undervisning i respektive ämne eller ämnen. I de fall utbildningen avser att leda till grundlärarexamen ska ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna till huvuddelen fokusera på antingen svenska eller matematik.

[S2]För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studierna särskilt ge kunskaper om grundläggande läs- och skrivinlärning eller matematikinlärning samt om barns kommunikation och språkutveckling.

[S3]För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 ska studierna särskilt ge kunskaper om läs- och skrivutveckling eller matematikutveckling.

22 §  Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska fokusera på de moment och delmoment som är absolut nödvändiga för den kommande yrkesutövningen och som inte kan inhämtas inom övriga delar av utbildningen. Dessa är

 • skolväsendets villkor,
 • skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • bedömning och betygssättning.

23 §  Den verksamhetsförlagda utbildningen ska förläggas inom relevant verksamhet och ämne samt till minst hälften vara ämnesrelaterad.

Anställning under studierna

24 §  En utbildning som kombineras med anställning som lärare på deltid ska kunna anordnas under längre tid och i annan studietakt än vad som anges i 19 §.

Särskilda examenskrav för grundlärar- och ämneslärarexamen samt nivå på sådana examina

25 §  Efter genomförd utbildning enligt denna förordning gäller de krav för examen som anges i 26 § för grundlärar- och ämneslärarexamen samt i 27 § första stycket för grundlärarexamen och i 28 § första stycket för ämneslärarexamen.

[S2]Examina avläggs på den nivå som anges i 27 § andra stycket och 28 § andra stycket. Förordning (2022:286).

Gemensamma krav för grundlärar- och ämneslärarexamen

26 §  Kraven i examensbeskrivningarna för grundlärar- och ämneslärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) gäller, med undantag för krav som avser

 1. de delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan i 2 kap. 3 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare som inte har någon motsvarighet i utbildningen enligt 22 § denna förordning, eller
 2. det självständiga arbetet (examensarbetet).

[S2]För grundlärarexamen gäller inte heller sådana krav i examensbeskrivningen i bilaga 2 till högskoleförordningen som avser sådana ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier som på grund av den valda ämneskombinationen enligt 5 § andra stycket denna förordning inte har någon motsvarighet i utbildningen enligt 21 §. Förordning (2022:286).

Ytterligare krav för grundlärarexamen och nivå på examen

27 §  Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 uppnås efter att studenten, utöver sin tidigare examen enligt bilaga 1, har fullgjort kompletterande pedagogisk utbildning om 75 högskolepoäng enligt denna förordning.

[S2]En examen enligt första stycket avläggs på grundnivå.

[S3]Den sammantagna utbildningen enligt första stycket ska anses omfatta ämneskunskaper i någon av de två ämneskombinationerna i 5 § andra stycket i den omfattning som krävs för behörighet i dessa ämnen enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Ytterligare krav för ämneslärarexamen och nivå på examen

28 §  Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller mot arbete i gymnasieskolan uppnås efter att studenten, utöver sin tidigare examen enligt bilaga 1, har fullgjort kompletterande pedagogisk utbildning om 60 högskolepoäng enligt denna förordning.

[S2]En examen enligt första stycket avläggs på grundnivå.

[S3]Den sammantagna utbildningen enligt första stycket ska anses omfatta ämneskunskaper i ett ämne, eller i förekommande fall två ämnen, enligt bilaga 2 i den omfattning som krävs för behörighet i dessa ämnen enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Förordning (2022:286).

Bilaga 1

/Upphör att gälla U: 2024-02-01/

Examina som ger särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärar- eller ämneslärarexamen

Huvudområdesgrupper som ger behörighet när tidigare examen är en generell examen
HuvudområdesgruppGrundlärarexamen f, åk 1-3 och 4-6ÄmneslärarÄmneslärarexamen åk 7-9examen gymnasieskolan
ArkitekturXX-
BiologiXXX
BioteknikXXX
ByggteknikXXX
DatateknikXXX
Ekonomisk historiaXXX
ElektronikXXX
ElektroteknikXXX
EnergiteknikXXX
EngelskaXXX
Filosofi--X
Fordons- och farkostteknikXXX
Franska-XX
FysikXXX
Företagsekonomi-XX
GeografiXXX
Geovetenskap och naturgeografiX-X
Grekiska--X
HistoriaXXX
Industriell ekonomi, organisation och ledningXXX
JournalistikX--
Juridik och rättsvetenskap-XX
KemiXXX
KemiteknikXXX
Kultur-, samhälls- och ekonomisk geografiX--
KulturvetenskapX--
LantmäteriXXX
Latin--X
LitteraturvetenskapXXX
MaskinteknikXXX
MatematikXXX
Materialvetenskap och materialteknikXXX
MiljöteknikXXX
MiljövetenskapX-X
MolekylärbiologiXXX
NationalekonomiXXX
ProduktutvecklingXXX
Psykologi--X
Religionsvetenskap och teologiXXX
RymdteknikXXX
SamhällsbyggnadsteknikXXX
SkogsvetenskapXXX
SociologiXXX
Spanska-XX
StatistikXX-
StatsvetenskapXXX
Svenska/Nordiska språkXXX
TeknikXXX
Teknisk fysikXXX
Trä- och pappersteknikXXX
Tyska-XX
Väg- och vattenbyggnadXXX
Yrkesexamen som ger behörighet
ExamenGrundlärarexamen f, åk 1-3 och 4-6ÄmneslärarÄmneslärarexamen åk 7-9examen gymnasieskolan
AgronomexamenXXX
Civilekonomexamen-XX
CivilingenjörsexamenXXX
Högskoleingenjörs examenXX-
Juristexamen-XX
JägmästarexamenXXX
Psykologexamen--X
Förordning (2021:1337).

Bilaga 1

/Träder i kraft I: 2024-02-01/

Examina som ger särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärar- eller ämneslärarexamen

Huvudområdesgrupper som ger behörighet när tidigare examen är en generell examen
HuvudområdesgruppGrundlärarexamen, f, åk 1-3 och 4-6Ämneslärarexamen åk 7-9Ämneslärarexamen gymnasieskolan
ArkitekturXX-
BiologiXXX
BioteknikXXX
ByggteknikXXX
DatateknikXXX
Ekonomisk historiaXXX
ElektronikXXX
ElektroteknikXXX
EnergiteknikXXX
EngelskaXXX
Filosofi--X
Fordons- och farkostteknikXXX
Franska-XX
FysikXXX
Företagsekonomi-XX
GeografiXXX
Geovetenskap och naturgeografiX-X
Grekiska--X
HistoriaXXX
Idrott/Idrottsvetenskap-XX
Industriell ekonomi, organisation och ledningXXX
JournalistikX--
Juridik och rättsvetenskap-XX
KemiXXX
KemiteknikXXX
Kultur-, samhälls- och ekonomisk geografiX--
KulturvetenskapX--
LantmäteriXXX
Latin--X
LitteraturvetenskapXXX
MaskinteknikXXX
MatematikXXX
Materialvetenskap och materialteknikXXX
MiljöteknikXXX
MiljövetenskapX-X
MolekylärbiologiXXX
NationalekonomiXXX
ProduktutvecklingXXX
Psykologi--X
Religionsvetenskap och teologiXXX
RymdteknikXXX
SamhällsbyggnadsteknikXXX
SkogsvetenskapXXX
SociologiXXX
Spanska-XX
StatistikXX-
StatsvetenskapXXX
Svenska/Nordiska språkXXX
TeknikXXX
Teknisk fysikXXX
Trä och pappersteknikXXX
Tyska-XX
Väg- och vattenbyggnadXXX
Yrkesexamen som ger behörighet
ExamenGrundlärarexamen, f, åk 1-3 och 4-6Ämneslärarexamen åk 7-9Ämneslärarexamen gymnasieskolan
AgronomexamenXXX
Civilekonomexamen-XX
CivilingenjörsexamenXXX
HögskoleingenjörsexamenXX-
Juristexamen-XX
JägmästarexamenXXX
Psykologexamen--X
Förordning (2023:949).

Bilaga 2

/Upphör att gälla U: 2024-02-01/

Undervisningsbehörighet som tidigare examen enligt bilaga 1 kan leda till efter fullgjord kompletterande pedagogisk utbildning och erhållande av grundlärar- eller ämneslärarexamen

Undervisningsämnen i grundlärarexamen

Examen enligt bilaga 1 Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6
Agronomexamen Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Arkitektur Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Biologi Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Bioteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Byggteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Civilingenjörsexamen Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Datateknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Ekonomisk historia Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Elektronik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Elektroteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Energiteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Engelska Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Fordons- och farkostteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Fysik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Geografi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Geovetenskap och naturgeografi Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Historia Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Högskoleingenjörsexamen Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Industriell ekonomi, organisation och ledning Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Journalistik Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Jägmästarexamen Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Kemi Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Kemiteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Kultur-, samhälls- och ekonomisk geografi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Kulturvetenskap Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Lantmäteri Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Litteraturvetenskap Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Maskinteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Matematik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Materialvetenskap och materialteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Miljöteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Miljövetenskap Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Molekylärbiologi Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Nationalekonomi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Produktutveckling Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Religionsvetenskap och teologi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Rymdteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Samhällsbyggnadsteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Skogsvetenskap Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Sociologi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Statistik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Statsvetenskap Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Svenska/
Nordiska språk Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Teknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Teknisk fysik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Trä- och pappersteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Väg- och vattenbyggnad Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Undervisningsämnen i ämneslärarexamen
Examen enligt bilaga 1 Årskurs 7-9 Gymnasieskolan
Agronomexamen Biologi Biologi, Naturkunskap
Arkitektur Matematik, Teknik -
Biologi Biologi Biologi, Naturkunskap
Bioteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Byggteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Civilekonomexamen Samhällskunskap Företagsekonomi
Civilingenjörsexamen Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Datateknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Ekonomisk historia Samhällskunskap Samhällskunskap
Elektronik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Elektroteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Energiteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Engelska Engelska Engelska
Filosofi - Filosofi
Fordons- och farkostteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Franska Franska Franska
Fysik Fysik Fysik
Företagsekonomi Samhällskunskap Företagsekonomi
Geografi Geografi Geografi
Geovetenskap och naturgeografi - Naturkunskap
Grekiska - Grekiska
Historia Historia Historia
Högskoleingenjörsexamen Matematik, Teknik -
Industriell ekonomi, organisation och ledning Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Juridik och rättsvetenskap Samhällskunskap Juridik
Juristexamen Samhällskunskap Juridik
Jägmästarexamen Biologi Biologi, Naturkunskap
Kemi Kemi Kemi
Kemiteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Lantmäteri Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Latin - Latin
Litteraturvetenskap Svenska Svenska
Maskinteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Matematik Matematik Matematik
Materialvetenskap och materialteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Miljöteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Miljövetenskap - Naturkunskap
Molekylärbiologi Biologi Biologi
Nationalekonomi Samhällskunskap Samhällskunskap
Produktutveckling Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Psykologexamen - Psykologi
Psykologi - Psykologi
Religionsvetenskap och teologi Religionskunskap Religionskunskap
Rymdteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Samhällsbyggnadsteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Skogsvetenskap Biologi Biologi, Naturkunskap
Sociologi Samhällskunskap Samhällskunskap
Spanska Spanska Spanska
Statistik Matematik -
Statsvetenskap Samhällskunskap Samhällskunskap
Svenska/
Nordiska språk Svenska Svenska
Teknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Teknisk fysik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Trä- och pappersteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Tyska Tyska Tyska
Väg- och vattenbyggnad Förordning (2021:1337). Matematik, Teknik Matematik, Teknik

Bilaga 2

/Träder i kraft I: 2024-02-01/

Undervisningsbehörighet som tidigare examen enligt bilaga 1 kan leda till efter fullgjord kompletterande pedagogisk utbildning och erhållande av grundlärar- eller ämneslärarexamen

Undervisningsämnen i grundlärarexamen

Examen enligt bilaga 1 Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6
Agronomexamen Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Arkitektur Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Biologi Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Bioteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Byggteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Civilingenjörsexamen Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Datateknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Ekonomisk historia Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Elektronik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Elektroteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Energiteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Engelska Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Fordons- och farkostteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Fysik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Geografi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Geovetenskap och naturgeografi Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Historia Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Högskoleingenjörsexamen Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Industriell ekonomi, organisation och ledning Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Journalistik Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Jägmästarexamen Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Kemi Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Kemiteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Kultur-, samhälls-och ekonomisk geografi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Kulturvetenskap Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Lantmäteri Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Litteraturvetenskap Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Maskinteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Matematik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Materialvetenskap och materialteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Miljöteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Miljövetenskap Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Molekylärbiologi Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Nationalekonomi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Produktutveckling Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Religionsvetenskap och teologi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Rymdteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Samhällsbyggnadsteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Skogsvetenskap Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Sociologi Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Statistik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Statsvetenskap Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Svenska/Nordiska språk Svenska, Engelska, SO Svenska, Engelska, SO
Teknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Teknisk fysik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Trä- och pappersteknik Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Väg- och vattenbyggnad Matematik, NO, Teknik Matematik, NO, Teknik
Undervisningsämnen i ämneslärarexamen
Examen enligt bilaga 1 Årskurs 7-9 Gymnasieskolan
Agronomexamen Biologi Biologi, Naturkunskap
Arkitektur Matematik, Teknik -
Biologi Biologi Biologi, Naturkunskap
Bioteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Byggteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Civilekonomexamen Samhällskunskap Företagsekonomi
Civilingenjörsexamen Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Datateknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Ekonomisk historia Samhällskunskap Samhällskunskap
Elektronik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Elektroteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Energiteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Engelska Engelska Engelska
Filosofi - Filosofi
Fordons- och farkostteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Franska Franska Franska
Fysik Fysik Fysik
Företagsekonomi Samhällskunskap Företagsekonomi
Geografi Geografi Geografi
Geovetenskap och naturgeografi - Naturkunskap
Grekiska - Grekiska
Historia Historia Historia
Högskoleingenjörsexamen Matematik, Teknik -
Idrott/Idrottsvetenskap Idrott och hälsa Idrott och hälsa
Industriell ekonomi, organisation och ledning Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Juridik och rättsvetenskap Samhällskunskap Juridik
Juristexamen Samhällskunskap Juridik
Jägmästarexamen Biologi Biologi, Naturkunskap
Kemi Kemi Kemi
Kemiteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Lantmäteri Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Latin - Latin
Litteraturvetenskap Svenska Svenska
Maskinteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Matematik Matematik Matematik
Materialvetenskap och materialteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Miljöteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Miljövetenskap - Naturkunskap
Molekylärbiologi Biologi Biologi
Nationalekonomi Samhällskunskap Samhällskunskap
Produktutveckling Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Psykologexamen - Psykologi
Psykologi - Psykologi
Religionsvetenskap och teologi Religionskunskap Religionskunskap
Rymdteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Samhällsbyggnadsteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Skogsvetenskap Biologi Biologi, Naturkunskap
Sociologi Samhällskunskap Samhällskunskap
Spanska Spanska Spanska
Statistik Matematik -
Statsvetenskap Samhällskunskap Samhällskunskap
Svenska/Nordiska språk Svenska Svenska
Teknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Teknisk fysik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Trä- och pappersteknik Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Tyska Tyska Tyska
Väg- och vattenbyggnad Förordning (2023:949). Matematik, Teknik Matematik, Teknik
Bilaga 3 Har upphävts genom förordning (2021:1337).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022 i fråga om 5-7 och 9-18 §§ samt bilaga 1-3 och i övrigt den 1 juli 2022.
 2. Förordningen upphör att gälla den 1 februari 2028.
 3. En student som har fullgjort utbildning enligt denna förordning och som uppfyller förordningens krav för grundlärar- eller ämneslärarexamen har rätt att få en sådan examen till och med den 31 januari 2032.
Ikraftträder
2022-02-01

Förordning (2021:1337) om ändring i förordningen (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om antagning till sådan utbildning som börjar före den 1 oktober 2022.
Omfattning
upph. bil.3; ändr. 16 §, bil. 1, 2, rubr. närmast före 16 §
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2022:286) om ändring i förordningen (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Omfattning
ändr. 19, 25, 26, 28 §§
Ikraftträder
2022-07-02

Förordning (2023:949) om ändring i förordningen (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2024-02-01