Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2021-01-08
Ändring införd
SFS 2021:4 i lydelse enligt SFS 2021:861
Ikraft
2021-01-10
Tidsbegränsad
2022-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Lagens innehåll och syfte

1 §  I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Förhållandet till annan lagstiftning

Skyldighet att förebygga smittspridning

3 §  Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

4 §  Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i 7-11 §§ ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning

5 §  Särskilda begränsningar avseende följande verksamheter och platser får införas genom föreskrifter enligt 7-11 och 14 §§ eller genom beslut i enskilda fall enligt 16 § :

 1. allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,
 2. gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker, campingplatser och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten,
 3. köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra handelsplatser som är öppna för allmänheten,
 4. kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, och
 5. platser för privata sammankomster.

[S2]Användningen av platser dit allmänheten har tillträde får begränsas genom föreskrifter enligt 12-14 §§.

Prop. 2021/22:69: 2. gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker, campingplatser och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten,

3. köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra handelsplatser som är öppna för allmänheten,

Prop. 2020/21:79: I första stycket anges att särskilda begränsningar avseende vissa verksamheter får införas genom föreskrifter och beslut i enskilda fall. I 7– 11 §§ finns bemyndiganden att meddela föreskrifter avseende olika typer av verksamheter. Av 14 § följer att sådana föreskrifter får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område. Vidare får länsstyrelsen enligt 16 § i enskilda fall besluta om begränsningar som avser en viss verksamhet.

Allmänna förutsättningar för särskilda begränsningar

6 §  Föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar får meddelas endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

[S2]Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.

[S3]Föreskrifterna och besluten bör utformas med beaktande av risken för smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617) ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

 1. begränsning av antalet deltagare,
 2. minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser,
 3. begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen, eller
 4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

[S2]Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas.

Prop. 2021/22:69: tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617) ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

Platser för fritids- eller kulturverksamhet

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

 1. begränsning av antalet besökare,
 2. begränsning av öppettider, eller
 3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

[S2]Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas stängda.

Prop. 2021/22:69: I paragrafen finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar som avser platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Paragrafens andra stycke tas bort. Ändringen innebär att regeringen inte längre får meddela föreskrifter om att platser för fritids- och kulturverksamhet ska hållas stängda.

Handelsplatser

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en handelsplats ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

 1. begränsning av antalet besökare,
 2. begränsning av öppettider, eller
 3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

[S2]Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att handelsplatser ska hållas stängda.

Prop. 2021/22:69: I paragrafen finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar som avser handelsplatser som är öppna för allmänheten. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Paragrafens andra stycke tas bort. Ändringen innebär att regeringen inte längre får meddela föreskrifter om att handelsplatser ska hållas stängda.

Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

 1. begränsning av antalet personer på färdmedel,
 2. begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är avsedda att användas av resenärer,
 3. begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs, eller
 4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

[S2]Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får bedrivas.

Prop. 2021/22:69: 2. begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är avsedda att användas av resenärer,

Platser för privata sammankomster

11 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Sådana föreskrifter får innebära krav på

 1. begränsning av antalet deltagare,
 2. begränsning av tiden för sammankomsten, eller
 3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

[S2]Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om förbud mot sådan användning och upplåtelse som avses i första stycket.

[S3]Första och andra styckena gäller inte i fråga om sådana serveringsställen som avses i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Prop. 2021/22:69: 3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning. Första stycket gäller inte i fråga om sådana serveringsställen som avses i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

I paragrafen finns bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar som avser lokaler, områden och utrymmen för privata sammankomster. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2021/22:69#S6-1" ...

Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek

12 §  Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.

[S2]Sådana föreskrifter får inte innebära ett förbud som omfattar sällskap som tillhör samma hushåll. Föreskrifterna får inte heller innebära ett förbud som omfattar sammankomster som med hänsyn till syftet med sammankomsten och övriga omständigheter är befogade.

Prop. 2020/21:79: Paragrafen innehåller ett bemyndigande att meddela föreskrifter om att människor i vissa fall inte får samlas. Övervägandena finns i avsnitt 11.7.

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser

13 §  Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

[S2]Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

[S3]Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.

Geografisk inskränkning

14 §  Föreskrifter som meddelas med stöd av 7-12 §§ får inskränkas till att gälla inom ett visst geografiskt område.

Prop. 2021/22:69: I paragrafen regleras möjligheten till geografisk inskränkning av föreskrifter om särskilda begränsningar. Övervägandena finns i avsnitt 6.1. En följdändring görs i paragrafen eftersom 12 § upphävs.

Föreskrifter som ska underställas riksdagen

15 §  En föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen har meddelat med stöd av 7 § andra stycket, 8 § andra stycket, 9 § andra stycket, 10 § andra stycket, 11 § andra stycket eller 12 § ska underställas riksdagens prövning inom en vecka från den dag då föreskriften beslutades.

[S2]En föreskrift som innebär att ett förbud eller en nedstängning helt eller delvis upphör att gälla, behöver inte underställas riksdagens prövning.

Prop. 2020/21:79: Paragrafen innebär att föreskrifter om nedstängning eller förbud som regeringen har meddelat med stöd av 7 § andra stycket, 8 § andra stycket,

Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall

16 §  Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om sådana särskilda begränsningar som avses i 7-11 §§.

[S2]Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Tillsyn och befogenheter

17 §  Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av 7-11 §§ och beslut enligt 16 § följs.

18 §  På begäran av länsstyrelsen ska den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i 7-11 §§ lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Länsstyrelsen har rätt att få tillträde till lokaler, områden och utrymmen där verksamheten bedrivs.

19 §  Polismyndigheten ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp som behövs vid tillämpningen av 18 §.

[S2]En begäran enligt första stycket får göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl.

20 §  Länsstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att föreskrifter som har meddelats med stöd av 7-11 §§ och beslut enligt 16 § ska följas.

[S2]Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

[S3]Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

21 §  Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 § eller ett beslut enligt 16 §.

[S2]En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas endast om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra fortsatta överträdelser av föreskriften eller beslutet.

[S3]Om Polismyndigheten har beslutat att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet ska uppnås. Polismyndigheten får också, om det är nödvändigt för att syftet med beslutet ska uppnås, förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme.

22 §  Om det behövs för att en föreskrift som har meddelats med stöd av 10 § eller ett beslut enligt 16 § ska kunna följas, får tillträde vägras till

 1. färdmedel i kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik, och
 2. lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik.

[S2]Den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik får ge resenärer och andra personer de anvisningar och tillsägelser som behövs för att föreskrifterna och besluten ska kunna följas. Den som inte följer en anvisning eller tillsägelse är skyldig att på uppmaning lämna ett färdmedel, en lokal eller ett område.

[S3]Om den som har vägrats tillträde eller uppmanats att lämna ett färdmedel, en lokal eller ett område inte gör som han eller hon blir tillsagd, får en polisman, en ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnvägssystem avvisa eller avlägsna honom eller henne.

När beslut får verkställas

23 §  Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens beslut enligt 21 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Prop. 2020/21:79: Av paragrafen framgår att länsstyrelsens beslut om särskilda begränsningar som avser en viss verksamhet enligt 16 § och om tillsynsförelägganden enligt 20 § gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Det finns alltså en presumtion för att ett beslut av länsstyrelsen får verkställas även om det inte har fått laga kraft. Detsamma gäller Polismyndighetens beslut enligt 21 § att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller att förbjuda tillträde till ett visst ...

Straff

24 §  Den som bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 12 eller 13 § döms till penningböter.

Prop. 2020/21:79: I paragrafen finns en straffbestämmelse. Övervägandena finns i avsnitt 15.

Överklagande

25 §  Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens beslut enligt 21 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2020/21:79: Paragrafen reglerar överklagande. Övervägandena finns i avsnitt 16.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
 2. Lagen upphör att gälla vid utgången av september 2021.
 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före upphävandet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:159, Prop. 2020/21:79, Bet. 2020/21:SoU23
Ikraftträder
2021-01-10

Lag (2021:861) om fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förarbeten
Rskr. 2021/22:1, Prop. 2020/21:219, Bet. 2021/22:SoU3
Omfattning
forts. giltighet