Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2021-01-08
Ändring införd
SFS 2021:8 i lydelse enligt SFS 2021:373
Ikraft
2021-01-10
Tidsbegränsad
2021-10-01
Upphäver
Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

/Upphör att gälla U: 2021-06-01/

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

[K1]2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

[K1]3 §  I 6 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns bestämmelser om allmänna förutsättningar för särskilda begränsningar med stöd av lagen.

2 kap. Tillsyn

Nationell tillsynsvägledning

[K2]1 §  Folkhälsomyndigheten ska ge nationell tillsynsvägledning för den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 17 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Samordning av tillsynsarbete

[K2]2 §  Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samordna länsstyrelsernas tillsynsarbete enligt 17 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid- 19.

[K2]3 §  En länsstyrelse får, utöver vad som anges i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse, mot ersättning ställa någon av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande.

[S2]Förfogandet ska avse avgörandet av sådana ärenden enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 eller enligt denna förordning, som de anställda vid den länsstyrelse som ska pröva ärendena är förhindrade att avgöra på grund av särskilda skäl.

3 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

/Upphör att gälla U: 2021-06-01/

Krav på deltagarbegränsning

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

Tillämpningsområde

/Upphör att gälla U: 2021-06-01/

1 §  Den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa antalet deltagare till högst åtta.

En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall, får dock ha högst 20 deltagare.

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

[K3]1 §  Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen (1993:1617), om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

[S2]För stadigvarande tivolinöjen som omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 3 ordningslagen och tivolianordningar i nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 5 samma lag tillämpas endast 4 § samt 4 kap.2 och 3 §§.

[S3]För sådana marknader som omfattas av 2 kap. 3 § första stycket 4 ordningslagen tillämpas endast 4 § samt 5 kap.1 och 3 §§. Förordning (2021:356).

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

Krav på deltagarbegränsning

/Upphör att gälla U: 2021-06-01/

2 §  Trots kravet enligt 1 § på begränsning av antalet deltagare, får antalet deltagare vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning uppgå till högst 300 under förutsättning att

 1. var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare, och
 2. det även i övrigt ges förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.

Två deltagare som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra.

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

[K3]2 §  Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

[S2]Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får dock högst uppgå till

 1. åtta deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus,
 2. 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats,
 3. 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus, och
 4. 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

[S3]För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande gäller inte andra stycket 3. Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150.

[S4]En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får oavsett kraven i första och andra styckena dock alltid ha 20 deltagare. Förordning (2021:356).

/Upphör att gälla U: 2021-06-01/

Underrättelse om beslut i enskilda fall

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

Krav på ytterligare smittskyddsåtgärder

/Upphör att gälla U: 2021-06-01/

3 §  Om länsstyrelsen i ett enskilt fall har beslutat att begränsa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 16 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, ska länsstyrelsen omedelbart underrätta Polismyndigheten om beslutet.

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

[K3]3 §  Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska, utöver vad som anges i 2 §,

 1. utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
 2. se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Förordning (2021:356).

/Upphör att gälla U: 2021-06-01/

Bemyndigande

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

Underrättelse om beslut i enskilda fall

/Upphör att gälla U: 2021-06-01/

4 §  Länsstyrelsen får, efter att ha gett smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom länet, eller en del av det, ska begränsa antalet deltagare i större omfattning än vad som anges i 1 § andra stycket och 2 §.

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

[K3]4 §  Om länsstyrelsen i ett enskilt fall har beslutat att begränsa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 16 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, ska länsstyrelsen omedelbart underrätta Polismyndigheten om beslutet. Förordning (2021:356).

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

Bemyndigande

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

[K3]5 §  Folkhälsomyndigheten får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om kraven på deltagarbegränsning enligt 2 § första stycket och om andra smittskyddsåtgärder enligt 3 §, och
 2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förordning (2021:356).

/Träder i kraft I: 2021-06-01/

[K3]6 §  Folkhälsomyndigheten får, efter att ha gett berörd smittskyddsläkare och länsstyrelse tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att antalet deltagare vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom ett län ska vara lägre än vad som anges i 2 § andra eller tredje stycket. Sådana föreskrifter får inte innebära att allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inte får hållas. Förordning (2021:356).

4 kap. Platser för fritids- och kulturverksamhet

Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och konsthallar

[K4]1 §  Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum eller en konst-hall, ska

 1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
 2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
 3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Förordning (2021:161).

Nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar

[K4]2 §  Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning, ska

 1. begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
 2. utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
 3. se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhetslokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Förordning (2021:161).

Bemyndigande

[K4]3 §  Folkhälsomyndigheten får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och 2 §§, och
 2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana verksamheter som avses i 1 och 2 §§. Förordning (2021:161).

Allmänna bestämmelser för handelsplatser

[K5]1 §  Den som bedriver verksamhet på en handelsplats som är öppen för allmänheten, ska

 1. begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
 2. utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
 3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Krav på särskilda smittskyddsåtgärder för gallerior och varuhus

[K5]2 §  Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en galleria eller ett varuhus, ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder i syfte att undvika att kunder och andra besökare uppehåller sig på inomhustorg eller på andra liknande områden inomhus.

Bemyndigande

[K5]3 §  Folkhälsomyndigheten får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och 2 §§, och
 2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana verksamheter som avses i 1 och 2 §§.

6 kap. Platser för privata sammankomster

Krav på deltagarbegränsning

[K6]1 §  Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller utrymmet till en sammankomst med högst åtta deltagare.

[S2]Första stycket gäller inte i fråga om lokaler, områden och utrymmen som används eller upplåts för en begravningsceremoni.

[S3]I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver ett serveringsställe som omfattas av samma lag och anslutande föreskrifter ansvarar för att vidta. Förordning (2021:161).

Bemyndigande

[K6]2 §  Folkhälsomyndigheten får meddela

 1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 § första stycket, och
 2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådan verksamhet som avses i 1 § första stycket.

[S2]/Kapitlet upphör att gälla U:2021-06-01 genom förordning (2021:115)./

Krav på smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik

[K7]1 §  Den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer, ska i sådan trafik vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.

[S2]Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Förordning (2021:114).

[K7]2 §  Den som bedriver eller organiserar sådan verksamhet som anges i 1 § ska, utöver vad som där anges, se till att antalet passagerare på färdmedel vid sådana resor inte vid något tillfälle eller i något utrymme överstiger hälften av färdmedlets sittplatser. Förordning (2021:114).

Bemyndigande

[K7]3 §  Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och 2 §§. Förordning (2021:114).

[S2]/Kapitlet träder i kraft I:2021-06-01/ /Kapitlet upphör att gälla U:2021-08-15 genom förordning 2021:373./

7 kap. Kollektivtrafik

Krav på smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik

1 §  Den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer ska i sådan trafik vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.

Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Förordning (2021:372).

2 §  Den som bedriver eller organiserar sådan verksamhet som anges i 1 § ska, utöver vad som anges där, se till att antalet passagerare på färdmedel vid sådana resor inte vid något tillfälle eller i något utrymme överstiger hälften av färdmedlets sittplatser. Förordning (2021:372).

Bemyndigande

3 §  Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och 2 §§. Förordning (2021:372).

8 kap. Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser

[K8]1 §  En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

[S2]I 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns ytterligare bestämmelser om sådana föreskrifter. Förordning (2021:161).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2021.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2021.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före upphävandet.
 4. Genom förordningen upphävs förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 5. Den upphävda förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller dock fortfarande för ärenden och mål om tillstånd som har inletts före upphävandet.
Ikraftträder
2021-01-10

Förordning (2021:114) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2021.
 2. De nya bestämmelserna i 7 kap. 2 § tillämpas inte i fråga om resor som har bokats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §; ny 7 kap.
Ikraftträder
2021-02-14

Förordning (2021:115) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Omfattning
upph. 7 kap.
Ikraftträder
2021-06-01

Förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1 §, rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 4 kap. 1, 2 §§; nya 8 kap., 4 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §
Ikraftträder
2021-03-11

Förordning (2021:356) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3, 4 §§; nya 3 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 5 §§
Ikraftträder
2021-06-01

Förordning (2021:372) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.
 2. De nya bestämmelserna i 7 kap. 2 § tillämpas inte i fråga om resor som har bokats före den 13 april 2021 och som ska äga rum under perioden den 1 juni till och med den 14 augusti 2021.
Omfattning
ny 7 kap.
Ikraftträder
2021-06-01

Förordning (2021:373) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2021.
 2. De upphävda bestämmelserna i 7 kap. gäller dock fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 7 kap.
Ikraftträder
2021-08-15